Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Prezes ZNP komen­tuje zmiany ws. matur

Szef ZNP o zapo­wia­da­nych zmia­nach ws. matur: To porażka rządu. Rząd wie­dział o spo­rze zbio­ro­wym od 10 stycz­nia br., a ter­min strajku zna od 4 kwiet­nia. Dlaczego zmar­no­wał ten czas i teraz w eks­pre­so­wym tem­pie wpro­wa­dza złe roz­wią­za­nia psu­jące prawo i poka­zu­jące, że nauczy­ciele są zbędni. Może zaraz edu­ka­cja nie będzie potrzebna? Rząd zba­ga­te­li­zo­wał sytu­ację, został zasko­czony skalą pro­te­stu i deter­mi­na­cją śro­do­wi­ska oświa­to­wego, które pro­te­stuje trzeci tydzień. Teraz już nie odnosi się od postu­latu, wokół któ­rego – zgod­nie z pra­wem – toczy się spór zbio­rowy. Nie ma prze­cież kom­po­nentu pła­co­wego w ramach tzw. edu­ka­cyj­nego okrą­głego stołu na Stadionie Narodowym. Chcemy roz­ma­wiać w ramach Rady Dialogu Społecznego, któ­rej patro­nuje pre­zy­dent. Prezydent przed chwilą sam powró­cił do tego pomy­słu mówiąc, że idea roz­mowy na Stadionie Narodowym w stu­oso­bo­wym gro­nie nie jest naj­szczę­śliw­szym pomy­słem.

Polecamy mate­riał TVN24.

 

The post Prezes ZNP komen­tuje zmiany ws. matur appe­ared first on ZNP.

Demonstracja przed MEN

Relacja Głosu Nauczycielskiego z demon­stra­cji ZNP przed MEN 23.04.2019

Postulat 30-pro­cen­to­wej pod­wyżki jest nie­prze­kra­czalny. To istota naszego pro­te­stu pra­cow­ni­czego i od tego nie odstą­pimy – zapew­nił pre­zes ZNP Sławomir Broniarz pod­czas wtor­ko­wej mani­fe­sta­cji przed sie­dzibą MEN w Warszawie.

Przed gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej w al. Szucha w Warszawie przy­szły tysiące nauczy­cieli, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsługi szkół, rodzi­ców i uczniów. To już kolejna mani­fe­sta­cja, jaka w ostat­nich trzech latach przy­szła przed MEN. I kolejna, która spo­tkała się z bra­kiem odpo­wie­dzi ze strony mini­ster Anny Zalewskiej. – Ta brama dzie­ląca nas od mini­ster­stwa nigdy nie została otwarta, a pani mini­ster nigdy do nas nie przy­szła. Gdzie jest pani mini­ster? – pytała Dorota Łoboda, radna i orga­ni­za­torka ruchów zrze­sza­ją­cych rodzi­ców nie­za­do­wo­lo­nych reformą edu­ka­cji.

– Witam tych, któ­rzy posta­no­wili wyra­zić dez­apro­batę wobec dzia­łań sze­fo­wej MEN Anny Zalewskiej i tego, co się dzieje w edu­ka­cji – mówił pre­zes ZNP Sławomir Broniarz. – To, że dzi­siaj przy­szło nas tyle osób, że tak licz­nie pro­te­stu­jemy, jest dla nas nie­zwy­kle ważne. Bo poka­zuje, że nauczy­ciele nie chcą poli­tyki. Chcą dobrej szkoły. Na tym nam zależy. Chcemy mieć warunki mate­rialne i orga­ni­za­cyjne nie­zbędne do godzi­wego funk­cjo­no­wa­nia jako nauczy­ciele i pra­cow­nicy oświaty. Nie damy sobie wmó­wić, że to jest robione na czy­jeś zle­ce­nie, życze­nie, czy w poro­zu­mie­niu z jakimś dzia­ła­czem par­tyj­nym. To nasz pro­test – dodał.

Prezes Związku przy­po­mniał, że rząd miał wystar­cza­jąco dużo czasu na roz­mowy z pro­te­stu­ją­cymi nauczy­cie­lami, ponie­waż decy­zję o spo­rze zbio­ro­wym ZNP pod­jął 10 stycz­nia br. – Dzisiaj niczego nie koń­czymy. W dal­szym ciągu jeste­śmy w sta­nie strajku o god­ność nauczy­ciela, god­ność pra­cow­nika oświaty – pod­kre­ślił Sławomir Broniarz.

– Zdajemy sobie sprawę z emo­cji, jakie wywo­łuje ten strajk. Dlatego dzię­ku­jemy rodzi­com i samo­rzą­dom oraz wszyst­kim tym, któ­rzy nas wspie­rają, któ­rzy wie­dzą, w jakiej sytu­acji są nauczy­ciele, któ­rzy nas popie­rają i pod­trzy­mują na duchu. Serdecznie im za to dzię­ku­jemy – mówił pre­zes Związku.

Przypomniał, że “nauczy­ciel­ska bieda nie ma żad­nych barw poli­tycz­nych i związ­ko­wych”, a “wszy­scy jedziemy na tym samym wózku” i “bez względu na barwy związ­kowe, powin­ni­śmy wal­czyć o god­ność zawodu nauczy­ciela”.

– Od wielu mie­sięcy mówimy, że pol­ska szkoła musi się zmie­nić, że oprócz pie­nię­dzy i dobrej płacy zależy nam na dobrej szkole. Żeby dyrek­to­rzy i nauczy­ciele nie byli zwią­zani roz­po­rzą­dze­niami i prze­pi­sami, żeby nie byli tylko try­bi­kami w machi­nie. Chcemy wal­czyć o auto­no­mię nauczy­cieli, dyrek­to­rów, pra­cow­ni­ków oświaty. Bo szkoła tego potrze­buje. Wiemy, jak mamy uczyć i czego uczyć. Nie potrze­bu­jemy sufle­rów. Pozwólcie nam spo­koj­nie pra­co­wać i daj­cie godziwe wyna­gro­dze­nie. Nigdy nie zosta­wi­li­śmy i nigdy nie zosta­wimy naszych wycho­wan­ków. Chcemy odchu­dze­nia pod­stawy pro­gra­mo­wej. Chcemy, żeby­śmy jako nauczy­ciele mieli wię­cej czasu dla ucznia. Chcemy mieć wpływ na to kogo i czego uczymy, mieli wpływ na lek­tury – wymie­niał pre­zes ZNP. – Mamy jed­nych z naj­lep­szych nauczy­cieli w świe­cie, ale też naj­go­rzej opła­ca­nych wśród kra­jów OECD – dodał.

Sławomir Broniarz prze­strzegł, by nie można mylić nauczy­ciel­skiego pen­sum z cza­sem pracy nauczy­ciela. – Nikomu do głowy nie przyj­dzie, że pre­mier Morawiecki pra­cuje tylko wtedy, gdy obra­duje Rada Ministrów, czyli przez 3 godziny w tygo­dniu. To 18-godzinne pen­sum jest opła­cone co naj­mniej dwu­krot­nie więk­szym cza­sem pracy w ramach przy­go­to­wa­nia się nauczy­ciela do lek­cji. Brońmy naszego czasu pracy – zaape­lo­wał.

Nawiązując do toczo­nych w ostat­nich tygo­dniach nego­cja­cji z rzą­dem, Sławomir Broniarz przy­po­mniał, że rzą­dzący nie spie­szyli się do tego, by usiąść z nauczy­cie­lami przy jed­nym stole. Wbrew opi­niom poli­ty­ków PiS, nauczy­ciele oka­zali się ela­stycz­nymi i skłon­nymi do kom­pro­misu part­ne­rami, bo polu­zo­wali pier­wotny postu­lat 1000 zł na etat od 1 stycz­nia 2019 r. – Postulat 30-pro­cen­to­wej pod­wyżki jest nie­prze­kra­czalny. To istota naszego pro­te­stu pra­cow­ni­czego i od tego nie odstą­pimy – zapew­nił pre­zes Związku. – Oczekujemy peł­nego sza­cunku dla człon­ków Związku i wszyst­kich nauczy­cieli, tego, by nie dora­biano nam gęby poli­ty­ków. Bo taka teza była gło­szona przez stronę rzą­dową – dodał.

