Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Są nowe „ramówki”! Dla kogo godziny?

Nowe ramowe plany naucza­nia to już nie pro­jekt, ale zatwier­dzony przez sze­fową MEN doku­ment, który będzie obo­wią­zy­wać od 1 wrze­śnia. Co się zmieni? To zależy czego uczysz! Nowością jest wpi­sa­nie do „ramó­wek” reli­gii i etyki. Mniej godzin niż dotych­czas prze­zna­czono na edu­ka­cję wcze­snosz­kolną. Więcej będzie nato­miast histo­rii i doradz­twa zawo­do­wego kosz­tem przed­mio­tów roz­sze­rzo­nych w liceum. Żegnamy też przed­miot wie­dza o kul­tu­rze. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 12 z 22 marca br.

Sejmowa komi­sja edu­ka­cji o refor­mie

List pre­zesa ZNP do pra­cow­ni­ków oświaty

31 marca przy­cho­dzimy do szkoły, ale nie pra­cu­jemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edu­ka­cji i przy­szło­ści naszego zawodu!

Komunikat, roz­mowy 21.03.2017

Wyrażamy zde­cy­do­wany sprze­ciw wobec nowego modelu finan­so­wa­nia oświaty MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego demen­tuje przed­sta­wione w mediach infor­ma­cje o rze­ko­mym pod­su­mo­wa­niu prac grup robo­czych, a także doko­na­nia jakich­kol­wiek usta­leń. Fakt ten jest przy­kła­dem dez­in­for­mo­wa­nia opi­nii publicz­nej.

Nie zga­dzamy się na pro­po­zy­cje MEN dot. płac. Dementujemy donie­sie­nia DGP!

Wyrażamy zde­cy­do­wany sprze­ciw wobec nowego modelu finan­so­wa­nia oświaty MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego demen­tuje przed­sta­wione w mediach infor­ma­cje o rze­ko­mym pod­su­mo­wa­niu prac grup robo­czych, a także doko­na­nia jakich­kol­wiek usta­leń. Fakt ten jest przy­kła­dem dez­in­for­mo­wa­nia opi­nii publicz­nej.
Strona 50 z 363« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »