Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

PIRLS 2016: Polscy czwar­to­kla­si­ści w świa­to­wej czo­łówce!

Gratulacje!

Obchody 150. rocz­nicy uro­dzin Józefa Piłsudskiego

5 grud­nia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbę­dzie się semi­na­rium z oka­zji 150. rocz­nicy uro­dzin Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa Polskiego i hono­ro­wego członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Opinia ZG ZNP w spra­wie pro­wa­dze­nia zajęć w szkole w for­mie wolon­ta­riatu

Prezydent RP pod­pi­sał nowe­li­za­cję Karty Nauczyciela

Kształcenie i dosko­na­le­nie nauczy­cieli jako ele­ment dia­logu spo­łecz­nego w Europie

Seminarium ETUCE 27–28 listo­pada 2017 r.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE), euro­pej­ska struk­tura Międzynarodówki Edukacyjnej (EI), roz­po­czął w roku 2017 reali­za­cję nowego pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Komisji Europejskiej, któ­rego celem jest prze­ana­li­zo­wa­nie, w jakim stop­niu edu­ka­cyjne związki zawo­dowe w swo­ich dzia­ła­niach podej­mują tema­tykę zwią­zaną z  kształ­ce­niem i dosko­na­le­niem nauczy­cieli oraz na ile tema­tyka ta jest obecna w dia­logu spo­łecz­nym. ZNP jest jedną z kilku orga­ni­za­cji związ­ko­wych zapro­szo­nych do współ­pracy w tym pro­jek­cie. Celem pro­jektu jest także zapo­zna­nie się z przy­kła­dami cie­ka­wych roz­wią­zań / modeli kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia nauczy­cieli w Europie. Jednym z efek­tów pro­jektu ma być przy­go­to­wa­nie reko­men­da­cji dla orga­ni­za­cji człon­kow­skich ETUCE (to 142 związki zawo­dowe), jak podej­mo­wać i repre­zen­to­wać kwe­stie zwią­zane z zawo­do­wymi potrze­bami nauczy­cie­lek i nauczy­cieli w codzien­nej dzia­łal­no­ści.

W 27–28 listo­pada w sie­dzi­bie ZG ZNP w Warszawie odbyło się pierw­sze z trzech pla­no­wa­nych w ramach pro­jektu semi­na­riów regio­nal­nych. Uczestniczyli w nim przed­sta­wi­ciele i przed­sta­wi­cielki 27 związ­ków zawo­do­wych z 13 kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Finlandii, Szkocji i Cypru. W semi­na­rium brała udział także Susan Flocken, dyrek­tor ETUCE, spe­cja­li­ści ETUCE w zakre­sie poli­tyki edu­ka­cyj­nej EU oraz prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nothingham, który jest eks­per­tem nauko­wym w pro­jek­cie. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia nauczy­cieli przed­sta­wił Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP.

Uczestniczki i uczest­nicy mieli oka­zję zapo­znać się z nowa­tor­skim mode­lem przy­go­to­wa­nia przy­szłych nauczy­cieli do pracy peda­go­gicz­nej w Szkole Edukacji, pro­jek­cie reali­zo­wa­nym przez Uniwersytet Warszawski i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz prze­dys­ku­to­wać inte­re­su­jące ich aspekty tego przed­się­wzię­cia z przed­sta­wi­cie­lami kadry nauko­wej i dydak­tycz­nej Szkoły Edukacji, m.in. prof. Jolantą Sujecką-Zając, która pełni funk­cję dyrek­torki Szkoły.

Natomiast kon­cep­cję przy­go­to­wa­nia nauczy­cieli edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej reali­zo­waną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego pod­czas semi­na­rium przed­sta­wiła prof. Małgorzata Żytko.

The post Kształcenie i dosko­na­le­nie nauczy­cieli jako ele­ment dia­logu spo­łecz­nego w Europie appe­ared first on ZNP.

Strona 15 z 354« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »