Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Nasza Tablica już jest!

Temat: Likwidacja ewi­den­cji godzin kar­cia­nych. Co dalej?

Doskonalenie zawo­dowe nauczy­cieli

Sejmowa komi­sja edu­ka­cji

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży o pro­po­zy­cjach tema­tów kon­troli NIK

Wydłużenie ter­minu rekru­ta­cji do Akademii Młodego Związkowca ZNP!

Świadczenia kom­pen­sa­cyjne

Korzystny wyrok Sądu Najwyższego w spra­wie świad­czeń kom­pen­sa­cyj­nych dla nauczy­cieli! 27 kwiet­nia 2016 r. Sąd Najwyższy w skła­dzie 7 sędziów roz­strzy­gnął roz­bież­no­ści w wykładni prawa, wystę­pu­ją­cej w orzecz­nic­twie w zakre­sie doty­czą­cym nastę­pu­ją­cego zagad­nie­nia praw­nego:
Strona 15 z 279« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »