14 października 2011 r. - Dzień Edukacji Narodowej »

Podwyżki dla nauczycieli

Żądania płacowe i postulaty ZNP w roku 2015 - zaproszenie na konferencję prasową ZNP (12.01.2015)

Zmiany w usta­wie o sys­te­mie oświaty – pro­po­zy­cje ZNP

                                                                        REGULAMIN

XX OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU

 LITERACKO — PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO

„NATURA MOICH OKOLIC” – 2015

 

 1. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
  w Zielonej Górze, orga­ni­zuje   XX Ogólnopolski  Konkurs Literacko– Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich oko­lic”, w któ­rym mogą wziąć udział pra­cow­nicy i eme­ryci pla­có­wek oświa­towo – wycho­waw­czych
  i nauko­wych z terenu całego kraju.
 1. Tematyka prac obej­muje wszel­kie inspi­ra­cje pocho­dzące z ota­cza­ją­cej przy­rody, ochrony środo­wi­ska i zagro­żeń dla niej.
 1. Prace pla­styczne w ilo­ści 1–3 sztuk (od for­matu A-3 wzwyż) w tech­ni­kach rysu­nek, kolo­ro­wanka, malar­stwo, wydzie­ranka, tech­niki mie­szane
  itp. – do wyboru, gra­fika – for­mat dowolny.
 1. Prace lite­rac­kie w ilo­ści 1–3 utwory – poezja, opo­wia­da­nie, repor­taż
  itp. w maszy­no­pi­sie znor­ma­li­zo­wa­nym do 3 stron.
 1. Prace foto­gra­ficzne w ilo­ści 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, for­mat tech­nika i kolo­ry­styka dowolna. Zdjęcia należy opra­wić na papie­rze
  lub kar­to­nie o mar­gi­ne­sie 5cm.
 1. Wszystkie prace muszą być opa­trzone godłem. W osob­nej koper­cie powinno znaj­do­wać się imię i nazwi­sko, adres do korespondencji.
 1. Prace nade­słane na kon­kurs prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­to­rów i mogą być wyko­rzy­stane w celach reklamy i publikacjach.
 1. Termin nad­sy­ła­nia prac upływa 30 marca 2015 r. na adres:

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,

ul. Sikorskiego 15 d ‚  65 – 415 Zielona Góra z dopi­skiem „konkurs”.

Kontakt tele­fo­niczny, fak­sowy  (0 68) 327 08 31.

               Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl

 1. Autorzy naj­lep­szych prac w dzie­dzi­nie pla­styki, lite­ra­tury i foto­gra­fii zostaną nagro­dzeni dyplo­mami i nagro­dami rzeczowymi.

 

 

                                                                                    
                                                                                                        Za Komitet Organizacyjny
                                                                                                                       Bożena Mania

Filmy powie­lają ste­reo­typy doty­czące zawodów

Związek zwraca uwagę na stereotypowe ujęcie zawodowych ról kobiet i mężczyzn w filmach propagujących wybór ścieżki zawodowej przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowelizacja ustawy oświa­to­wej w Sejmie

W tym tygodniu (7 i 8 stycznia 2015 r.) wznawia prace nadzwyczajna komisja ds. jakości i kształcenia, która zajmuje się nowelizacją ustawy o systemie oświaty (druk nr 2957).
Strona 15 z 199« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »