Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Michał Boni o Karcie Nauczyciela

Polecamy „Naszą Tablicę”

„Nasza tablica” z infor­ma­cjami Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wyda­wana cyklicz­nie: raz w mie­siącu i uka­zuje się w Głosie Nauczycielskim. Zachęcamy do wywie­sza­nia NT na tablicy z infor­ma­cjami związ­ko­wymi w szkole lub pla­cówce.

Godziny kar­ciane w Senacie

Akademia Młodego Związkowca ZNP

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy o roz­po­czę­ciu rekru­ta­cji do Akademii Młodego Związkowca ZNP. Celem Akademii jest przy­go­to­wa­nie mło­dych człon­ków i człon­kiń ZNP do peł­nie­nia funk­cji lide­rów edu­ka­cyj­nych i związ­ko­wych w swo­ich śro­do­wi­skach.

ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do prze­pro­sze­nia pol­skich nauczy­cieli

za infor­ma­cje zawarte w arty­ku­łach pt. „Zawrzyjmy pakt dla szkół” oraz „Bogaci chcą pod­wy­żek”
Strona 50 z 310« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »