Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Rozmowy pła­cowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura roz­mów ws. nowego spo­sobu finan­so­wa­nia oświaty i modelu finan­so­wa­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli. Resortowe pro­po­zy­cje ZNP oce­nił bar­dzo kry­tycz­nie, ponie­waż np. likwi­da­cja tzw. śred­nich wyna­gro­dzeń może ozna­czać zmniej­sze­nie wyna­gro­dzeń nauczy­cieli!

MEDIA Zarząd Główny ZNP o strajku

Jutro (7.03) Zarząd Główny ZNP pod­su­muje wyniki refe­ren­dum straj­ko­wego. Zapraszamy na brie­fing pra­sowy pre­zesa ZNP Sławomira Broniarza 7 marca 2017 roku.

Pikieta rodzi­ców i nauczy­cieli

Wtorek, 7 marca godz. 17.30 przed gma­chem mini­ster­stwa edu­ka­cji w Warszawie!

Briefing pra­sowy ZNP i Rodziców prze­ciwko refor­mie edu­ka­cji

Sobota, 4 marca, godz. 13.30

Temat z okładki: Podwyżki 20–40 zł to nie dow­cip

Płaca zasad­ni­cza czę­ści nauczy­cieli jest niż­sza niż mini­malne wyna­gro­dze­nie za pracę, które wzro­sło w tym roku do 2000 zł. Tymczasem MEN pro­po­nuje walo­ry­za­cję płac peda­go­gów tylko o 20–40 zł. Według ZNP ta pro­po­zy­cja „uwła­cza god­no­ści zawodu nauczy­ciela – pisze „Głos Nauczycielski” nr 9 z 1 marca br.
Strona 15 z 325« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »