Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ważne! Rozmowy w spra­wie oceny pracy nauczy­cieli

10 grud­nia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spo­tka­nie mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej z przed­sta­wi­cie­lami oświa­to­wych związ­ków zawo­do­wych. Głównym tema­tem była ocena pracy nauczy­cieli oraz potrzeba odbiu­ro­kra­ty­zo­wa­nia pracy szkoły.

Przedstawiciel ZNP przy­po­mniał, że Związek Nauczycielstwa Polskiego już na eta­pie pro­jektu nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela w zakre­sie oceny pracy i awansu zawo­do­wego nauczy­cieli  miał kry­tyczny sto­su­nek do pro­po­no­wa­nych zmian. Zwracał przede wszyst­kim uwagę na fakt, że pro­jek­to­wane zmiany two­rzone były bez nale­ży­tych kon­sul­ta­cji, a spo­sób ich pro­ce­do­wa­nia (bar­dzo szyb­kie tempo) nie gwa­ran­to­wał doj­ścia do wła­ści­wych roz­wią­zań.

Czas poka­zał, że nasze obawy były uza­sad­nione. Trwające pra­wie rok dys­ku­sje spo­wo­do­wały rezy­gna­cję resortu z regu­la­mi­nów wskaź­ni­ków oceny pracy nauczy­cieli. Decyzję tę ZNP przy­jął z zado­wo­le­niem. Nie ozna­cza to jed­nak zakoń­cze­nia dys­ku­sji nad nową for­mułą oceny.

Na dzi­siej­szym spo­tka­niu ZNP zgło­sił postu­laty doty­czące potrzeby mody­fi­ka­cji pozo­sta­łych roz­wią­zań. Dotyczą one w szcze­gól­no­ści wyma­gań pod­le­ga­ją­cych oce­nie (kry­te­ria).

Ponadto roz­wa­żony zosta­nie  pod­no­szony przez ZNP postu­lat w spra­wie dopre­cy­zo­wa­nia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela doty­czą­cego tzw. zajęć i czyn­no­ści sta­tu­to­wych.

ZNP zgło­sił rów­nież potrzebę nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela w celu obję­cia dodat­kiem za wyróż­nia­jącą pracę nauczy­cieli na wszyst­kich stop­niach awansu.

Nasze pro­po­zy­cje spo­tkały się z dużym zain­te­re­so­wa­niem mini­stra. Ustalono, że prace w tym zakre­sie zakoń­czą się do 30 kwiet­nia 2019 roku – tak, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 wrze­śnia 2019 r.

Związek po raz kolejny przy­po­mniał też o postu­la­cie doty­czą­cym wzro­stu nakła­dów na oświatę, w tym wzro­stu wyna­gro­dzeń nauczy­cieli.

The post Ważne! Rozmowy w spra­wie oceny pracy nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Domagamy się wzro­stu płac na pozio­mie 1000 zł

Tylko w ostat­nich latach zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy (sami, bez oświa­to­wej „S”):

Strajk: 2017 r.;

Ogólnopolską mani­fe­sta­cję: 19 listo­pada 2016 r. (50 tysięcy uczest­ni­ków)

Ogólnopolską kam­pa­nię spo­łeczną: bil­bordy „Pensja nauczy­ciela sta­ży­sty wynosi 1751 zł” 

Protesty:

 • Stop zwol­nie­niom w oświa­cie”,
 • Pensje z budżetu”, 
 • Pensje i auto­no­mia!”,
 • Nasza Karta to nasze prawa”, 
 • Nie likwi­duj­cie naszego gim­na­zjum”,
 • Nie dla cha­osu w szkole”, 
 • Stop refor­mie!”,
 • Niedobra zmiana w edu­ka­cji”,
 • Razem dla gim­na­zjów”,
 • Mamy dość bycia Siłaczkami”, 
 • Wszystko zaczyna się od dobrego nauczy­ciela”,
 • Mamy dość!”,
 • Chcemy god­nie zara­biać. Teraz!”

Pikiety:

 • 27 czerwca 2016 r., 
 • 10 paź­dzier­nika 2016 r., 
 • 15 listo­pada 2016 r., 
 • 29 listo­pada 2016 r., 
 • 19 grud­nia 2016 r., 
 • 4 wrze­śnia 2017 r., 
 • 21 kwiet­nia 2018 r., 
 • 22 wrze­śnia 2018 r.

Inicjatywy oby­wa­tel­skie: „Pensje nauczy­cieli z budżetu” (2016)

Wniosek o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum szkol­nego (910 tysięcy pod­pi­sów w 2017 roku)

Akcje spo­łeczne w obro­nie publicz­nej samo­rzą­do­wej szkoły, kam­pa­nie na rzecz publicz­nej edu­ka­cji oraz w obro­nie god­no­ści zawodu

Wniosek o odwo­ła­nie Anny Zalewskiej (marzec 2018 r.)

 

The post Domagamy się wzro­stu płac na pozio­mie 1000 zł appe­ared first on ZNP.

Webinarium ZNP – mate­riały szko­le­niowe

Uczestnikom i uczest­nicz­kom pierw­szego webi­na­rium ZNP dzię­ku­jemy za zain­te­re­so­wa­nie! Wszystkim prze­sła­li­śmy obie­cane mate­riały, czyli:

– pre­zen­ta­cję „Nauczyciel w okre­sie stażu”,

– pliki, które były udo­stęp­nione pod­czas szko­le­nia (Staż awan­sowy – prze­pisy, Plan roz­woju – sta­ży­sta, Plan roz­woju – nauczy­ciel kon­trak­towy, Plan roz­woju – nauczy­ciel mia­no­wany),

– odpo­wie­dzi na pyta­nia, które poja­wiły się na cza­cie

– oraz nagra­nie całego szko­le­nia.

Zapraszamy na drugą część szko­le­nia online z awansu zawo­do­wego. Webinarium “Postępowanie o nada­nie stop­nia awansu zawo­do­wego” odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 17 grud­nia o godz. 17.30 (poin­for­mu­jemy o uru­cho­mie­niu reje­stra­cji online).

The post Webinarium ZNP – mate­riały szko­le­niowe appe­ared first on ZNP.

Rozmowy z MEN 10 grud­nia

W ponie­dzia­łek, 10 grud­nia odbędą się roz­mowy związ­ków zawo­do­wych z mini­ster edu­ka­cji w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Tematem spo­tka­nia będzie m.in. ocena pracy nauczy­cieli. Po naszej inter­wen­cji mini­ster edu­ka­cji Anna Zalewska wyco­fała się z nowych zasad oceny pracy nauczy­cieli. Nie będzie już wewnętrz­nych regu­la­mi­nów zawie­ra­ją­cych wskaź­niki.

– Cieszymy się, że pani mini­ster przy­chy­liła się do naszych uwag i wyco­fuje się z sys­temu, który byłby szko­dliwy dla nauczy­cieli, ale to, co pozo­staje, też jest dale­kie od ide­ału – komen­tuje dla „Gazety Wyborczej” Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP. – Chcemy roz­ma­wiać o liście kry­te­riów, bo obecne są np. nie­mal nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia dla nauczy­cieli spe­cja­li­stów: peda­go­gów, psy­cho­lo­gów, biblio­te­ka­rzy. A to ozna­cza ode­bra­nie im szans na zdo­by­cie wyróż­nia­ją­cej oceny. 

Gazeta pisze, że „ZNP jest w bojo­wym nastroju – wśród nauczy­cieli prze­pro­wa­dza ankietę na temat opty­mal­nej formy strajku. Rozważane są kroki rady­kalne, jak wstrzy­ma­nie się od spraw­dza­nia matur czy pro­test w cza­sie egza­mi­nów”.

W ponie­dzia­łek, przed roz­mo­wami o godz. 10.40 odbę­dzie się brie­fing pra­sowy ZNP z udzia­łem wice­pre­zesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego. 

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Termin: 10.12.2018 godz. 10.40

Polecamy arty­kuł „Nauczyciele będą ciu­łać punkty”.

 

The post Rozmowy z MEN 10 grud­nia appe­ared first on ZNP.

Interweniujemy! Pomoc psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczna bez pie­nię­dzy

Podczas obrad sej­mo­wej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (5 grud­nia) doty­czą­cych reali­za­cji pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej w szko­łach i pla­ców­kach, przed­sta­wi­ciel ZNP zwró­cił się do posłów z ape­lem o zwięk­sze­nie środ­ków w budże­cie oświaty na ten cel. Stwierdził, że jest jesz­cze czas na pod­ję­cie dzia­łań w tym zakre­sie, ponie­waż trwają obec­nie prace nad osta­tecz­nym kształ­tem budżetu pań­stwa na rok 2019. Bez nale­ży­tych pie­nię­dzy nie roz­wiąże się wystę­pu­ją­cego od wielu lat i pogłę­bia­ją­cego się pro­blemu zwią­za­nego z bra­kiem spe­cja­li­stów w szko­łach, a także bra­kiem odpo­wied­niej liczby poradni spe­cja­li­stycz­nych.

Obecnie w kraju funk­cjo­nuje ok. 600 publicz­nych poradni psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nych – to sta­now­czo za mało! W ponad 44 proc. szkół nie zatrud­nia się żad­nego spe­cja­li­sty. Liczba dzieci potrze­bu­ją­cych pomocy z roku na rok rośnie i nie roz­wiąże tego pro­blemu wyłącz­nie nauczy­ciel dydak­tyk reali­zu­jący zada­nia z pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej.

Dodatkowym pro­ble­mem, na który ZNP zwró­cił uwagę, jest nie­roz­wią­zany dotych­czas pro­blem wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli, reali­zu­ją­cych zada­nia z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej. Nie prze­ko­nała nas infor­ma­cja mini­ster­stwa edu­ka­cji, że 72 proc. zajęć , w tym zajęć wyrów­naw­czych i kół zain­te­re­so­wań, jest płat­nych.

Informacje ZNP są zupeł­nie inne, stąd kolejny raz przed­sta­wi­ciel ZNP zaape­lo­wał o konieczną nowe­li­za­cję art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zła kon­struk­cja tego prze­pisu i nie­do­sza­co­wa­nie budżetu powo­duje, że zaję­cia z pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej w dal­szym ciągu reali­zo­wane są jako zaję­cia sta­tu­towe.

Przedstawicieli oświa­to­wej „S” w Sejmie nie było.

Polecamy trans­mi­sję na stro­nie sejm.gov.pl (TUTAJ).

fot. Kancelaria Sejmu/Marta Marchlewska

The post Interweniujemy! Pomoc psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczna bez pie­nię­dzy appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 39112345...102030...Ostatnia »