Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Wniosek o wotum nie­uf­no­ści wobec mini­ster

List otwarty Nauczycieli Roku do mini­ster edu­ka­cji

Pani Minister — pro­po­nuje Pani zmiany w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji postrze­gane jako rewo­lu­cyjne. Czas prze­wi­dziany na ich reali­za­cję wydaje się, nie tylko nam, nie­re­alny. A co w sytu­acji, gdy ani Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani samo­rządy z pro­po­no­wa­nymi przez Panią zmia­nami nie zdążą? Czy chcemy, żeby ucznio­wie pierw­szych rocz­ni­ków obję­tych reformą na wła­snej skó­rze odczuli skutki pospiesz­nych decy­zji podej­mo­wa­nych przez nas, doro­słych?

NIE likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum!

W pią­tek, 28 paź­dzier­nika rano 60 war­szaw­skich samo­dziel­nych gim­na­zjów powie­siło na swo­ich budyn­kach ban­ner z hasłem: „Nie likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum!”. To akcja ZNP, któ­rej celem jest poka­za­nie sprze­ciwu spo­łecz­no­ści tych szkół wobec pla­nów likwi­da­cji gim­na­zjów.

MEDIA Pikieta rodzi­ców gim­na­zja­li­stów i ban­nery „Nie likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum”

W pią­tek, 28 paź­dzier­nika br. zapra­szamy na dwa wyda­rze­nia zwią­zane z gim­na­zjami, odby­wa­jące się w tym samym miej­scu. Miejsce: Gimnazjum nr 10 przy ulicy Limanowskiego 9 w Warszawie.

Nie likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum

W pią­tek (28 paź­dzier­nika) 60 war­szaw­skich samo­dziel­nych gim­na­zjów powiesi na swo­ich budyn­kach ban­ner z hasłem: „Nie likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum”. Celem akcji ZNP jest poka­za­nie sprze­ciwu spo­łecz­no­ści szkol­nych wobec pla­nów likwi­da­cji gim­na­zjów. Akcję wspiera koali­cja „NIE dla cha­osu w szkole” i rodzice.
Strona 50 z 337« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »