Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ruch służ­bowy trwa do końca sierp­nia

Dyrektor szkoły ma obo­wią­zek zwe­ry­fi­ko­wać swoje decy­zje kadrowe, jeśli do końca sierp­nia okaże się, że jest moż­li­wość dal­szego zatrud­nia­nia nauczy­ciela – pisze „Głos Nauczycielski” nr 33–34 z 17–24 sierp­nia br.

Polecamy naj­now­szy Głos Nauczycielski

60% nauczy­cieli bio­rą­cych udział w ankie­cie Głosu Nauczycielskiego nega­tyw­nie oce­nia pomysł likwi­da­cji gim­na­zjów.

Negatywne kon­se­kwen­cje „dobrej zmiany”

– Na każdą pla­cówkę wska­zaną do zmiany trzeba będzie wydać około miliona zło­tych – mówi Antoni Pawlak z Urzędu Miasta w Gdańsku.

Szefowa MEN do dymi­sji

Mówi dziś prof. Andrzej Friszke w wywia­dzie dla „Rzeczpospolitej” (9.08.2016).

Polecamy Głos Nauczycielski

Temat z okładki: Polskie waka­cje są dłu­gie? Nic podob­nego!
Strona 50 z 325« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »