Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Życzenia z oka­zji Nowego Roku Szkolnego 2017/2018

                                                                                                “Cokolwiek potra­fisz lub myślisz,

Znalezione obrazy dla zapytania witaj szkoło  że potra­fisz, roz­pocz­nij to.

           Odwaga ma w sobie potęgę i magę”

                                             J.W. Goethe

                                                                                                                                               SZANOWNE KOLEŻANKI

                                                                                                                                                            SZANOWNI KOLEDZY

                                                                                                                                                                                                                                       SZANOWNI PRACOWNICY OŚWIATY

 

 

U progu nowego roku szkol­nego 2017/2018, pro­szę przy­jąć naj­lep­sze życze­nia:

Wzajemnej życz­li­wo­ści w reali­za­cji trud­nych zadań edu­ka­cyj­nych,

wycho­waw­czych i związ­ko­wych.

Odwagi w obro­nie tego, co dobre, szla­chetne i uczciwe.

Sukcesów, które będą powo­dem do satys­fak­cji i speł­nie­nia zawo­do­wego i związ­ko­wego.

Radości pły­ną­cej z fascy­na­cji świata i two­rze­nia pięk­niej­szej rze­czy­wi­sto­ści.

                                                                                                          Bożena Mania

 

 

                             Zielona Góra, wrze­sień 2017 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest dobrze… nie ma zwol­nień w oświa­cie

Oświatowa „S” chce likwi­da­cji Karty Nauczyciela

ZNP z coraz więk­szym nie­po­ko­jem odbiera dzia­ła­nia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zmie­rza­jące do podzie­le­nia śro­do­wi­ska pra­cow­ni­ków oświaty.

Poniedziałek, 4 wrze­śnia godz. 16.00 przed gma­chem Ministerstwa Edukacji w Warszawie!

Pismo ZNP do MEN w spra­wie pod­wy­żek dla nauczy­cieli

Strona 1 z 33212345...102030...Ostatnia »