Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Nowa pod­stawa pro­gra­mowa

Opinia ZNP

Wniosek do MEN o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej

Dotyczy sporu zbio­ro­wego i pisma kura­to­rów oświaty

List ZNP do kura­tor Teresy Misiuk

Czy nie dostrzega Pani sprzecz­no­ści natury etycz­nej w sytu­acji, kiedy jako wice­sze­fowa oświa­to­wej „Solidarności” domaga się Pani od dyrek­to­rów szkół pod­wy­żek, żąda od nich nawet wcze­śniej­szych eme­ry­tur i utrzy­ma­nia Karty Nauczyciela, a teraz jako Lubelska Kurator oświaty odma­wia pra­cow­ni­kom oświaty prawa do strajku o prawa pra­cow­ni­cze?

Wystąpienie ZNP do Komisji Edukacji ws. listu kura­to­rów i sporu zbio­ro­wego

19 stycz­nia Związek Nauczycielstwa Polskiego zwró­cił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilne roz­pa­trze­nie przez Komisję sprawy rażą­cego naru­sze­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa przez kura­to­rów oświaty w spra­wie pro­wa­dzo­nego przez ZNP sporu zbio­ro­wego.

List do człon­ków i człon­kiń ZNP

Żądania ZNP miesz­czą się w zakre­sie spraw, o które może toczyć się spór zbio­rowy. Wbrew twier­dze­niom kura­to­rów oświaty w pismach roze­sła­nych do dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wych, dzia­ła­nia Związku pod­jęte w ramach sporu zbio­ro­wego są legalne i wła­ści­wie reali­zują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o roz­wią­zy­wa­niu spo­rów zbio­ro­wych.
Strona 50 z 354« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »