Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Manifestacja 22 wrze­śnia

Już za nie­całe dwa tygo­dnie spo­ty­kamy się w Warszawie na ogól­no­pol­skiej mani­fe­sta­cji! Hasło mani­fe­sta­cji, którą orga­ni­zuje OPZZ, brzmi „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”.

W pro­te­ście wezmą udział pra­cow­nicy wielu branż, a wspól­nymi postu­la­tami są wzrost wyna­gro­dzeń i dia­log spo­łeczny.

Jeżeli chcemy, by do pracy w szkole przy­cho­dzili naj­lepsi absol­wenci, a doświad­czeni peda­go­dzy nie rezy­gno­wali z wyko­ny­wa­nego zawodu, pen­sje nauczy­cieli muszą wzro­snąć. Realnie, a nie sym­bo­licz­nie! TERAZ!

ZNP domaga się pod­wy­żek na pozio­mie 1000 zł oraz dymi­sji Anny Zalewskiej!

The post Manifestacja 22 wrze­śnia appe­ared first on ZNP.

Głos: Nowy rok szkolny. Będzie gorzej?

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 36 z 5 wrze­śnia br.). A w nim:

Nauczyciele kon­trak­towi tracą świad­cze­nie na zago­spo­da­ro­wa­nie.

Starający się o awans zawo­dowy tracą moż­li­wość awan­so­wa­nia na sta­rych zasa­dach.

Wszystkich czeka ocena pracy według nowych kon­tro­wer­syj­nych kry­te­riów i czę­sto nie­ja­snych wskaź­ni­ków.

Jaki będzie nowy rok szkolny dla nauczy­cieli? I czy peda­go­dzy wyjdą na ulice?

A co z uczniami, dla któ­rych „dobra zmiana” ozna­cza lek­cje na drugą zmianę? O tym GN nr 36 z 5 wrze­śnia br.

Oprócz tego w nume­rze:

 • WALKA Z DOPALACZAMI: Jak roz­ma­wiać z mło­dzieżą o nowych nar­ko­ty­kach – radzi eks­pert GIS.
 • HEJT, MEDIA, EMOCJE: Co robić, kiedy nie­przy­chylne infor­ma­cje o szkole poja­wią się w mediach?
 • POWTARZANIE KLASY: Jak pra­co­wać z repe­tu­ją­cymi uczniami od pierw­szych dni roku szkol­nego?
 • PSYCHOTERAPIA W SZKOLE: Lęk u dziecka – w jaki spo­sób oswoić ucznia z bodź­cem lęko­twór­czym.
 • BLIŻEJ PRAWA: Zasady powrotu do szkoły macie­rzy­stej po upły­wie prze­nie­sie­nia z art. 19 KN; Karta Nauczyciela po nowe­li­za­cji – co i dla kogo na sta­rych zasa­dach; Godziny ponadwy­mia­rowe.

Ewydanie!

Zamów pre­nu­me­ratę: tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Nowy rok szkolny. Będzie gorzej? appe­ared first on ZNP.

Spot MEN to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Żądamy dymi­sji Anny Zalewskiej!

Nauczyciele, i Rodzice, z filmu na stro­nie mini­ster­stwa edu­ka­cji dowie­cie się, że „Reforma edu­ka­cji to wiele dobrych zmian!” 

Na stro­nie resortu edu­ka­cji poja­wił się krótki spot o refor­mie i korzy­ściach pły­ną­cych ze zmian autor­stwa Anny Zalewskiej. Film to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Wystarczy go zesta­wić z pla­nami lek­cji, z któ­rych wynika, że po refor­mie edu­ka­cji ucznio­wie koń­czą zaję­cia nawet o godzi­nie 17.15.

Szkoły pod­sta­wowe są prze­peł­nione, nauka na zmiany zaczęła się nawet w małych miej­sco­wo­ściach, lek­cje odby­wają się już nie tylko w kon­te­ne­rach, ale także w hote­lach, w szatni, sto­łówce czy w parku. Do tego bra­kuje nauczy­cieli. Dyrektorzy gorącz­kowo szu­kają chęt­nych do pracy, ale nikt się nie zgła­sza z uwagi na niskie zarobki. Brakuje m.in. nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego, angli­stów, mate­ma­ty­ków.

Przypominamy, że dzi­siaj mini­malne wyna­gro­dze­nie nauczy­ciela sta­ży­sty wynosi aktu­al­nie tylko 1751 zł „na rękę”. Zgodnie z tzw. roz­po­rzą­dze­niem pła­co­wym MEN od 1 kwiet­nia br. stawki mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego wzro­sły o 5,35 proc. i wyno­szą:

 • sta­ży­sta – 1751 zł netto*
 • kon­trak­towy – 1798 zł
 • mia­no­wany – 2033 zł
 • dyplo­mo­wany – 2377 zł

* Podajemy stawki netto w przy­bli­że­niu, po uwzględ­nie­niu kwoty wol­nej od podatku, zaliczki na poda­tek docho­dowy i skła­dek ZUS.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wyna­gro­dzeń według zawo­dów” poka­zuje, że nauczy­ciele to jedna z naj­go­rzej wyna­gra­dza­nych pro­fe­sji wśród spe­cja­li­stów.

Niskie zarobki połą­czone z ogromną odpo­wie­dzial­no­ścią znie­chę­cają mło­dych do pod­ję­cia pracy w oświa­cie. Pensje nauczy­cieli muszą wzro­snąć. Realnie, a nie sym­bo­licz­nie!

ZNP domaga się pod­wy­żek na pozio­mie 1000 zł oraz dymi­sji Anny Zalewskiej!

Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP: Reforma Anny Zalewskiej to dla nauczy­cieli nie tylko nowe obo­wiązki, gor­sze warunki pracy, więk­sze wyma­ga­nia, niskie zarobki, ale także codzienne mie­rze­nie się z nie­za­do­wo­le­niem rodzi­ców uczniów, odczu­wa­ją­cych nega­tywne skutki reformy. Z tych powo­dów nauczy­ciele coraz czę­ściej podej­mują decy­zję o rezy­gna­cji z pracy w szkole lub przed­szkolu. Za ten stan rze­czy odpo­wie­dzialna jest Anna Zalewska.

 

The post Spot MEN to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Żądamy dymi­sji Anny Zalewskiej! appe­ared first on ZNP.

Spot MEN to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Żądamy dymi­sji Anny Zalewskiej!

Nauczyciele, i Rodzice, z filmu na stro­nie mini­ster­stwa edu­ka­cji dowie­cie się, że „Reforma edu­ka­cji to wiele dobrych zmian!” 

Na stro­nie resortu edu­ka­cji poja­wił się krótki spot o refor­mie i korzy­ściach pły­ną­cych ze zmian autor­stwa Anny Zalewskiej. Film to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Wystarczy go zesta­wić z pla­nami lek­cji, z któ­rych wynika, że po refor­mie edu­ka­cji ucznio­wie koń­czą zaję­cia nawet o godzi­nie 17.15.

Szkoły pod­sta­wowe są prze­peł­nione, nauka na zmiany zaczęła się nawet w małych miej­sco­wo­ściach, lek­cje odby­wają się już nie tylko w kon­te­ne­rach, ale także w hote­lach, w szatni, sto­łówce czy w parku. Do tego bra­kuje nauczy­cieli. Dyrektorzy gorącz­kowo szu­kają chęt­nych do pracy, ale nikt się nie zgła­sza z uwagi na niskie zarobki. Brakuje m.in. nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego, angli­stów, mate­ma­ty­ków.

Przypominamy, że dzi­siaj mini­malne wyna­gro­dze­nie nauczy­ciela sta­ży­sty wynosi aktu­al­nie tylko 1751 zł „na rękę”. Zgodnie z tzw. roz­po­rzą­dze­niem pła­co­wym MEN od 1 kwiet­nia br. stawki mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego wzro­sły o 5,35 proc. i wyno­szą:

 • sta­ży­sta – 1751 zł netto*
 • kon­trak­towy – 1798 zł
 • mia­no­wany – 2033 zł
 • dyplo­mo­wany – 2377 zł

* Podajemy stawki netto w przy­bli­że­niu, po uwzględ­nie­niu kwoty wol­nej od podatku, zaliczki na poda­tek docho­dowy i skła­dek ZUS.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wyna­gro­dzeń według zawo­dów” poka­zuje, że nauczy­ciele to jedna z naj­go­rzej wyna­gra­dza­nych pro­fe­sji wśród spe­cja­li­stów.

Niskie zarobki połą­czone z ogromną odpo­wie­dzial­no­ścią znie­chę­cają mło­dych do pod­ję­cia pracy w oświa­cie. Pensje nauczy­cieli muszą wzro­snąć. Realnie, a nie sym­bo­licz­nie!

ZNP domaga się pod­wy­żek na pozio­mie 1000 zł oraz dymi­sji Anny Zalewskiej!

Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP: Reforma Anny Zalewskiej to dla nauczy­cieli nie tylko nowe obo­wiązki, gor­sze warunki pracy, więk­sze wyma­ga­nia, niskie zarobki, ale także codzienne mie­rze­nie się z nie­za­do­wo­le­niem rodzi­ców uczniów, odczu­wa­ją­cych nega­tywne skutki reformy. Z tych powo­dów nauczy­ciele coraz czę­ściej podej­mują decy­zję o rezy­gna­cji z pracy w szkole lub przed­szkolu. Za ten stan rze­czy odpo­wie­dzialna jest Anna Zalewska.

 

The post Spot MEN to alter­na­tywna rze­czy­wi­stość. Żądamy dymi­sji Anny Zalewskiej! appe­ared first on ZNP.

Anna Zalewska o zwol­nie­niach

Minister edu­ka­cji w dal­szym ciągu nie przy­znaje, że w wyniku reformy edu­ka­cji nauczy­ciele utra­cili pracę i będą ją tra­cić w cza­sie stop­nio­wego likwi­do­wa­nia gim­na­zjów. Wczoraj w tele­wi­zji „Polsat” także nie odpo­wie­działa na pyta­nie pani redak­tor Doroty Gawryluk, czy prawdą jest, że pracę stra­ciło ponad 6 600 nauczy­cieli.

Wg danych z Systemu Informacji Oświatowej – zapre­zen­to­wa­nych przez mini­ster edu­ka­cji 13 listo­pada 2017 r. na kon­fe­ren­cji pra­so­wej – w pierw­szym roku reformy pracę stra­ciło 6 668 nauczy­cieli. Ta pre­zen­ta­cja jest nadal na stro­nie MEN (TUTAJ). Ale Anna Zalewska, pre­zen­tu­jąc dane z SIO, pomi­nęła ważne, a nie­wy­godne dla sie­bie, infor­ma­cje doty­czące zwol­nień. Minister zapre­zen­to­wała ruch kadrowy w oświa­cie posłu­gu­jąc się war­to­ścią pro­cen­tową. Poinformowała, że „odse­tek nauczy­cieli, z któ­rymi roz­wią­zano sto­su­nek pracy wynosi 0,96 proc.” Te war­to­ści pro­cen­towe nie poka­zują jed­nak peł­nego obrazu sytu­acji, w jakiej nauczy­ciele zna­leźli się po refor­mie. Jeżeli odnie­siemy je do liczby pra­cu­ją­cych nauczy­cieli wg SIO, oka­zuje się, że pracę stra­ciło 6 668 nauczy­cieli.

Z SIO wynika rów­nież, że :

– z upraw­nień eme­ry­tal­nych sko­rzy­stało 6 564 nauczy­cieli,

– nato­miast z upraw­nień do świad­czeń kom­pen­sa­cyj­nych – 2 629 nauczy­cieli.

The post Anna Zalewska o zwol­nie­niach appe­ared first on ZNP.

Strona 2 z 37812345...102030...Ostatnia »