Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Reforma pod­ręcz­ni­kowa po roku. Między teo­rią a prak­tyką

22 wrze­śnia debata otwarta „Głosu Nauczycielskiego”.

Nauczycielski Dzień Protestu

14 paź­dzier­nika mani­fe­sta­cja w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG ZNP

21 wrze­śnia 2015 r.

List otwarty do Pani Premier

Nie możemy zgo­dzić się z mini­ster Joanną Kluzik-Rostkowską, która poin­for­mo­wała, że szkoły przy­go­to­wane są na przy­ję­cie dzieci uchodź­ców. Przygotowanie szkół nie polega bowiem na zapew­nie­niu miej­sca w kla­sach, kolo­ro­wego papieru i ołów­ków. Jeśli dzieci uchodź­ców mają poczuć się w pol­skich szko­łach dobrze, należy już dziś przy­stą­pić do stwo­rze­nia kon­cep­cji kształ­ce­nia dzieci uchodź­ców i współ­pracy z ich rodzi­cami.

Zaproszenie na kon­fe­ren­cję pra­sową ZNP

Zapraszamy na kon­fe­ren­cję pra­sową pre­zesa ZNP Sławomira Broniarza w ponie­dzia­łek, 21 wrze­śnia o godz. 11.30.
Strona 50 z 279« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »