Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ogólne informacje

O dys­cy­pli­nar­kach na posie­dze­niu Zespołu ds. sta­tusu

29 stycz­nia br. odbę­dzie się spo­tka­nie Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty. Tematem spo­tka­nia będą prze­pisy doty­czące odpo­wie­dzial­no­ści dys­cy­pli­nar­nej nauczy­cieli. W skład zespołu wcho­dzą przed­sta­wi­ciele MEN, nauczy­ciel­skich związ­ków zawo­do­wych i samo­rzą­dów.

ZNP pro­po­nuje zmianę nie­pre­cy­zyj­nych i restryk­cyj­nych prze­pi­sów doty­czą­cych poste­po­wań dys­cy­pli­nar­nych, które obo­wią­zują od 1 wrze­śnia 2019 roku. Zgodnie z nimi nauczy­ciela, który np. spóźni się do pracy, mogą spo­tkać poważne kon­se­kwen­cje i kary, z wyrzu­ce­niem z zawodu włącz­nie (wcze­śniej za uchy­bie­nia prze­ciwko porząd­kowi pracy nauczy­ciel mógł otrzy­mać karę porząd­kową).

Jednak od 1 wrze­śnia 2019 r., kar porząd­ko­wych nie można wymie­rzyć „za popeł­nie­nie czynu naru­sza­ją­cego prawa i dobro dziecka”. Dyrektor w takim przy­padku musi w ciągu 3 dni robo­czych zawia­do­mić o wszyst­kim rzecz­nika dys­cy­pli­nar­nego. Ze wszyst­kimi tego kon­se­kwen­cjami – postę­po­wa­niem dys­cy­pli­nar­nym i gro­żą­cymi nauczy­cie­lami karami. Nauczyciel może zostać uka­rany naganą z ostrze­że­niem, zwol­nie­niem z pracy, zwol­nie­niem z pracy z zaka­zem upra­wia­nia zawodu przez okres do 3 lat, wyda­le­niem z zawodu.

Przeciwko tym roz­wią­za­niom od początku pro­te­sto­wał ZNP. Związek ostrze­gał, że komi­sje dys­cy­pli­narne zostaną zarzu­cone wnio­skami o ści­ga­nie nauczy­cieli z powodu drob­nych uchy­bień, które w nor­mal­nych oko­licz­no­ściach powinny być roz­strzy­gane na pozio­mie dyrek­tora. W pol­skim pra­wie nie jest też zde­fi­nio­wane poję­cie “dobro dziecka”, co ozna­cza, że prze­pisy doty­czące dys­cy­pli­na­rek dla nauczy­cieli można dowol­nie inter­pre­to­wać.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwró­cił się do Klubu Parlamentarnego Lewica, aby w jak naj­szyb­szym cza­sie zło­żyć pro­jekt ustawy popra­wia­jący obecną sytu­ację.

Teraz mini­ster edu­ka­cji zwo­łał posie­dze­nie Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

– Bieżącym tema­tem, który będziemy chcieli roz­strzy­gnąć na posie­dze­niu trój­stron­nego zespołu, jest postę­po­wa­nie dys­cy­pli­narne. Niektóre z tych zapi­sów budzą duże kon­tro­wer­sje – przy­znał Dariusz Piontkowski pod­czas posie­dze­nia sej­mo­wej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 15 stycz­nia.

Źródło: ZNP, www.glos.pl

The post O dys­cy­pli­nar­kach na posie­dze­niu Zespołu ds. sta­tusu appe­ared first on ZNP.

UWAGA, kon­kurs dla matu­rzy­stów!

Wielki Konkurs dla Maturzystów 2020 fun­da­cji Collegium Civitas i Związku Nauczycielstwa Polskiego!
Nauczyciele, pole­caj­cie ten kon­kurs tego­rocz­nym matu­rzy­stom. To kon­kurs na esej, arty­kuł lub repor­taż na temat „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040”. Warto spró­bo­wać, bo do wygra­nia są m.in. indeksy!

Termin:

  • nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 1 lutego (został wydłu­żony),
  • nad­sy­ła­nia prac 24 lutego!

Wszystkich tego­rocz­nych matu­rzy­stów ser­decz­nie zapra­szamy do udziału! Konkurs „Ja, Polska, Europa, świat – 2040” posłuży rów­nież wyło­nie­niu pierw­szej grupy człon­ków Młodego Concilium, ini­cja­tywy reali­zo­wa­nej przez Fundację Collegium Civitas. Celem Młodego Concilium jest bar­dziej aktywne włą­cze­nie mło­dego poko­le­nia do udziału w deba­cie o spra­wach publicz­nych i naszej przy­szło­ści. Młode Concilium spo­tka się po raz pierw­szy w Warszawie 13–14 lipca 2020 roku, by przez dwa dni publicz­nie dys­ku­to­wać o naj­waż­niej­szych pro­ble­mach Polski i świata z człon­kami Concilium Civitas.

– Gdybym był matu­rzy­stą, to bym wystar­to­wał. Nie dla atrak­cyj­nych nagród, ale by mieć wpływ! – pisze dzien­ni­karz Jacek Żakowski.

– Fundacja Concilium Civitas orga­ni­zuje taki kon­kurs dla tego­rocz­nych matu­rzy­stów, na esej o świe­cie za dwa­dzie­ścia lat. Wzięcie udziału może ozna­czać moż­li­wość wypły­nię­cia na sze­ro­kie wody Spróbujcie swo­ich sił – zachęca na Twitterze noblistka Olga Tokarczuk.

Szczegóły: www.conciliumcivitas.pl/konkurs

The post UWAGA, kon­kurs dla matu­rzy­stów! appe­ared first on ZNP.

Pytamy MEN, co z nową Kartą?

Pytamy mini­stra edu­ka­cji o jego plany w spra­wie nowej prag­ma­tyki zawo­do­wej nauczy­cieli.

– 7 stycz­nia na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” udzie­lił Pan wywiadu na temat pla­no­wa­nych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dzia­łań ws. nowej prag­ma­tyki zawo­do­wej nauczy­cieli, która ma być gotowa w poło­wie roku – czy­tamy w liście do szefa MEN. – Stwierdził Pan mię­dzy innymi, że prag­ma­tyka zawo­dowa nauczy­cieli to jedna z tych kwe­stii, które nie zostały napra­wione ostat­nimi refor­mami. Z wypo­wie­dzi Pana Ministra wynika, że zmiany mają doty­czyć awansu zawo­do­wego, oceny pracy, czasu prac, sys­temu wyna­gra­dza­nia, a także mody­fi­ka­cji sys­temu finan­so­wa­nia oświaty.

Do tych kwe­stii pod­czas posie­dze­nia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 15 stycz­nia br. odniósł się przed­sta­wi­ciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwra­ca­jąc się o przed­sta­wie­nie zało­żeń doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nych zmian. Niestety, nie uzy­ska­li­śmy żad­nych wyja­śnień.

– Wobec powyż­szego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o udzie­le­nie pisem­nej infor­ma­cji, w jakim kie­runku będą zmie­rzały zmiany w awan­sie zawo­do­wym i oce­nie pracy nauczy­ciela i czy zmiany w zakre­sie czasu pracy ozna­czają zmianę pen­sum dydak­tycz­nego? Czy zmiana sys­temu wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli, a także mody­fi­ka­cja sys­temu finan­so­wa­nia oświaty, spo­wo­duje wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli i w jaki spo­sób to nastąpi? – piszemy w liście do mini­stra.

15 stycz­nia na posie­dze­niu sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji byli­śmy jedy­nymi przed­sta­wi­cie­lami związ­ków zawo­do­wych (nie było m.in. oświa­to­wej S). Podobnie jak 16 stycz­nia na posie­dze­niu sej­mo­wej komi­sji o budże­cie na oświatę z ramie­nia związ­ków zawo­do­wych był tylko przed­sta­wi­ciel ZNP, który zabrał głos i zada­wał pyta­nia. Pozostałych oświa­to­wych związ­ków nie było. Żadnych!

The post Pytamy MEN, co z nową Kartą? appe­ared first on ZNP.

Na sej­mo­wej komi­sji wybrzmiał tylko głos ZNP

15 stycz­nia 2020 r. na waż­nym posie­dze­niu sej­mo­wej komi­sji na temat pla­nów MEN stronę związ­kową repre­zen­to­wał tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Minister edu­ka­cji Dariusz Piontkowski przed­sta­wił „Informację Ministra Edukacji Narodowej na temat pla­no­wa­nych dzia­łań w zakre­sie oświaty i wycho­wa­nia. Kierunki i prio­ry­tety”, oma­wia­jąc reali­zo­wane przez resort dotych­cza­sowe pro­gramy i dzia­ła­nia.

Z ramie­nia związ­ków zawo­do­wych tylko przed­sta­wi­ciel ZNP zabrał głos i zada­wał pyta­nia.

Głosu pozo­sta­łych oświa­to­wych związ­ków nie było. Żadnych! To zaska­ku­jące, bo jed­nym z wio­dą­cych wąt­ków tej dys­ku­sji była Karta Nauczyciela, wyna­gro­dze­nia i pen­sum!

Wystąpienie wice­pre­zesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego (od godz. 19.30) można obej­rzeć w Internecie (trans­mi­sja posie­dze­nia sej­mo­wej komi­sji TUTAJ).

– Panie mini­strze, pana wypo­wiedź o Karcie Nauczyciela, o koniecz­no­ści jej naprawy, o awan­sie, o oce­nie wzbu­dza wiele obaw wśród nauczy­cieli – mówił Krzysztof Baszczyński.

– W tej chwili nie jeste­śmy gotowi, by mówić o szcze­gó­łach. Za kilka, kil­ka­na­ście mie­sięcy poka­żemy cało­ściowy pro­jekt – odpo­wie­dział szef MEN.

The post Na sej­mo­wej komi­sji wybrzmiał tylko głos ZNP appe­ared first on ZNP.

Głos Nauczycielski

Przypominamy o pre­nu­me­ra­cie związ­ko­wej Głosu Nauczycielskiego na rok 2020!
Pakiety dla ogniw ZNP są w atrak­cyj­nej cenie, a dodat­kowo do związ­ko­wego pakietu dołą­czana jest jedna bez­płatna pre­nu­me­rata elek­tro­niczna (ewydanie.glos.pl).

Głos Nauczycielski jest naj­więk­szym i naj­le­piej poin­for­mo­wa­nym tygo­dni­kiem spo­łeczno-oświa­to­wym w Polsce uka­zu­ją­cym się od 1917 roku.

Najlepsze opi­nie, infor­ma­cje oświa­towe, porady prawne znaj­dzie­cie tylko w Głosie Nauczycielskim!
Jeśli jesteś pre­ze­sem ogniwa ZNP, zamów pre­nu­me­ratę Głosu (jeśli jesz­cze tego nie zrobiłeś/aś:)
Zamów pre­nu­me­ratę tele­fo­nicz­nie:
tel. (22) 318–92-60
faks (22) 318–92-61

The post Głos Nauczycielski appe­ared first on ZNP.

Strona 5 z 104« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »