Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

GIP i Sejm: strajk nauczy­cieli jest legalny

Dotyczy strajku pra­cow­ni­ków oświaty o pod­wyżki i inne prawa pra­cow­ni­cze

Nowa pod­stawa pro­gra­mowa

Opinia ZNP

Wniosek do MEN o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej

Dotyczy sporu zbio­ro­wego i pisma kura­to­rów oświaty

List ZNP do kura­tor Teresy Misiuk

Czy nie dostrzega Pani sprzecz­no­ści natury etycz­nej w sytu­acji, kiedy jako wice­sze­fowa oświa­to­wej „Solidarności” domaga się Pani od dyrek­to­rów szkół pod­wy­żek, żąda od nich nawet wcze­śniej­szych eme­ry­tur i utrzy­ma­nia Karty Nauczyciela, a teraz jako Lubelska Kurator oświaty odma­wia pra­cow­ni­kom oświaty prawa do strajku o prawa pra­cow­ni­cze?

Wystąpienie ZNP do Komisji Edukacji ws. listu kura­to­rów i sporu zbio­ro­wego

19 stycz­nia Związek Nauczycielstwa Polskiego zwró­cił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilne roz­pa­trze­nie przez Komisję sprawy rażą­cego naru­sze­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa przez kura­to­rów oświaty w spra­wie pro­wa­dzo­nego przez ZNP sporu zbio­ro­wego.
Strona 40 z 344« Pierwsza...102030...3839404142...506070...Ostatnia »