Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ogólne informacje

Wypłaty ze spo­łecz­nego fun­du­szu straj­ko­wego od 8 lipca

Napłynęło ponad 30 tys. wnio­sków z prośbą o pomoc mate­rialną w związku z utra­co­nymi docho­dami z powodu uczest­nic­twa w kwiet­nio­wym strajku.

Społeczny Komitet “Wspieram Nauczycieli” zde­cy­do­wał, że kwota wypła­cana straj­ku­ją­cym wynie­sie 500 zł (brutto).

Pierwsze wypłaty ze spo­łecz­nego fun­du­szu straj­ko­wego dla nauczy­cieli i nauczy­cie­lek oraz innych pra­cow­ni­ków oświaty, któ­rzy mają dochody poni­żej 1000 zł brutto na osobę w rodzi­nie roz­poczną się 8 lipca 2019 r.

Wnioskujący/wnioskująca otrzyma zapo­mogę, jeśli:

– dochód na osobę mie­ści się w tej kwo­cie,

– wnio­sek speł­nił kry­te­ria for­malne i zostały podane wszyst­kie wyma­gane infor­ma­cje jak np. dochód,

– wnio­sek został pod­pi­sany, a osoba wyra­ziła zgodę na prze­twa­rza­nie danych.

 

Społeczny Komitet zde­cy­do­wał, że kolejno pie­nią­dze dostaną osoby z docho­dem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki star­czy pie­nię­dzy. Na kon­cie “Wspieram nauczy­cieli” jest 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019).

 

Zgodnie z regu­la­mi­nem, pomoc otrzy­mają nauczy­ciele i nauczy­cielki, a także inne osoby zatrud­nione w szko­łach, przed­szko­lach i innych pla­ców­kach oświa­to­wych, które:

 • brały udział w kwiet­nio­wym strajku przez mini­mum 9 dni;
 • w dniu przy­stą­pie­nia do strajku nie były człon­kami związku zawo­do­wego;
 • są w naj­trud­niej­szej sytu­acji mate­rial­nej. Komitet przy­jął, że będzie wypła­cać zapo­mogi zaczy­na­jąc od tych, któ­rzy mają naj­mniej­sze dochody.

Przelewy są reali­zo­wane a to trwa (tylko bank może wyko­nać setki prze­le­wów jed­nego dnia).

Wnioski, które nie speł­niły kry­te­riów for­mal­nych zostały odrzu­cone. Najczęstsze przy­czyny odrzu­ce­nia wnio­sku ze wzglę­dów for­mal­nych to: brak poda­nej infor­ma­cji o docho­dzie, brak pod­pisu pod udzie­le­niem zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, brak infor­ma­cji o licz­bie dni strajku lub czas trwa­nia strajku krót­szy niż 9 dni; brak potwier­dze­nia, że w dniu przy­stą­pie­nia do strajku nie było się człon­kiem związku, prze­sła­nie wnio­sku do Warszawy z pomi­nię­ciem oddziału ZNP.

The post Wypłaty ze spo­łecz­nego fun­du­szu straj­ko­wego od 8 lipca appe­ared first on ZNP.

Opinia Biura Analiz Sejmu dot. wyna­gro­dze­nia za strajk

W związku z róż­nymi spo­so­bami doko­ny­wa­nia potrą­ceń z wyna­gro­dze­nia za okres strajku, a także nego­wa­nia moż­li­wo­ści zawie­ra­nia poro­zu­mień, Związek Nauczycielstwa Polskiego prze­ka­zał do Sejmu – Biura Analiz Sejmowych kilka pytań doty­czą­cych tej kwe­stii, z prośbą o zaję­cie sta­no­wi­ska.

Poniżej publi­ku­jemy wyciąg z opi­nii Biura Analiz Sejmowych z 19 czerwca 2019 r. (nr BAS-WAP-957/19) w spra­wie inter­pre­ta­cji art. 23 ust. 2 ustawy o roz­wią­zy­wa­niu spo­rów zbio­ro­wych, który można wyko­rzy­stać w roz­mo­wach z dyrek­to­rami lub orga­nami pro­wa­dzą­cymi: 119.Opinia Biura Analiz Sejmu RP z dnia 19 czerwca 2019 r

The post Opinia Biura Analiz Sejmu dot. wyna­gro­dze­nia za strajk appe­ared first on ZNP.

Społeczny fun­dusz straj­kowy: ruszają wypłaty

Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli 

1 lipca 2019 r.

 1. Napłynęło ponad 30 tys. wnio­sków z prośbą o pomoc mate­rialną w związku z utra­co­nymi docho­dami z powodu uczest­nic­twa w kwiet­nio­wym strajku. Komitet dzię­kuje nauczy­ciel­kom i nauczy­cie­lom za oka­zane zaufa­nie.
 2. Na kon­cie “Wspieram nauczy­cieli” zebra­li­śmy 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019). Jest to dowód na ogromny oby­wa­tel­ski odruch soli­dar­no­ści i uzna­nia dla pracy pol­skich szkół, tym waż­niej­szy, że nastroje wśród nauczy­cieli i nauczy­cie­lek nie są teraz naj­lep­sze. Apelujemy do nauczy­cieli i nauczy­cie­lek, by pod­nie­sieni na duchu nie rezy­gno­wali pochop­nie z powo­ła­nia, jakim jest praca z dziećmi i mło­dzieżą.
 3. Komitet zde­cy­do­wał, że kwota wypła­cana straj­ku­ją­cym wynie­sie 500 zł (brutto).
 4. Zgodnie z regu­la­mi­nem pomoc otrzy­mają nauczy­ciele i nauczy­cielki, a także inne osoby zatrud­nione w szko­łach, przed­szko­lach i innych pla­ców­kach oświa­to­wych, które:
 • brały udział w kwiet­nio­wym strajku przez mini­mum 9 dni;
 • w dniu przy­stą­pie­nia do strajku nie były człon­kami związku zawo­do­wego;
 • są w naj­trud­niej­szej sytu­acji mate­rial­nej. Przyjęliśmy, że będziemy wypła­cać zaczy­na­jąc od tych, któ­rzy mają naj­mniej­sze dochody.
 1. Pierwsze wypłaty dla nauczy­cieli i nauczy­cie­lek oraz innych pra­cow­ni­ków oświaty, któ­rzy mają dochody poni­żej 1000 zł brutto na osobę w rodzi­nie roz­poczną się 8 lipca 2019 r. Kolejno pie­nią­dze dostaną osoby z docho­dem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki star­czy pie­nię­dzy.
 2. Społeczny Komitet ape­luje o kolejne wpłaty na konto fun­du­szu straj­ko­wego: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.
 3. Zbiórka i akcja pomocy dla nauczy­cieli będzie trwała dalej, także jesie­nią. Komitet dekla­ruje, że na miarę swo­ich sił i środ­ków będzie wspie­rał walkę nauczy­cieli o godne zarobki i lep­szą edu­ka­cję.
 4. Komitet raz jesz­cze wyraża podzię­ko­wa­nie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który wyko­nał ogromną pracę orga­ni­za­cyjną przy obsłu­dze akcji spo­łecz­nej pomocy nauczy­cie­lom i nauczy­ciel­kom. Jest to tym bar­dziej godne pod­kre­śle­nia, że pomoc nie obej­muje człon­ków Związku.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”

The post Społeczny fun­dusz straj­kowy: ruszają wypłaty appe­ared first on ZNP.

Spotkanie z nowym sze­fem MEN

W pią­tek, 28 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierw­sze spo­tka­nie kie­row­nic­twa ZNP z nowym mini­strem edu­ka­cji Dariuszem Piontkowskim.

ZNP repre­zen­to­wali Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP oraz wice­pre­zesi ZG ZNP – Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Przedstawiciele ZNP prze­ka­zali mini­strowi wyniki bada­nia ankie­to­wego ZNP na temat biu­ro­kra­cji w szkole i poru­szyli naj­waż­niej­sze pro­blemy w oświa­cie. Te pro­blemy to przede wszyst­kim:

– jakość kształ­ce­nia,

– wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli w kon­tek­ście kolej­nego roku i przy­szłych lat,

– zapis w Karcie Nauczyciela mówiący o tym, że tego­roczne pod­wyżki obo­wią­zują tylko od 1 wrze­śnia do 31 grud­nia br.,

– brak dodatku za wycho­waw­stwo dla nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego (efekt poro­zu­mie­nia rządu z oświa­tową „S”),

– wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków szkol­nej admi­ni­stra­cji i obsługi,

– sytu­acja budże­towa jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego w kon­tek­ście nowych zadań i braku ich finan­so­wa­nia,

– nara­sta­jący brak nauczy­cieli kształ­ce­nia ogól­nego, przed­szkol­nego i bran­żo­wego,

– naucza­nie indy­wi­du­alne.

– Nauczyciele i pra­cow­nicy oświaty, przy­stę­pu­jąc masowo do strajku, nie zaak­cep­to­wali pro­po­zy­cji rządu i tego, co zna­la­zło się w poro­zu­mie­niu z oświa­tową Solidarnością – mówił pre­zes ZNP Sławomir Broniarz. – Co będzie w kolej­nych latach? Dlaczego tego­roczna pod­wyżka nie jest zabez­pie­czona w budże­cie i dla­czego poja­wił się zapis, że ma być to pod­wyżka od wrze­śnia do grud­nia br.? Takich zapi­sów nigdy nie było. Dlaczego nauczy­ciele wycho­wa­nia przed­szkol­nego zostali pozba­wieni dodatku za wycho­waw­stwo. Kto, jeśli wła­śnie nie oni, wycho­wuje?

– Najważniejszą dzie­dziną naszego życia spo­łecz­nego jest edu­ka­cja. Jeśli nie zapro­po­nu­jemy mło­dym ludziom god­nych warun­ków finan­so­wych, nie przyjdą do pracy w szkole, a ci któ­rzy dziś pra­cują, zaczną odcho­dzić. Niestety, tak już się dzieje – pod­kre­ślił pre­zes ZNP.

– Badanie doty­czące biu­ro­kra­cji zostało prze­pro­wa­dzone na dużej gru­pie. Wzięło w nim udział ponad 18 tysięcy nauczy­cieli. Wyniki bada­nia, w naszej opi­nii, skło­nić powinny wła­dze oświa­towe do głę­bo­kiego namy­słu nad mecha­ni­zmami dzia­ła­nia sys­temu, w któ­rym do rangi celu samego w sobie uro­sło wytwa­rza­nie i gro­ma­dze­nie doku­men­tów – w myśl zasady, że „na wszystko trzeba mieć papier”. Analiza listy wska­zy­wa­nych przez nauczy­cieli doku­men­tów wyka­zała przy tym, że więk­szość z nich nie wynika z obo­wiązku praw­nego, lecz jest wyma­gana przez dyrek­tora i organy spra­wu­jące nad­zór nad szkołą. Mam nadzieję, że mini­ster­stwo edu­ka­cji poważ­nie podej­dzie do wyni­ków bada­nia i uczuli kura­to­rów oświaty na ten pro­blem – mówił Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG ZNP.

Odniósł się także do zno­we­li­zo­wa­nej wła­śnie przez par­la­ment Karty Nauczyciela. – Sejm przy­jął ją w czwar­tek, a my dosta­li­śmy ją do zaopi­nio­wa­nia w pią­tek. To jakaś kpina – mówił wice­pre­zes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Przypomniał, że w lutym rząd i pan Dariusz Piontkowski, wów­czas poseł PiS na sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji, w kon­tek­ście pla­no­wa­nych pod­wy­żek we wrze­śniu zapew­niali, że będzie nowe­li­za­cja budżetu. – Co się zatem stało, że teraz nie jest potrzebna taka nowe­li­za­cja zabez­pie­cza­jąca pie­nią­dze na wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od wrze­śnia br.? Chciałbym, by nie było pro­ble­mów, ale na razie nic na to nie wska­zuje.

Minister edu­ka­cji zapro­po­no­wał kon­ty­nu­owa­nie roz­mów w dru­giej poło­wie sierp­nia w ramach prac zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli. Szef MEN powie­dział, że choć rząd wyco­fał się teraz w zno­we­li­zo­wa­nej Karcie z – kry­ty­ko­wa­nych przez ZNP – nowych zasad awansu i oceny pracy nauczy­cieli, to jed­nak potrzebny jest „powrót do roz­mów na temat awansu zawo­do­wego oraz sys­temu wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli”.

Minister zapro­po­no­wał także roz­mowę o nowym modelu kon­stru­owa­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli. Przyznał jed­nak, że na wypra­co­wa­nie nowych roz­wią­zań w zakre­sie awansu, oceny pracy i sys­temu wyna­gro­dzeń w tej kaden­cji raczej nie ma już szans z uwagi na kalen­darz wybor­czy.

Pytany o pomysł wcze­śniej­szych eme­ry­tur dla nauczy­cieli powie­dział, że dzi­siaj rząd nie pra­cuje nad takim roz­wią­za­niem. W kwe­stii pod­nie­sie­nia pen­sum odpo­wie­dział, że jako mini­ster edu­ka­cji nie ma takich pla­nów. Zapewnił także, że w naj­bliż­szym cza­sie mini­ster­stwo edu­ka­cji prze­ana­li­zuje kwe­stię dodatku za wycho­waw­stwo dla nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego.

Dzień wcze­śniej, w czwar­tek mini­ster spo­tkał się z przed­sta­wi­cie­lami KSOiW NSZZ „Solidarność”. Ich roz­mowy doty­czyły poro­zu­mie­nia pod­pi­sa­nego 7 kwiet­nia br. przez stronę rzą­dową z „Solidarnością”.

 

The post Spotkanie z nowym sze­fem MEN appe­ared first on ZNP.

Nauczyciel w przed­szkolu bez dodatku za wycho­waw­stwo. Taki efekt poro­zu­mie­nia oświa­to­wej “S” z rzą­dem!

25 czerwca połą­czone senac­kie komi­sje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej roz­pa­trzyły uchwa­loną przez Sejm ustawę o zmia­nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz nie­któ­rych innych ustaw.

Ustawa ta wpro­wa­dza zapis pozba­wia­jący nauczy­cieli przed­szkoli dodatku za wycho­waw­stwo.

Przypominamy, że już pod­czas prac sej­mo­wych komi­sji wno­si­li­śmy o obję­cie dodat­kiem funk­cyj­nym za wycho­waw­stwo rów­nież nauczy­cieli przed­szkoli. Z naszej ini­cja­tywy posło­wie PO zgło­sili poprawkę, zgod­nie z którą doda­tek ten powi­nien przy­słu­gi­wać nie tylko z tytułu spra­wo­wa­nia funk­cji wycho­wawcy klasy, ale rów­nież oddziału. Niestety, poprawka ta została odrzu­cona przez posłów PiS.

Rozpoczęcie pro­ce­do­wa­nia ustawy w Senacie to ostat­nia szansa na wpro­wa­dze­nie korzyst­nego roz­wią­za­nia dla nauczy­cieli przed­szkoli. Dlatego przed­sta­wi­cielka ZNP, uczest­ni­cząca w posie­dze­niu senac­kich komi­sji, ponow­nie wnio­sła o obję­cie dodat­kiem za wycho­waw­stwo rów­nież nauczy­cieli przed­szkoli.

W odnie­sie­niu do tej kwe­stii, wice­mi­ni­ster edu­ka­cji Marzena Machałek nie pozo­sta­wiła naj­mniej­szych wąt­pli­wo­ści co do inten­cji strony rzą­do­wej. Regulacje usta­wowe pozba­wia­jące nauczy­cieli przed­szkoli dodatku za wycho­waw­stwo nie ule­gną zmia­nie. Prawdopodobnie doko­nane zostaną zmiany na pozio­mie roz­po­rzą­dze­nia regu­lu­ją­cego płace nauczy­cieli, tak, by to samo­rządy (w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści finan­so­wych) mogły decy­do­wać o przy­zna­niu nauczy­cie­lom przed­szkoli dodatku za wycho­waw­stwo.

Ponadto pod­no­szona była kwe­stia braku zabez­pie­cze­nia środ­ków na pod­wyżkę wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 wrze­śnia 2019 r. ZNP zwra­cał uwagę na ten fakt już pod­czas posie­dze­nia sej­mo­wych komi­sji. Domagał się także wykre­śle­nia z pro­jektu ustawy czasu obo­wią­zy­wa­nia wzro­stu wyna­gro­dzeń, tj. od 1 wrze­śnia do 31 grud­nia 2019 r. Senatorowie połą­czo­nych komi­sji przy­jęli ustawę bez popra­wek.

Powyższe pro­blemy ZNP przed­stawi pod­czas roz­mów z kie­row­nic­twem resortu edu­ka­cji w pią­tek, 28 czerwca.

The post Nauczyciel w przed­szkolu bez dodatku za wycho­waw­stwo. Taki efekt poro­zu­mie­nia oświa­to­wej “S” z rzą­dem! appe­ared first on ZNP.

Strona 30 z 104« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »