Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

KONKURS NATURA MOICH OKOLIC 2018

REGULAMIN

XXIII   OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU 

 LITERACKO — PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO

NATURA MOICH OKOLIC” – 2018

 

 1. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
  w Zielonej Górze, orga­ni­zuje XXIII Ogólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich oko­lic”, w któ­rym mogą wziąć udział pra­cow­nicy i eme­ryci pla­có­wek oświa­towo – wycho­waw­czych i nauko­wych z terenu całego kraju.
 1. Tematyka prac obej­muje wszel­kie inspi­ra­cje pocho­dzące z ota­cza­ją­cej przy­rody, ochrony            śro­do­wi­ska i zagro­żeń dla niej.
 1. Prace pla­styczne w ilo­ści 1–3 sztuk (od for­matu A-3 wzwyż) w tech­ni­kach rysu­nek,                kolo­ro­wanka, malar­stwo, wydzie­ranka, tech­niki mie­szane
  – do wyboru, gra­fika – for­mat dowolny.
 1. Prace lite­rac­kie w ilo­ści 1–3 utwory – poezja, opo­wia­da­nie, repor­taż
  w maszy­no­pi­sie znor­ma­li­zo­wa­nym do 3 stron.
 1. Prace foto­gra­ficzne w ilo­ści 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, for­mat tech­nika i kolo­ry­styka dowolna. Zdjęcia należy opra­wić na papie­rze
  lub kar­to­nie o mar­gi­ne­sie 5cm.
 1. Wszystkie prace muszą być opa­trzone godłem. W osob­nej koper­cie powinno znaj­do­wać            się imię i nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji.
 1. Prace nade­słane na kon­kurs prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­to­rów i mogą być wyko­rzy­stane w celach reklamy i publi­ka­cjach.
 1. Termin nad­sy­ła­nia prac upływa 30 marca 2018 r. na adres:

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,

 1. Sikorskiego 15 d , 65 – 415 Zielona Góra z dopi­skiem „kon­kurs”.

Kontakt tele­fo­niczny, fak­sowy 68 327 08 31

Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl

 1. Autorzy naj­lep­szych prac w dzie­dzi­nie pla­styki, lite­ra­tury i foto­gra­fii zostaną nagro­dzeni       dyplo­mami i nagro­dami rze­czo­wymi.

                                                                                                   Za Komitet Organizacyjny

                                                                                                                Bożena Mania

 

Głos: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd?

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 8 z 21 lutego br.)!

Temat z okładki: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd?

Czy tak po pro­stu, po ludzku, nie jest Pani wstyd? – zapy­tał Andrzej Kupczak, nauczy­ciel z Oławy w liście otwar­tym do mini­ster edu­ka­cji. I załą­czył ofertę pracy dla sprze­dawcy w skle­pie z wyna­gro­dze­niem 3250 zł. „O 101 zł wię­cej niż dzi­siaj otrzy­muje pro­fe­sor oświaty w szkole i o 956 zł mie­sięcz­nie wię­cej niż nauczy­ciel, z tytu­łem magi­stra, roz­po­czy­na­jący pracę” – napi­sał. Według pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia Anny Zalewskiej od kwiet­nia pen­sja zasad­ni­cza nauczy­cieli ma wzro­snąć tylko od 95 do 168 zł. Czytaj w Głosie Nauczycielskim nr 8 z 21 lutego br.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Edukacja o Holokauście – rze­telne naucza­nie histo­rii jest naszym obo­wiąz­kiem.
 • Anna Zalewska chwali się „kom­pro­mi­sem” wokół Karty Nauczyciela, któ­rego nigdy nie było…
 • Będzie zmiana roz­po­rzą­dze­nia o bhp w szko­łach? Chodzi o pro­blem „cięż­kich tor­ni­strów”.
 • Moja szkoła nie wypala – co mogą zro­bić w tej spra­wie dyrek­cja i grono peda­go­giczne.
 •  „Bliżej prawa”: Obniżanie etatu dla rodzica w szko­łach feryj­nych; Rozstanie ze sta­ży­stą; Dla kogo i kiedy świad­cze­nie reha­bi­li­ta­cyjne?

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd? appe­ared first on ZNP.

Dzięki nam MEN wyco­fuje ocenę moralno-etyczną

Walczyliśmy o usu­nię­cie tych kry­te­riów z nowej oceny  pracy nauczy­cieli!

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzy­mał pro­po­zy­cje kry­te­riów oceny pracy nauczy­cieli oraz kry­te­riów oceny pracy dyrek­tora. To mate­riał wyj­ściowy mini­ster­stwa edu­ka­cji do dys­ku­sji pod­czas naj­bliż­szego posie­dze­nia Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli, które odbę­dzie się 28 lutego.

Do tej pory mini­ster­stwo pro­po­no­wało ponad 40 kry­te­riów oceny pracy nauczy­cieli. Lista wyma­gań róż­niła się w zależ­no­ści od stop­nia awansu zawo­do­wego i w przy­padku sta­ży­stów miała 17 pkt, nauczy­cieli kon­trak­to­wych – 26, mia­no­wa­nych – 33, a dyplo­mo­wa­nych – aż 40. Jednym z kry­te­riów była ocena etyczno-moralna! Związek pod­kre­ślał, że moż­li­wość oce­nia­nia nauczy­cieli pod kątem moralno-etycz­nym – według kry­te­riów usta­la­nych indy­wi­du­al­nie przez każ­dego dyrek­tora pla­cówki – daje ogromne pole do nad­użyć i jest bar­dzo nie­bez­pieczne (może skut­ko­wać m.in. niż­szymi zarob­kami).

Teraz mini­ster­stwo edu­ka­cji wyco­fało się z oceny moral­no­ści. W mate­riale „robo­czym” resortu edu­ka­cji, który Związek otrzy­mał 21 lutego, nie ma już tego punktu. Także lista wyma­gań jest krót­sza: dla sta­ży­stów ma 9 pkt, kon­trak­to­wych – 13 pkt, mia­no­wa­nych – 18 pkt, a dyplo­mo­wa­nych – 22 pkt.

Dzisiaj pisze o tym „Gazeta Wyborcza”, pole­camy arty­kuł Justyny Sucheckiej „MEN bez moral­no­ści”.

 

The post Dzięki nam MEN wyco­fuje ocenę moralno-etyczną appe­ared first on ZNP.

Andrzej Kupczak pisze do sze­fo­wej MEN

Prezes Oddziału ZNP Andrzej Kupczak napi­sał list do mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej, zwra­ca­jąc uwagę na roz­bież­no­ści, jakie ist­nieją w zarob­kach nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków super­mar­ke­tów.

– Pytam Panią Minister: Jak może Pani zapro­po­no­wać, od 1 kwiet­nia 2018 roku, płacę zasad­ni­czą nauczy­ciela dyplo­mo­wa­nego, a zatem mistrza w zawo­dzie, z trzy­dzie­sto­let­nim sta­żem i tytu­łem magi­stra lub dok­tora, w wyso­ko­ści 3317 zł brutto? W moim mie­ście, na drzwiach „Biedronki”, umiesz­czono ofertę pracy dla kasjera-sprze­dawcy z wyna­gro­dze­niem dla roz­po­czy­na­ją­cych pracę, 3250 zł mie­sięcz­nie – napi­sał. – Czy tak po pro­stu, po ludzku nie jest Pani wstyd? 

– Jak wyobraża sobie Pani życie nauczy­ciela, który na prze­ży­cie mie­siąca, na wszyst­kie opłaty zwią­zane z miesz­ka­niem, ubra­niem i jedze­niem dosta­nie, po pod­wyżce, 1 751 zł netto. Jak z tej kwoty opła­cić dosko­na­le­nie zawo­dowe, uczest­nic­two w życiu kul­tu­ral­nym i spo­łecz­nym – ele­men­tami nie­zbęd­nymi dla roz­woju oso­bo­wego nauczy­ciela – pyta. – Wynagrodzenie nauczy­ciela zaczy­na­ją­cego karierę zawo­dową na zapro­po­no­wa­nym pozio­mie uwła­cza god­no­ści tego zawodu. Uwłaczające jest też wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze pro­fe­sora oświaty na pozio­mie sprze­dawcy w hiper­mar­ke­cie. Liczę na odpo­wie­dzi na zadane wyżej pyta­nia.

O jego ini­cja­tyw­nie sze­roko infor­mują media:

ONET (tutaj)

Gazeta Wyborcza (tutaj)

Gazeta Wrocławska (tutaj)

Portal NATEMAT.PL (tutaj)

Fakt (tutaj)

The post Andrzej Kupczak pisze do sze­fo­wej MEN appe­ared first on ZNP.

List ZNP do Anny Zalewskiej

Minister edu­ka­cji Anna Zalewska zapro­siła przed­sta­wi­cieli trzech związ­ków zawo­do­wych na osobne spo­tka­nia, a nie jak dotych­czas na wspólne nego­cja­cje pła­cowe strony rzą­do­wej z part­ne­rami spo­łecz­nymi.

Domagamy się wspól­nego spo­tka­nia strony rzą­do­wej ze wszyst­kimi związ­kami zawo­do­wymi. Z tym wnio­skiem Związek wystą­pił dziś do sze­fo­wej MEN (poni­żej list ZNP). Z naszych infor­ma­cji wynika, że Sławomir Wittkowicz, prze­wod­ni­czący Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych rów­nież wystąpi do MEN w tej spra­wie.

 

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W nawią­za­niu do maila z 20 lutego 2018 r. doty­czą­cego spo­tka­nia ze związ­kami zawo­do­wymi w kwe­stii omó­wie­nia m.in. pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia zmie­nia­ją­cego roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyso­ko­ści mini­mal­nych sta­wek wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego nauczy­cieli, ogól­nych warun­ków przy­zna­wa­nia dodat­ków do wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego oraz wyna­gro­dze­nia za pracę w dniu wol­nym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża sta­now­czy sprze­ciw wobec przy­ję­tej przez Panią Minister for­muły tego spo­tka­nia.

W sta­no­wi­sku prze­ka­za­nym Pani Minister przez ZNP i Forum Związków Zawodowych 18 stycz­nia 2018 r. opo­wie­dzie­li­śmy się za zmianą for­muły spo­tka­nia Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty, doma­ga­jąc się roz­mów dwu­stron­nych z udzia­łem wyłącz­nie strony rzą­do­wej i związ­ków zawo­do­wych. Proponowany spo­sób pro­wa­dze­nia dia­logu przed­sta­wi­li­śmy rów­nież pod­czas ostat­niego spo­tka­nia ww. Zespołu. Dlatego nie akcep­tu­jemy pro­po­zy­cji oddziel­nego spo­tka­nia z każ­dym ze związ­ków zawo­do­wych. Taki spo­sób poro­zu­mie­wa­nia się z part­ne­rami spo­łecz­nymi prze­czy zasa­dom dia­logu, pro­wa­dzo­nego zwłasz­cza w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Budzi rów­nież zasko­cze­nie pla­no­wany temat spo­tka­nia doty­czący pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia pła­co­wego. Termin kon­sul­ta­cji tego aktu praw­nego upływa 10 marca br. Niezrozumiała jest więc pro­po­zy­cja roz­mowy o nim w trak­cie pro­wa­dzo­nych aktu­al­nie kon­sul­ta­cji ze śro­do­wi­skiem oświa­to­wym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ocze­kuje zwo­ła­nia wspól­nego spo­tka­nia ze związ­kami zawo­do­wymi w celu uzgod­nie­nia regu­la­cji zawar­tych w pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia pła­co­wego, po upły­wie usta­wo­wego ter­minu kon­sul­ta­cji z part­ne­rami spo­łecz­nymi, tj. po 10 marca.

W związku z powyż­szym Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmiany for­muły spo­tka­nia pla­no­wa­nego w dniu 27 lutego br. Powinno być to wspólne spo­tka­nie strony rzą­do­wej ze wszyst­kimi związ­kami zawo­do­wymi. Ponadto ocze­ku­jemy przed­sta­wie­nia zagad­nień, które dys­ku­to­wane będą pod­czas spo­tka­nia w tym dniu, z wyłą­cze­niem zagad­nień doty­czą­cych pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie mini­mal­nych sta­wek wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego nauczy­cieli.

The post List ZNP do Anny Zalewskiej appe­ared first on ZNP.

ZNP w mediach 21.02.2018

Minister edu­ka­cji Anna Zalewska zamie­niła „hal­lówki” na „dar­mówki”. Od kilku mie­sięcy wal­czymy z przy­mu­so­wym wolon­ta­ria­tem, na który mini­ster edu­ka­cji ska­zała nauczy­cieli po likwi­da­cji godzin kar­cia­nych.

Z naszych danych wynika, że w co dru­giej szkole pod­sta­wo­wej i w więk­szo­ści szkół ponad­gim­na­zjal­nych zaję­cia z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej reali­zuje się nie­zgod­nie z pra­wem. To zna­czy zmu­sza się nauczy­cieli do pracy za darmo! Nie zga­dzamy się na to i pro­po­nu­jemy kon­kretne roz­wią­za­nia prawne, które unie­moż­li­wią pracę za darmo (nowe­li­za­cję art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela).

Dzisiaj o pro­ble­mie pisze Justyna Suchecka w arty­kule „Ciągle uczą za darmo” („Gazeta Wyborcza”, 21.02.2018, str. 4).

– Likwidacja godzin kar­cia­nych była w MEN przed­sta­wiana jako suk­ces, a jest porażką – mówi Sławomir Broniarz, pre­zes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dodaje, że wielu nauczy­cieli dziś zmu­sza­nych jest do nie­od­płat­nej pracy przez wię­cej niż dwie godziny w tygo­dniu. A zależy to od dyrek­tora szkoły.

Polecamy

Ciągle uczą za darmo”

Wyniki bada­nia ZNP „Praca za darmo”

Głos Nauczycielski

The post ZNP w mediach 21.02.2018 appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 35112345...102030...Ostatnia »