Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Prezes ZNP w radiu ZET

We wto­rek Gościem Radia ZET w pro­gra­mie Konrada Piaseckiego był Sławomir Broniarz, pre­zes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dlaczego bro­nimy gim­na­zjów?

Padł dziś kolejny zarzut ze strony mini­ster edu­ka­cji pod adre­sem ZNP: kie­dyś Związek był prze­ciw, a dziś jest za gim­na­zjami. Gimnazja same się bro­nią. Wynikami. To naj­no­wo­cze­śniej­sze, naj­le­piej wypo­sa­żone i naj­now­sze szkoły w Polsce z pro­fe­sjo­nalną kadrą, a gim­na­zja­li­ści osią­gają naj­lep­sze wyniki w mię­dzy­na­ro­do­wych bada­niach umie­jęt­no­ści!

PETYCJA ZNP

Żądamy wstrzy­ma­nia szko­dli­wej reformy sys­temu edu­ka­cji!

ZNP jedy­nym orga­ni­za­to­rem pikiet – oświad­cze­nie ZNP

Dzisiaj (10.10.2016) w 17 mia­stach odbędą się pikiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wbrew nie­praw­dzi­wej opi­nii roz­po­wszech­nia­nej od piątku przez mini­ster edu­ka­cji Annę Zalewską, jedy­nym orga­ni­za­to­rem pikiet jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Poniedziałek w skró­cie

Warszawa: godz. 11.00 — Centrum Dialog: spo­tka­nie zwo­łane przez mini­ster edu­ka­cji w piąt­kowe popo­łu­dnie nt. sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli; godz. 14.00 — Pl. Bankowy: pikieta ZNP na Mazowszu z udzia­łem przed­sta­wi­cieli ZNP z Okręgu Mazowieckiego ZNP, pre­zesa ZNP, rodzi­ców, samo­rzą­dów oraz osób kry­tycz­nie oce­nia­ją­cych reformę oświaty.
Strona 50 z 331« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »