Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ogólne informacje

Ratujmy oby­wa­tel­skie ini­cja­tywy

Tylko w ostat­nich latach pod czte­rema pro­jek­tami oby­wa­tel­skimi z ini­cja­tywy ZNP pod­pi­sało się ponad 1,5 mln osób!

Nasze doświad­cze­nia zwią­zane z oby­wa­tel­skimi pro­jek­tami (m.in. „Referendum szkolne” 2017 r., „Wynagrodzenia nauczy­cieli z budżetu” 2016 r., „Przedszkole dla każ­dego dziecka” 2010 r. i 2008 r.), nie­stety potwier­dzają to, co stało się w ostat­nich dniach pod­czas pierw­szego czy­ta­nia oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Ratujmy kobiety”: oby­wa­tel­skie ini­cja­tywy nie są sza­no­wane i trak­to­wane z nale­żytą powagą przez przed­sta­wi­cieli i przed­sta­wi­cielki Narodu. W Sejmie są odrzu­cane już na eta­pie pierw­szego czy­ta­nia lub po pro­stu nie pro­wa­dzi nad nimi dal­szych prac. Protestujemy prze­ciwko lek­ce­wa­że­niu głosu oby­wa­teli i oby­wa­te­lek!

Demokracja bez­po­śred­nia pozwala nam – oby­wa­te­lom spra­wo­wać wła­dzę w pań­stwie m.in. poprzez skła­da­nie oby­wa­tel­skiej ini­cja­tywy usta­wo­daw­czej. Obywatele korzy­stają z tego prawa sto­sun­kowo rzadko, ponie­waż reali­za­cja tego upraw­nie­nia wymaga ogrom­nej mobi­li­za­cji i zaan­ga­żo­wa­nia przy braku poczu­cia, że głos oby­wa­teli i oby­wa­te­lek zosta­nie fak­tycz­nie wysłu­chany przez par­la­men­ta­rzy­stów.

Lekceważenie przez poli­ty­ków pod­pi­sów pod pro­jek­tami z ini­cja­tywy oby­wa­teli nie poprawi aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej, na któ­rej nam – nauczy­cie­lom i nauczy­ciel­kom – zależy w spo­sób szcze­gólny. Dlatego doma­gamy się wpro­wa­dze­nia edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej połą­czo­nej z dzia­łal­no­ścią spo­łeczną nie tylko dla uczniów i uczen­nic, ale rów­nież dla wszyst­kich par­la­men­ta­rzy­stów.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

The post Ratujmy oby­wa­tel­skie ini­cja­tywy appe­ared first on ZNP.

Urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia. Po spo­tka­niu w MZ bez zmian

9 stycz­nia 2018 roku odbyło się w resor­cie zdro­wia spo­tka­nie doty­czące pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia Ministra Zdrowia w spra­wie orze­ka­nia o potrze­bie udzie­le­nia nauczy­cie­lowi urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia.

Podczas tego spo­tka­nia part­ne­rzy spo­łeczni zostali popro­szeni o przed­sta­wie­nie swo­ich uwag. Uwagi ZNP, doty­czące nowych zasad przy­zna­wa­nia urlo­pów zdro­wot­nych, przed­sta­wił praw­nik. Przedstawiciele MZ odpo­wie­dzieli, że nie mogą ich zaak­cep­to­wać. Poinformowali rów­nież, że prace nad pro­jek­tem roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie prze­pi­sów doty­czą­cych udzie­la­nia urlo­pów dla pora­to­wa­nia zdro­wia, potrwają jesz­cze mini­mum tydzień.

Jak przy­po­mina „Głos Nauczycielski”, w efek­cie bała­ganu w rzą­dzie, od 1 stycz­nia 2018 r. nauczy­ciele nie mogą otrzy­mać skie­ro­wa­nia do leka­rza medy­cyny pracy na bada­nia, które są nie­zbędne do otrzy­ma­nia orze­cze­nia w spra­wie urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia. Wzór skie­ro­wa­nia wraz z opi­sem pro­ce­dury bada­nia, a także wzo­rem orze­cze­nia lekar­skiego powi­nien – zgod­nie z Kartą Nauczyciela – zostać szcze­gó­łowo opi­sany w roz­po­rzą­dze­niu. Niestety Ministerstwo Zdrowia przed­sta­wiło jego pro­jekt dopiero w poło­wie grud­nia ub.r. i do dziś doku­ment nie został pod­pi­sany.

– Akt ten jest na koń­co­wym eta­pie prac legi­sla­cyj­nych i ma wejść w życie nie­zwłocz­nie – poin­for­mo­wała „Głos” Milena Kruszewska, rzecz­niczka MZ.

The post Urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia. Po spo­tka­niu w MZ bez zmian appe­ared first on ZNP.

Urlopy zdro­wotne zawie­szone

– To przy­kład lek­ce­wa­że­nia nauczy­cieli. Nieopublikowanie pod­sta­wo­wego roz­po­rzą­dze­nia powo­duje, że żadna spo­śród ponad 600 tys. uczą­cych osób nie ma moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z upraw­nie­nia, które gwa­ran­tuje jej prawo – mówi dziś Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego („Dziennik Gazeta Prawna”, 4 stycz­nia 2018 r.). Dodaje, że nawet jeżeli stan zdro­wia peda­goga jest fatalny, to dyrek­tor nie może skie­ro­wać go na bada­nia, a lekarz wydać orze­cze­nia, bo nie zostały opu­bli­ko­wane ich wzory.

Od 1 stycz­nia 2018 r. prawo kie­ro­wa­nia na urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia ma tylko lekarz medy­cyny pracy. Nauczyciele mają prawo do urlopu jedy­nie „w celu prze­pro­wa­dze­nia zale­co­nego lecze­nia: cho­roby zagra­ża­ją­cej wystą­pie­niem cho­roby zawo­do­wej lub cho­roby, w któ­rej powsta­niu czyn­niki śro­do­wi­ska pracy lub spo­sób wyko­ny­wa­nia pracy odgry­wają istotną rolę” albo też na lecze­nie uzdro­wi­skowe lub reha­bi­li­ta­cję uzdro­wi­skową – przy­po­mina „Głos Nauczycielski”.

Tymczasem, jak donosi dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, wraz z wej­ściem w życie z począt­kiem tego roku ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych auto­ma­tycz­nie utra­ciło moc roz­po­rzą­dze­nie mini­stra zdro­wia z 27 paź­dzier­nika 2005 r. w spra­wie orze­ka­nia o potrze­bie udzie­le­nia nauczy­cie­lowi urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia. Nowego roz­po­rzą­dze­nia, które miało regu­lo­wać zakres oraz tryb prze­pro­wa­dza­nia bada­nia lekar­skiego, wzór skie­ro­wa­nia na bada­nie lekar­skie oraz orze­cze­nia lekar­skiego, nie ma.

Więcej TUTAJ.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku to:

  •    nowe zasady awansu zawo­do­wego (awans wydłu­żony z 10 do 15 lat, powią­zany z oceną pracy nauczy­ciela),
  •     obli­ga­to­ryjna ocena pracy (trzy lata po otrzy­ma­niu awansu),
  •     ocena pracy w opar­ciu o kry­te­ria, któ­rych wskaź­niki okre­ślą dyrek­to­rzy w szkol­nych regu­la­mi­nach,
  •     urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia przy­zna­wany przez leka­rza medy­cyny pracy, w celu lecze­nia cho­roby zagra­ża­ją­cej wystą­pie­niem cho­roby zawo­do­wej lub cho­roby, w któ­rej powsta­niu czyn­niki śro­do­wi­ska pracy lub spo­sób wyko­ny­wa­nia pracy mogą odgry­wać istotną rolę,
  •     likwi­da­cja dodat­ków socjal­nych (miesz­ka­niowy i na zago­spo­da­ro­wa­nie),
  •     likwi­da­cja miesz­kań służ­bo­wych.

 

 

The post Urlopy zdro­wotne zawie­szone appe­ared first on ZNP.

Kształcenie i dosko­na­le­nie nauczy­cieli jako ele­ment dia­logu spo­łecz­nego w Europie

Seminarium ETUCE 27–28 listo­pada 2017 r.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE), euro­pej­ska struk­tura Międzynarodówki Edukacyjnej (EI), roz­po­czął w roku 2017 reali­za­cję nowego pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Komisji Europejskiej, któ­rego celem jest prze­ana­li­zo­wa­nie, w jakim stop­niu edu­ka­cyjne związki zawo­dowe w swo­ich dzia­ła­niach podej­mują tema­tykę zwią­zaną z  kształ­ce­niem i dosko­na­le­niem nauczy­cieli oraz na ile tema­tyka ta jest obecna w dia­logu spo­łecz­nym. ZNP jest jedną z kilku orga­ni­za­cji związ­ko­wych zapro­szo­nych do współ­pracy w tym pro­jek­cie. Celem pro­jektu jest także zapo­zna­nie się z przy­kła­dami cie­ka­wych roz­wią­zań / modeli kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia nauczy­cieli w Europie. Jednym z efek­tów pro­jektu ma być przy­go­to­wa­nie reko­men­da­cji dla orga­ni­za­cji człon­kow­skich ETUCE (to 142 związki zawo­dowe), jak podej­mo­wać i repre­zen­to­wać kwe­stie zwią­zane z zawo­do­wymi potrze­bami nauczy­cie­lek i nauczy­cieli w codzien­nej dzia­łal­no­ści.

W 27–28 listo­pada w sie­dzi­bie ZG ZNP w Warszawie odbyło się pierw­sze z trzech pla­no­wa­nych w ramach pro­jektu semi­na­riów regio­nal­nych. Uczestniczyli w nim przed­sta­wi­ciele i przed­sta­wi­cielki 27 związ­ków zawo­do­wych z 13 kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Finlandii, Szkocji i Cypru. W semi­na­rium brała udział także Susan Flocken, dyrek­tor ETUCE, spe­cja­li­ści ETUCE w zakre­sie poli­tyki edu­ka­cyj­nej EU oraz prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nothingham, który jest eks­per­tem nauko­wym w pro­jek­cie. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia nauczy­cieli przed­sta­wił Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP.

Uczestniczki i uczest­nicy mieli oka­zję zapo­znać się z nowa­tor­skim mode­lem przy­go­to­wa­nia przy­szłych nauczy­cieli do pracy peda­go­gicz­nej w Szkole Edukacji, pro­jek­cie reali­zo­wa­nym przez Uniwersytet Warszawski i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz prze­dys­ku­to­wać inte­re­su­jące ich aspekty tego przed­się­wzię­cia z przed­sta­wi­cie­lami kadry nauko­wej i dydak­tycz­nej Szkoły Edukacji, m.in. prof. Jolantą Sujecką-Zając, która pełni funk­cję dyrek­torki Szkoły.

Natomiast kon­cep­cję przy­go­to­wa­nia nauczy­cieli edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej reali­zo­waną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego pod­czas semi­na­rium przed­sta­wiła prof. Małgorzata Żytko.

The post Kształcenie i dosko­na­le­nie nauczy­cieli jako ele­ment dia­logu spo­łecz­nego w Europie appe­ared first on ZNP.

Pierwsza Dama spo­tkała się z Prezesem ZNP

22 listo­pada Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spo­tkała się z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Rozmowa doty­czyła klu­czo­wych zagad­nień zwią­za­nych z sys­te­mem oświaty.

Prezes ZNP prze­ka­zał na ręce Pierwszej Damy doku­menty odno­szące się do nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela oraz pro­po­no­wa­nych zmian w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

W związku z budzą­cymi kon­tro­wer­sje zmia­nami zawar­tymi w usta­wie z dnia 27 paź­dzier­nika 2017 r. o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych(ustawa ta nowe­li­zuje Kartę Nauczyciela),  Prezes ZNP zwró­cił się do pani Agaty Kornhauser-Dudy o wspar­cie wnio­sku Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawe­to­wa­nie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela w zakre­sie, w jakim regu­luje kwe­stię oceny pracy nauczy­ciela, w szcze­gól­no­ści arty­kułu zawie­ra­ją­cego dele­ga­cję do usta­la­nia przez dyrek­to­rów szkół regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli.

23 listo­pada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawe­to­wa­nie ww. ustawy w powyż­szym zakre­sie.


Link do strony Pierwszej Damy TUTAJ.

FOTO: @Grzegorz Jakubowski / KPRP

The post Pierwsza Dama spo­tkała się z Prezesem ZNP appe­ared first on ZNP.

Strona 104 z 104« Pierwsza...102030...100101102103104