Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Rzecznik MS dys­kre­dy­tuje nauczy­cieli. ZNP prosi o wyja­śnie­nia

W związku z wypo­wie­dzią Jana Kanthaka, rzecz­nika pra­so­wego Ministra Sprawiedliwości, który 8 paź­dzier­nika w pro­gra­mie „Tak jest” TVN24 powie­dział, że liczba nauczy­cieli popeł­nia­ją­cych prze­stęp­stwa sek­su­alne jest z pew­no­ścią więk­sza niż liczba księży, któ­rzy takie prze­stęp­stwa popeł­niają, Związek wystą­pił do mini­stra spra­wie­dli­wo­ści – w ramach dostępu do infor­ma­cji publicz­nej – o udzie­le­nie infor­ma­cji poprzez wska­za­nie:

1)        liczby nauczy­cieli, któ­rzy od dnia wej­ścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym zostali pra­wo­moc­nie ska­zani za prze­stęp­stwa sta­no­wiące prze­stęp­czość na tle sek­su­al­nym w rozu­mie­niu art. 2 tej ustawy,

2)        liczby nauczy­cieli, prze­ciwko któ­rym od dnia wej­ścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym pra­wo­moc­nie warun­kowo umo­rzono postę­po­wa­nie karne w spra­wach o prze­stęp­stwa sta­no­wiące prze­stęp­czość na tle sek­su­al­nym w rozu­mie­niu art. 2 tej ustawy,

3)        liczby osób wyko­nu­ją­cych inne zawody niż zawód nauczy­ciela – w roz­bi­ciu na poszcze­gólne grupy zawo­dowe – które od dnia wej­ścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym zostały pra­wo­moc­nie ska­zane za prze­stęp­stwa sta­no­wiące prze­stęp­czość na tle sek­su­al­nym w rozu­mie­niu art. 2 tej ustawy,

4)        liczby osób wyko­nu­ją­cych inne zawody niż zawód nauczy­ciela – w roz­bi­ciu na poszcze­gólne grupy zawo­dowe – prze­ciwko któ­rym od dnia wej­ścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym pra­wo­moc­nie warun­kowo umo­rzono postę­po­wa­nie karne w spra­wach o prze­stęp­stwa sta­no­wiące prze­stęp­czość na tle sek­su­al­nym w rozu­mie­niu art. 2 tej ustawy.

Zdaniem ZNP, niczym nie­uza­sad­niony zarzut, iż grupa zawo­dowa nauczy­cieli jest grupą, która na tle innych grup zawo­do­wych wyróż­nia się szcze­gól­nie nega­tyw­nie w sta­ty­stce popeł­nia­nych prze­stęp­stw sek­su­al­nych pod­waża zaufa­nie spo­łeczne do osób wyko­nu­ją­cych zawód nauczy­ciela. Tymczasem nauczy­ciele wyko­nują zawód, w któ­rym zaufa­nie ze strony uczniów i rodzi­ców jest nie­zbędne. Jednocześnie nie ma wąt­pli­wo­ści, iż budo­wa­nie pre­stiżu tego zawodu leży w inte­re­sie spo­łecz­nym i winno być obo­wiąz­kiem nie tylko Ministra Edukacji Narodowej, ale rów­nież innych przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji rzą­do­wej. Swoją nie­od­po­wie­dzialną wypo­wie­dzią rzecz­nik Ministerstwa Sprawiedliwości nie tylko nie przy­czy­nia się do budowy pre­stiżu tego zawodu, ale wręcz prze­ciw­nie, dys­kre­dy­tuje nauczy­cieli w oczach uczniów i rodzi­ców.

ZNP prosi także mini­stra o wska­za­nie, jakie kon­se­kwen­cje zamie­rza wycią­gnąć wobec swo­jego rzecz­nika pra­so­wego za przy­wo­łaną powy­żej wypo­wiedź.

Jednocześnie z cała mocą pod­kre­ślamy, iż dla osób, które popeł­niają prze­stęp­stwa sek­su­alne, albo też w jaki­kol­wiek inny spo­sób naru­szają prawa dzieci lub dzia­łają na ich szkodę, nie ma miej­sca w zawo­dzie nauczy­ciela. Usuwaniu takich osób ze śro­do­wi­ska nauczy­ciel­skiego służą roz­wią­za­nia prawne zawarte nie tylko w prze­pi­sach prawa kar­nego, ale rów­nież w usta­wie Karta Nauczyciela. Art. 85t przed­mio­to­wego aktu obli­guje dyrek­tora szkoły do odsu­nię­cia nauczy­ciela od pracy w szkole, jeżeli ist­nieje podej­rze­nie, iż popeł­nił on czyn naru­sza­jący prawa lub dobro dziecka. Natomiast art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela umoż­li­wia nało­że­nie przez komi­sję dys­cy­pli­narną na nauczy­ciela kary wyda­le­nia z zawodu. Kara taka nigdy nie ulega zatar­ciu, co ozna­cza, że dla osób, wobec któ­rych została ona orze­czona nie ma powrotu do pracy w szkole. Związek Nauczycielstwa Polskiego w całej roz­cią­gło­ści popiera te roz­wią­za­nia i uważa ich funk­cjo­no­wa­nie za ze wszech miar wska­zane.

The post Rzecznik MS dys­kre­dy­tuje nauczy­cieli. ZNP prosi o wyja­śnie­nia appe­ared first on ZNP.

Dzień Edukacji Narodowej

The post Dzień Edukacji Narodowej appe­ared first on ZNP.

Fakty o Nauczycielu Roku

Wczoraj „Fakty TVN” odwie­dziły szkołę, w któ­rej uczy Przemysław Staroń, lau­reat tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu Nauczyciel Roku.

Staroń jest młody, swo­bodny i pełen pasji. W szkole zało­żył Zakon Feniksa i wła­śnie został Nauczycielem Roku. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie uczy filo­zo­fii, etyki i wie­dzy o kul­tu­rze. Uczniowie mówią o nim “przy­ja­ciel”, a to naj­więk­szy zawo­dowy kom­ple­ment.

Jego lek­cje etyki biją rekordy popu­lar­no­ści. Na zaję­cia z filo­zo­fii zapra­sza senio­rów. Uczy na Snapchacie. Stworzył Pracownię U3, Jasną Stronę Nocy i Filozoficzną Ulicę Pokątną. Jego ucznio­wie zdo­byli już łącz­nie 27 tytu­łów na Olimpiadzie Filozoficznej, w tym trzy tytuły lau­re­atów i 24 – fina­li­stów. Został zali­czony do grona 100 osób, które w wal­nie przy­czy­niły się do roz­woju umie­jęt­no­ści cyfro­wych w Polsce.

Polecamy mate­riał „Faktów” (tutaj). 

 

The post Fakty o Nauczycielu Roku appe­ared first on ZNP.

NAUCZYCIEL ROKU 2018

Nauczycielem Roku został Przemysław Staroń, nauczy­ciel filo­zo­fii, etyki, wie­dzy o kul­tu­rze oraz histo­rii sztuki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Sopocie! 

 

WYRÓŻNIENIA 2018

Magdalena Fortunka, peda­gog z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku

Anita Plumińska-Mieloch, nauczy­cielka histo­rii, dyrek­tor Zespołu Szkół w Luboniu

 

Gratulujemy!

The post NAUCZYCIEL ROKU 2018 appe­ared first on ZNP.

Światowy Dzień Nauczyciela

5 paź­dzier­nika obcho­dzimy ŚWIATOWY DZIEŃ NAUCZYCIELI! 

Z tej oka­zji życzymy nauczy­cie­lom wszyst­kiego naj­lep­szego!

Światowy Dzień Nauczyciela to mię­dzy­na­ro­dowe święto nauczy­cieli pro­kla­mo­wane przez UNESCO w 1994 roku.

UNESCO

The post Światowy Dzień Nauczyciela appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 38312345...102030...Ostatnia »