Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Opinia ZNP do zmian w pra­wie oświa­to­wym

Zaklinanie rze­czy­wi­sto­ści a twarde dane

Nikt nie straci pracy w wyniku reformy – powie­działa dziś (13.10) w radio­wej Trójce mini­ster edu­ka­cji Anna Zalewska. Po raz kolejny sze­fowa MEN zagwa­ran­to­wała pracę nauczy­cie­lom z likwi­do­wa­nych gim­na­zjów mimo, że jako mini­ster edu­ka­cji nie ma takich kom­pe­ten­cji (nie jest pra­co­dawcą). Obawiamy się, a nasze obawy potwier­dzają opi­nie samo­rzą­dów, że jest to jedy­nie zakli­na­nie rze­czy­wi­sto­ści.

Życzenia z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej

 

Praw­dziwy nauczy­ciel broni uczniów przed swoim wpły­wem.
Zachęca raczej do wiary w sie­bie.
Kieruje ich wzrok nie na swoją osobę, ale na tego ducha,
który jemu samemu daje siłę”.

                                                                       Amos Bronson Alcott

                          Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów jesiennych                                

 

 

 

                                                    

               SZANOWNI   PAŃSTWO

               SZANOWNE  KOLEŻANKI

              SZANOWNI  KOLEDZY

 

 

 

W  uro­czy­stym Dniu Edukacji Narodowej
wszyst­kim
Nauczycielom  i  Pracownikom Oświaty
życzę:
takich marzeń i myśli, które dają się urze­czy­wist­nić,
pięk­nych, mądrych i  szla­chet­nych słów,
powie­dzia­nych odpo­wied­nim cza­sie,
cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści,
aby służba wycho­wan­kom poma­gała w doko­ny­wa­niu
waż­nych życio­wych wybo­rów
i  była inspi­ra­cją  dla odważ­nych decy­zji.
Życzę, aby aktywna i twór­cza postawa peda­goga
i związ­kowca  znaj­do­wała uzna­nie
w oczach uczniów, rodzi­ców oraz była źró­dłem
oso­bi­stej satys­fak­cji.

                                                                                       Bożena Mania


 

                                          Zielona Góra, 14 paź­dzier­nika 2016r.

NAUCZYCIEL ROKU 2016

Gala Finałowa Konkursu Nauczyciel Roku 2016 odbę­dzie się w czwar­tek 13 paź­dzier­nika br. o godz. 12.00 w Zamku Królewskim w Warszawie!

Sprostowanie

Strona 15 z 297« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »