Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Wspólne wystą­pie­nie dwóch oświa­to­wych związ­ków do MEN

Dziś (18.01) dwa oświa­towe związki zawo­dowe Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystą­piły razem do mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Domagają się spo­tka­nia z pre­mie­rem Mateuszem Morawieckim, by poroz­ma­wiać o zna­czą­cych pod­wyż­kach dla pra­cow­ni­ków oświaty, a także zmiany for­muły pracy Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

Chcemy współ­dzia­łać!

Spotkanie oświa­to­wych związ­ków

Zmiany dot. spo­sobu i trybu regu­lo­wa­nia skła­dek człon­kow­skich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zmiany dot. spo­sobu i trybu regu­lo­wa­nia skła­dek człon­kow­skich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

MEDIA: MEN rezy­gnuje z oceny moral­no­ści?

Strona 1 z 34412345...102030...Ostatnia »