Prezes ZNP zaape­lo­wał też o obronę obec­nego pen­sum. – Dziś mamy do czy­nie­nia z sytu­acją, w któ­rej rząd mówi – pro­po­nu­jemy wam pod­nie­sie­nie śred­niego wyna­gro­dze­nia, któ­rego nikt nigdy nie widział, do 8 tys. zł pod warun­kiem, że będzie­cie pra­co­wać wię­cej. Przypomnę – według Instytutu Badań Edukacyjnych czas pracy nauczy­ciela wynosi 47 godzin. Słowa pre­miera zmie­rzają do kon­fron­ta­cji z opi­nią publiczną. Nie zga­dzamy się z nimi. Każda z tych pro­po­zy­cji jest także głę­boko nie­uza­sad­niona eko­no­micz­nie, pisana była na kola­nie, pod zamó­wie­nie zespołu nego­cja­cyj­nego. Wartość godziny pracy nauczy­ciela leci na łeb na szyję. Będziemy wię­cej pra­co­wać, a mniej zara­biać – zauwa­żył Sławomir Broniarz.

Krystyna Starczewska, nauczy­cielka i peda­gog repre­zen­tu­jąca oświatę nie­pu­bliczną, pod­kre­śliła war­tość wspól­nego pro­te­stu nauczy­cieli, rodzi­ców i uczniów. – Tylko razem możemy spra­wić, że szkoła będzie lep­sza. Musimy prze­ciw­sta­wić się temu, co się stało – defor­mie edu­ka­cji. Uczmy nasze dzieci samo­dziel­nego myśle­nia, a nie fra­ze­sów narzu­co­nych w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych. Uczmy dzieci współ­od­po­wie­dzial­no­ści za wspól­notę, spo­łe­czeń­stwo – mówiła Krystyna Starczewska. – Uczmy ich też umie­jęt­no­ści pracy zespo­ło­wej, a nie tylko rywa­li­za­cji o punkty w egza­mi­nach. Stwórzmy wspól­nie, nauczy­ciele, rodzice i ucznio­wie, szkołę przy­szło­ści, która będzie wycho­wy­wać spo­łe­czeń­stwo. Życzę nauczy­cie­lom wywal­cze­nia tego, co jest naj­waż­niej­sze do osią­gnię­cia suk­cesu. Życzę nam wszyst­kim dobrej, mądrej szkoły przy­szło­ści – dodała.

Tomasz Kosmalski, nauczy­ciel jed­nej z pla­có­wek na war­szaw­skiej Ochocie, wspo­mniał o wielu ini­cja­ty­wach spo­łecz­nych, które wzmac­niają pro­test nauczy­cieli. – Jesteśmy dziś z ZNP, stroną, która nas repre­zen­tuje – tłu­ma­czył Tomasz Kosmalski.

– Przyjechałem z Łodzi. Jestem uczniem w liceum ogól­no­kształ­cą­cym. Jesteśmy w momen­cie histo­rycz­nym dla Polski i szkoły. Staliście się nauczy­cie­lami życia, poka­zu­je­cie, by wal­czyć o god­ność, o sza­cu­nek, bo to one są naj­waż­niej­sze – mówił Bartłomiej Rosiak, czło­nek Rady Młodzieży przy MEN. – Ten pro­test nie jest tylko w inte­re­sie nauczy­cieli. On jest przede wszyst­kim w inte­re­sie ucznia. Także tego, który przyj­dzie do szkoły za kilka lat. Walczycie, by uczyli nas spe­cja­li­ści, ludzie z pasją. A oni muszą god­nie zara­biać. Ten zawód musi odzy­skać pre­stiż, który mu ode­brano. Wierzę, że wygra­cie, bo musi­cie wygrać – dodał.

www.glos.pl

 

The post Demonstracja przed MEN appe­ared first on ZNP.

KOMUNIKAT po posie­dze­niu Prezydium ZG ZNP (23.04.2019)

Odpowiedzialność za los matu­rzy­stów w straj­ku­ją­cych w całej Polsce lice­ach i tech­ni­kach spada na rząd. Decyzja o kla­sy­fi­ko­wa­niu należy do rad peda­go­gicz­nych.

Trwa akcja straj­kowa!

Prezydium ZG ZNP – po prze­rwie – zbie­rze się w czwar­tek, 25.04 o godz. 9.00.

ZNP wyraża podziw dla tych straj­ku­ją­cych, któ­rzy pro­te­stują trzeci tydzień! Jesteśmy razem!

The post KOMUNIKAT po posie­dze­niu Prezydium ZG ZNP (23.04.2019) appe­ared first on ZNP.

RDS o edu­ka­cyj­nym okrą­głym stole

Chcemy roz­ma­wiać o edu­ka­cji i roz­ma­wiamy, ale nie w zapro­po­no­wa­nej sta­dio­no­wej for­mule – dekla­rują ZNP, FZZ, Pracodawcy RP, BCC, Lewiatan, Związek Rzemiosła. Takie jest dzi­siej­sze sta­no­wi­sko part­ne­rów spo­łecz­nych RDS (bez Solidarności).

 

Stanowisko Reprezentatywnych Partnerów Społecznych ws. Okrągłego Stołu ds. oświaty (23.04.2019)

My, niżej pod­pi­sani repre­zen­ta­tywni part­ne­rzy spo­łeczni – cen­trale związ­kowe oraz orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców chcemy uczest­ni­czyć w obra­dach tzw. Okrągłego Stołu ds. oświaty, jed­nakże nie w for­mule zapro­po­no­wa­nej przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Doprowadzono do sytu­acji, w któ­rej zamiast poważ­nej, mery­to­rycz­nej roz­mowy na temat postu­la­tów śro­do­wi­ska nauczy­ciel­skiego orga­ni­zuje się debatę o cha­rak­te­rze sta­dio­no­wym. Taka for­muła dys­ku­sji w żaden spo­sób nie wpły­nie na roz­wią­za­nie pro­ble­mów oświaty.

Niezbędne jest znaczne pod­nie­sie­nie wyna­gro­dzeń zasad­ni­czych nauczy­cieli i pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków oświaty. Ta ważna grupa spo­łeczna nie może zara­biać poni­żej prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia w Polsce i musi odzy­skać należny jej pre­stiż.

W naszej oce­nie jedy­nym warian­tem umoż­li­wia­ją­cym zaże­gna­nie histo­rycz­nego kry­zysu w oświa­cie jest przed­sta­wie­nie przez stronę rzą­dową pro­po­zy­cji kore­spon­du­ją­cej z postu­la­tami orga­ni­za­cji związ­ko­wych współ­or­ga­ni­zu­ją­cych strajk nauczy­cieli. Dopiero w momen­cie zabez­pie­cze­nia śro­do­wi­ska nauczy­ciel­skiego w zado­wa­la­jące i zgodne z euro­pej­skimi stan­dar­dami wyna­gro­dze­nia można powró­cić do roz­mów o kon­cep­cji Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Zwracamy szcze­gólną uwagę, że to Rada Dialogu Społecznego jest wła­ści­wym miej­scem do pro­wa­dze­nia tego typu dys­ku­sji. Jednocześnie przy­chy­lamy się do reko­men­da­cji, które prze­wod­ni­cząca Rady Dialogu Społecznego, Pani Dorota Gardias prze­ka­zała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie w trak­cie dys­ku­sji na temat reali­za­cji for­muły Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Niewątpliwie to wła­śnie Prezydent RP jako patron Rady Dialogu Społecznego jest wła­ściwą osobą dla orga­ni­za­cji mery­to­rycz­nej debaty na temat cało­ścio­wej reformy sys­temu edu­ka­cji.

Dostrzegamy otwar­tość strony związ­ko­wej na dal­sze nego­cja­cje i tego samego ocze­ku­jemy od przed­sta­wi­cieli rządu. Należy w tym miej­scu zwró­cić uwagę na pro­po­zy­cje roz­wią­za­nia pro­blemu zapro­po­no­wane przez orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, aby pod­wyżki dla nauczy­cieli czę­ściowo sfi­nan­so­wać ze środ­ków pocho­dzą­cych z Funduszu Pracy na rok 2019. Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby wziął odpo­wie­dzial­ność za przy­szłość sys­temu edu­ka­cji i co naj­waż­niej­sze – speł­nił ocze­ki­wa­nia śro­do­wi­ska nauczy­cieli co do kwe­stii wyna­gro­dzeń.

 

Związek Pracodawców Business Centre Club, OPZZ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego

 

The post RDS o edu­ka­cyj­nym okrą­głym stole appe­ared first on ZNP.

Demonstracja przed MEN

Wtorek, 23 kwiet­nia jest szes­na­stym dniem strajku w oświa­cie.

Dzisiaj godzi­nie 11.00 przed sie­dzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie roz­pocz­nie się demon­stra­cja ZNP.

O godz. 13.00 zbiera się pre­zy­dium Rady Dialogu Społecznego, będzie to część robo­cza. O godz. 15.00 roz­pocz­nie się część ofi­cjalna RDS z udzia­łem strony rzą­do­wej i pra­co­daw­ców.

Następnie, po posie­dze­niu RDS, zbie­rze się w sie­dzi­bie ZNP Prezydium ZG ZNP.

 

The post Demonstracja przed MEN appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 41612345...102030...Ostatnia »