Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Koniec gim­na­zjów, będą szkoły powszechne

Polecamy Głos Nauczycielski nr 26 z 29 czerwca br. A w nim m.in.: Witając nową reformę edu­ka­cji – żegnamy gim­na­zja. To szok dla wszyst­kich, któ­rzy spo­dzie­wali się, że jed­nak oca­leją. Drgawki po tam­tej refor­mie oświata odczu­wała wiele lat póź­niej. Jak będzie tym razem? Opisujemy i komen­tu­jemy pro­po­zy­cje MEN ogło­szone w Toruniu. Oprócz tego w nume­rze: Pracowity, ciężki rok – nauczy­ciele oce­niają w son­dzie redak­cyj­nej rok szkolny 2015/2016. Brexit zaszko­dzi bry­tyj­skim uni­wer­sy­te­tom i euro­pej­skim stu­den­tom – spe­cjal­nie dla Głosu z Wielkiej Brytanii. Kto będzie dyrek­to­rem? Niejasna sytu­acja w szko­łach, bo kura­tor nie zga­dza się na powie­rze­nie sta­no­wi­ska z pomi­nię­ciem kon­kursu. Bliżej prawa: Na sku­tek zawie­sze­nia nauczy­ciela tracą wszy­scy, sam nauczy­ciel nie tylko moral­nie, ale i finan­sowo. Polecamy!

Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Komentarz pre­zesa ZNP: Nie wyra­żamy zgody na nisz­cze­nie dorobku pol­skiej szkoły, nauczy­cieli i uczniów oraz na demon­taż sys­temu oświaty! Reforma ogło­szona przez mini­ster edu­ka­cji w Toruniu wywoła ogromny chaos!

Pikieta ZNP w Toruniu

W ponie­dzia­łek, 27 czerwca br. odbyła się pikieta ZNP przed gma­chem Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu. W tym samym cza­sie mini­ster edu­ka­cji doko­ny­wała pod­su­mo­wa­nia Ogólnopolskich Debat o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel — Dobra Zmiana”. W pikie­cie ZNP wzięło udział około 800 nauczy­cieli z całej Polski m.in. z Łodzi, Rybnika, Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Kołobrzegu, Katowic, Sosnowca, Poznania, Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy i Torunia.

Świadectwo Anny Zalewskiej

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy­go­to­wał na zakoń­cze­nie roku szkol­nego świa­dec­two mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Wynika z niego, że mini­ster edu­ka­cji nie zdała do następ­nej klasy!

Prezes ZNP: Dlaczego jedziemy do Torunia?

Strona 15 z 286« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »