Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Posiedzenie Prezydium ZG ZNP z udzia­łem pre­ze­sów okrę­gów ZNP

5 grud­nia 2016 r.

Szkoła samo­rzą­dowa dla wybra­nych

Sejm: posło­wie PiS i PO nie poparli popra­wek ZNP gwa­ran­tu­ją­cych szkołę samo­rzą­dową.

Zaproszenie na kon­fe­ren­cję dot. wyni­ków bada­nia PISA 2015

8 grud­nia 2016 r., gmach ZG ZNP

Procedowanie ustaw oświa­to­wych w par­la­men­cie

Projekt pod­stawy

30 listo­pada br. mini­ster­stwo edu­ka­cji opu­bli­ko­wało tylko pro­jekt pod­stawy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego dla szkół pod­sta­wo­wych.
Strona 15 z 310« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »