Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Głos: Bat na nauczy­cieli

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 33–34/15–22 sierp­nia 2018)!

Temat z okładki: Bat na nauczy­cieli

Masz zro­bić to, co tu jest napi­sane, a na ile punk­tów ja cię oce­nię, to się zoba­czy – tak brzmi filo­zo­fia nowego sys­temu oce­nia­nia, który wej­dzie w życie 1 wrze­śnia. Do ogniw ZNP w całej Polsce spły­wają pro­jekty regu­la­mi­nów oce­nia­nia pracy dyrek­to­rów (przy­go­to­wane przez kura­to­rów w poro­zu­mie­niu z orga­nami pro­wa­dzą­cymi) oraz nauczy­cieli (opra­co­wane przez dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek). Na co należy zwró­cić szcze­gólną uwagę pod­czas lek­tury tych doku­men­tów i jakie naj­czę­ściej zawie­rają one błędy? Tego doty­czyło zor­ga­ni­zo­wane przez ZG ZNP 8 sierp­nia br. szko­le­nie dla przed­sta­wi­cieli okrę­gów Związku – szcze­góły w Głosie Nauczycielskim nr 33–34 z 15–22 sierp­nia 2018 r.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Regulaminy? Tylko opi­nia nega­tywna – roz­mowa z Krzysztofem Baszczyńskim, wice­pre­ze­sem ZG ZNP
 • ZNP: Na zaopi­nio­wa­nie regu­la­mi­nów mamy 30 dni. Czas goni wielu kura­to­rów i dyrek­to­rów w całej Polsce. Nowe regu­la­miny powinny zostać opu­bli­ko­wane naj­póź­niej 1 wrze­śnia, a część z nich jesz­cze nie została prze­słana do zaopi­nio­wa­nia przez ZNP.
 • Wywiad z Markiem Michalakiem, rzecz­ni­kiem praw dziecka: Rzecznik musi mieć poczu­cie, że odpo­wiada tylko przed dziećmi
 • Rząd nie ma pie­nię­dzy na reformę Zalewskiej. Na reformę szkol­nic­twa zawo­do­wego autor­stwa Anny Zalewskiej pie­nię­dzy nie ma i nie będzie. Jeśli sze­fowa MEN chce wpro­wa­dzać jakieś zmiany, to musi poszu­kać środ­ków w obec­nym budże­cie oświaty
 • Bliżej prawa”: Pytania do eks­perta: Niepełnosprawność a zatrud­nie­nie, Skierowanie na bada­nia kon­tro­lne

Polecamy!

EWYDANIE

Prenumerata: tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Bat na nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Interwencja ws. dzia­łań kura­to­rów

List ZNP do mini­ster edu­ka­cji w spra­wie dzia­łań nie­któ­rych kura­to­rów oświaty w zakre­sie two­rze­nia regu­la­mi­nów oceny pracy dyrek­to­rów szkół

The post Interwencja ws. dzia­łań kura­to­rów appe­ared first on ZNP.

Przebudzenie oświa­to­wej „S”

Teraz – tak, jak ZNP – oświa­towa „S” chce dymi­sji Anny Zalewskiej.
Do tej pory nauczy­ciel­ska „Solidarność” przez wiele mie­sięcy popie­rała lub w mil­cze­niu przyj­mo­wała dzia­ła­nia refor­ma­tor­skie Anny Zalewskiej. Nie pro­te­sto­wała z nami, nie straj­ko­wała, nie zbie­rała pod­pi­sów pod szkol­nym refe­ren­dum, a jej prze­wod­ni­czący stał murem za sze­fową MEN.
Polecamy arty­kuł w „Gazecie Wyborczej”.

The post Przebudzenie oświa­to­wej „S” appe­ared first on ZNP.

Głos: Zmiany, zmiany, zmiany…

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 31–32 z 1–8 sierp­nia br.)!

Temat z okładki: Zmiany, zmiany, zmiany…

Od staży uczniow­skich i posił­ków w szko­łach po ocenę pracy dyrek­tora – resort edu­ka­cji popra­wia dzie­siątki prze­pi­sów i wymy­śla nowe. MEN zebrał swoje pomy­sły na 176 stro­nach. Jakie to zmiany? Jedne dobrze oce­niane w śro­do­wi­sku oświa­to­wym (np. wiele doty­czą­cych szkol­nic­twa zawo­do­wego), dru­gie kon­tro­wer­syjne. A co cie­kawe o nie­które kwe­stie kłócą się z Anna Zalewska jej kole­dzy z rządu. Co budzi kon­tro­wer­sje i co wkrótce może się zmie­nić w pracy szkół? Zaglądamy do pro­jektu wiel­kiej nowe­li­za­cji – szcze­góły w Głosie Nauczycielskim nr 31–32.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Nowy awans. Teczki awan­sowe spuchną, a nauczy­ciele będą kom­ple­to­wać wię­cej doku­men­tów. Teczka poleży na archi­wum przez 50 lat.
 • Koszt reformy edu­ka­cji w Tychach to 1,7 mln zł. Miasto dostało dofi­nan­so­wa­nie z MEN na pozio­mie… 100 tys. zł.
 • Doradca zawo­dowy w szkole – warto nim zostać? Co się zmieni od wrze­śnia? Rozmawiamy z eks­per­tem z ośrodka dosko­na­le­nia nauczy­cieli.
 • Zdrowie – kiedy Morfeusz nie przy­cho­dzi. Jak pora­dzić sobie z trud­no­ściami w zasy­pia­niu?
 • Co robić, kiedy na nauczy­ciela spada inter­ne­towy hejt? Na pewno nie reago­wać emo­cjo­nal­nie…
 • Bliżej prawa”: Praca w gospo­dar­stwie rol­nym a staż pra­cow­ni­czy i eme­ry­talny; Awansowanie w okre­sie przej­ścio­wym; Świadczenie urlo­powe dla nauczy­cieli (wszyst­kich!).

Polecamy!

PRENUMERATA

EWYDANIE

The post Głos: Zmiany, zmiany, zmiany… appe­ared first on ZNP.

OPZZ zapo­wiada pro­te­sty

– Przedstawiciele pol­skiego rządu nie reagują na postu­laty pra­cow­ni­ków sfery budże­to­wej. Mamy dość gło­do­wych płac. Jeżeli rząd nie chce pro­wa­dzić mery­to­rycz­nego dia­logu, musimy zacząć dzia­łać na wła­sną rękę! Mamy upalne lato, ale jesień będzie rów­nie gorąca! Polacy zasłu­gują na wyż­sze wyna­gro­dze­nia! – mówi Jan Guz, prze­wod­ni­czący OPZZ. 

FAKTY TVN

Konferencja pra­sowa OPZZ

 

The post OPZZ zapo­wiada pro­te­sty appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 37212345...102030...Ostatnia »