Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Wystąpienie Sławomira Broniarza w Sejmie

20 czerwca w nocy (w godzi­nach 21.15 – 1.30) Sejm roz­pa­trzył — po dwóch mie­sią­cach od zło­że­nia ini­cja­tywy — oby­wa­tel­ski wnio­sek o pod­da­nie pod refe­ren­dum ogól­no­kra­jowe sprawy reformy sys­temu oświaty (druk nr 1571). Pełnomocnik grupy oby­wa­teli Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP przed­sta­wił uza­sad­nie­nie wnio­sku o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum.

Licznik zwol­nień Zalewskiej

Już ponad 31 tysięcy nauczy­cieli straci pracę lub zatrud­nie­nie w peł­nym wymia­rze z powodu reformy edu­ka­cji Anny Zalewskiej.

Najnowsze dane dot. zwol­nień nauczy­cieli

Zapraszamy na brie­fing pra­sowy pre­zesa ZNP Sławomira Broniarza we wto­rek, 20 czerwca br. o godz.10.30 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Temat: Licznik zwol­nień Zalewskiej – naj­now­sze dane doty­czące zwol­nień nauczy­cieli

Referendum w Sejmie (20.06), pikieta przed Sejmem (21.06)

20 czerwca o godz. 10.19 Kancelaria Sejmu poin­for­mo­wała nas drogą mailową, że roz­pa­trze­nie oby­wa­tel­skiego wnio­sku o pod­da­nie pod refe­ren­dum ogól­no­kra­jowe sprawy reformy sys­temu oświaty (druk nr 1571) nastąpi 20 czerwca br. na 44. posie­dze­niu Sejmu w godzi­nach ok. 20.15 — 22.15.

Pikieta 21 czerwca przed Sejmem

Środa (21.06), godz. 17.30, Warszawa
Strona 15 z 341« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »