Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Awans zawo­dowy a ocena moral­no­ści

Związek domaga się wyco­fa­nia pro­jektu nowe­li­za­cji Karty nauczy­ciela pro­ce­do­wa­nego razem z nową ustawą o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych. Nauczyciele nie chcą „pre­zentu” w postaci powią­za­nia ich awansu zawo­do­wego z oceną moral­no­ści. Ocena moral­no­ści w miej­scu pracy może pro­wa­dzić do nad­użyć, a nawet do dys­kry­mi­na­cji ze względu na poglądy czy prze­ko­na­nia reli­gijne — czy­tamy w liście pre­zesa ZNP do mini­ster edu­ka­cji.

MEDIA: zapro­sze­nie na brie­fing

Briefing pre­zesa ZNP odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika o godz. 13.15 w sie­dzi­bie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, I p.

Minister kła­mie. Nie po raz pierw­szy zresztą

Pani mini­ster, kłam­stwo może pomaga poli­ty­kom w karie­rze, ale dobrej edu­ka­cji nie zbu­duje się na mani­pu­la­cji!

ZNP wspiera Lekarzy Rezydentów

List pre­zesa ZNP z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej

Strona 2 z 33712345...102030...Ostatnia »