Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Sejmowa komi­sja edu­ka­cji o refor­mie

List pre­zesa ZNP do pra­cow­ni­ków oświaty

31 marca przy­cho­dzimy do szkoły, ale nie pra­cu­jemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edu­ka­cji i przy­szło­ści naszego zawodu!

Komunikat, roz­mowy 21.03.2017

Wyrażamy zde­cy­do­wany sprze­ciw wobec nowego modelu finan­so­wa­nia oświaty MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego demen­tuje przed­sta­wione w mediach infor­ma­cje o rze­ko­mym pod­su­mo­wa­niu prac grup robo­czych, a także doko­na­nia jakich­kol­wiek usta­leń. Fakt ten jest przy­kła­dem dez­in­for­mo­wa­nia opi­nii publicz­nej.

Nie zga­dzamy się na pro­po­zy­cje MEN dot. płac. Dementujemy donie­sie­nia DGP!

Wyrażamy zde­cy­do­wany sprze­ciw wobec nowego modelu finan­so­wa­nia oświaty MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego demen­tuje przed­sta­wione w mediach infor­ma­cje o rze­ko­mym pod­su­mo­wa­niu prac grup robo­czych, a także doko­na­nia jakich­kol­wiek usta­leń. Fakt ten jest przy­kła­dem dez­in­for­mo­wa­nia opi­nii publicz­nej.

Obniżka pen­sji nauczy­cieli. Nie zga­dzamy się na pro­po­zy­cje MEN!

Wyrażamy zde­cy­do­wany sprze­ciw wobec modelu finan­so­wa­nia oświaty, który zabez­pie­cza w sub­wen­cji oświa­to­wej środki na pokry­cie peł­nych kosz­tów wyna­gro­dzeń nauczy­cieli reali­zu­ją­cych ramowe plany naucza­nia, z wyłą­cze­niem nauczy­cieli spe­cja­li­stów, nauczy­cieli świe­tlic i biblio­tek.
Strona 15 z 328« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »