Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

MEN przy­znaje: wzrost płac nauczy­cieli finan­so­wany z likwi­da­cji dodatku!

Minister edu­ka­cji ofi­cjal­nie przy­znaje, że pod­wyżki od 1 kwiet­nia sfi­nan­suje ze zli­kwi­do­wa­nego dodatku miesz­ka­nio­wego!

MEN przy­znaje: pod­wyżki nauczy­cieli z likwi­da­cji dodatku!

Od 114 do 157 zł brutto dostaną w kwiet­niu nauczy­ciele. ZNP pod­kre­śla, że w prak­tyce ozna­cza to, że wzrost wyna­gro­dzeń w skali roku wynie­sie 3,7 proc.

– Jeśli do tego uwzględ­nimy infla­cję – pod­wyżki nie prze­kro­czą nawet 2 proc.– wyli­cza pre­zes ZNP, Sławomir Broniarz.

Teraz mini­ster­stwo edu­ka­cji ujaw­nia mecha­nizm sfi­nan­so­wa­nia tych pod­wy­żek. Zostaną one sfi­nan­so­wane ze środ­ków pocho­dzą­cych ze zli­kwi­do­wa­nego w tym roku przez MEN dodatku miesz­ka­nio­wego.

Od 1 kwiet­nia 2018 roku nastąpi wzrost wyna­gro­dze­nia śred­niego nauczy­cieli o 5,35%, w tym pod­wyż­sze­nie kwoty bazo­wej dla nauczy­cieli o 0,35% zwią­zane ze zmia­nami ustawy Karta Nauczyciela – prze­su­nię­cie środ­ków wydat­ko­wa­nych dotych­czas na doda­tek miesz­ka­niowy” – czy­tamy w liście mini­ster Anny Zalewskiej do sze­fów dwóch oświa­to­wych związ­ków ZNP i FZZ z 19 stycz­nia br.

Minister edu­ka­cji ofi­cjal­nie przy­znaje, że pod­wyżki od 1 kwiet­nia sfi­nan­suje ze zli­kwi­do­wa­nego dodatku miesz­ka­nio­wego!

Przypominamy, że od 1 stycz­nia zgod­nie ze zmia­nami w Karcie Nauczyciela – zapro­po­no­wa­nymi przez MEN – weszły w życie nie­ko­rzystne dla nauczy­cieli roz­wią­za­nia. To m.in.:

  • nowe zasady awansu zawo­do­wego (awans wydłu­żony z 10 do 15 lat, powią­zany z oceną pracy nauczy­ciela),
  • obli­ga­to­ryjna ocena pracy (trzy lata po otrzy­ma­niu awansu),
  • ocena pracy w opar­ciu o kry­te­ria, któ­rych wskaź­niki okre­ślą dyrek­to­rzy w szkol­nych regu­la­mi­nach,
  • urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia przy­zna­wany przez leka­rza medy­cyny pracy, w celu lecze­nia cho­roby zagra­ża­ją­cej wystą­pie­niem cho­roby zawo­do­wej lub cho­roby, w któ­rej powsta­niu czyn­niki śro­do­wi­ska pracy lub spo­sób wyko­ny­wa­nia pracy mogą odgry­wać istotną rolę,
  • likwi­da­cja dodat­ków socjal­nych (miesz­ka­niowy i na zago­spo­da­ro­wa­nie),
  • likwi­da­cja miesz­kań służ­bo­wych.

Związek postu­luje jed­no­ra­zowe, 15-pro­cen­towe pod­wyżki. Domaga się też spo­tka­nia z pre­mie­rem Mateuszem Morawieckim. W kwe­stii wzro­stu wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków oświaty współ­działa z Forum Związków Zawodowych. Do współ­pracy zapro­sił także oświa­tową „Solidarność”.

The post MEN przy­znaje: pod­wyżki nauczy­cieli z likwi­da­cji dodatku! appe­ared first on ZNP.

Wystąpienie dwóch oświa­to­wych związ­ków do MEN

18 stycz­nia dwa oświa­towe związki zawo­dowe Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystą­piły razem do mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Domagają się spo­tka­nia z pre­mie­rem Mateuszem Morawieckim, by poroz­ma­wiać o zna­czą­cych pod­wyż­kach dla pra­cow­ni­ków oświaty, a także zmiany for­muły pracy Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

– Ze względu na wagę zagad­nień i pro­ble­mów wyma­ga­ją­cych pil­nego roz­wią­za­nia, takich jak: zna­czące zwięk­sze­nie nakła­dów na oświatę, wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli o 15 proc., z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia 2018 r., zabez­pie­cze­nie środ­ków na wyna­gro­dze­nia i ich wzrost dla wszyst­kich nauczy­cieli ze szkół i pla­có­wek pro­wa­dzo­nych przez jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego i wła­ściwe resorty, ocze­ku­jemy, że dopro­wa­dzi Pani Minister do spo­tka­nia Premiera Mateusza Morawieckiegoze związ­kami zawo­do­wymi, w ter­mi­nie dogod­nym dla stron – czy­tamy we wspól­nym liście związ­ków do sze­fo­wej resortu edu­ka­cji.

Związki pod­kre­ślają, że pro­wa­dzony pod­czas spo­tkań Zespołu dia­log nie speł­nił ich ocze­ki­wań i nie dopro­wa­dził do wspól­nych usta­leń w wielu klu­czo­wych dla nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków oświaty kwe­stiach.  Przypominają, że powo­łany 3 listo­pada 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Zespół do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty miał wypra­co­wać roz­wią­za­nia sys­te­mowe w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, a także stra­te­gię poli­tyki oświa­to­wej w zakre­sie praw i obo­wiąz­ków pra­cow­ni­ków oświaty doty­czącą finan­so­wa­nia oświaty, wyna­gro­dzeń nauczy­cieli, awansu zawo­do­wego nauczy­cieli, czasu pracy i warun­ków pracy.

Tymczasem, 27 paź­dzier­nika 2017 r. Sejm RP przy­jął nowe­li­za­cję Karty Nauczyciela, mię­dzy innymi w zakre­sie awansu zawo­do­wego i oceny pracy nauczy­ciela, urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia, a także likwi­da­cji nie­któ­rych dodat­ków socjal­nych. Żadna ze zmian przy­ję­tych w Karcie Nauczyciela nie wpły­nęła na wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli czy polep­sze­nie ich warun­ków pracy. Nie uzy­skała też apro­baty part­ne­rów spo­łecz­nych.

Związki pod­kre­ślają, że kosz­tem pra­cow­ni­ków doko­nano wymier­nych oszczęd­no­ści w budże­cie pań­stwa. Z zapo­wia­da­nych znacz­nych pod­wy­żek płac przy­jęto roz­wią­za­nie o wzro­ście wyna­gro­dzeń roz­ło­żo­nym na lata 2018–2020, w wyso­ko­ści 3 razy po 5 proc. w każ­dym roku. Wzbudziło to ogromne nie­za­do­wo­le­nie pra­cow­ni­ków oświaty,  zwłasz­cza w kon­tek­ście infor­ma­cji rządu o bar­dzo dobrej sytu­acji budżetu pań­stwa.

– Zmiany przy­jęte przez Sejm w prag­ma­tyce nauczy­ciel­skiej są dowo­dem, że for­muła pracy Zespołu  nie spraw­dziła się, a posta­wiony główny cel jego powo­ła­nia, doty­czący pod­nie­sie­nia pre­stiżu zawodu nauczy­ciela, nie został osią­gnięty – czy­tamy w liście do MEN. – Opowiadamy się za współ­pracą Ministra Edukacji Narodowej z part­ne­rami spo­łecz­nymi opartą o auten­tyczny dia­log i poro­zu­mie­nie. Oczekujemy, że prace pro­wa­dzone w jego ramach będą toczyły się wyłącz­nie z udzia­łem strony rzą­do­wej i part­ne­rów spo­łecz­nych repre­zen­to­wa­nych przez związki zawo­dowe. Strona samo­rzą­dowa repre­zen­to­wana jest w innym gre­mium – Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęcie nowej for­muły pracy Zespołu wymaga zatem prze­su­nię­cia ter­minu spo­tka­nia, które pla­no­wane jest obec­nie na 24 stycz­nia br.

List (tutaj) do Anny Zalewskiej pod­pi­sali 18 stycz­nia prze­wod­ni­czący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz oraz pre­zes ZNP Sławomir Broniarz.

The post Wystąpienie dwóch oświa­to­wych związ­ków do MEN appe­ared first on ZNP.

Wspólne wystą­pie­nie dwóch oświa­to­wych związ­ków do MEN

Dziś (18.01) dwa oświa­towe związki zawo­dowe Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystą­piły razem do mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Domagają się spo­tka­nia z pre­mie­rem Mateuszem Morawieckim, by poroz­ma­wiać o zna­czą­cych pod­wyż­kach dla pra­cow­ni­ków oświaty, a także zmiany for­muły pracy Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

Chcemy współ­dzia­łać!

Spotkanie oświa­to­wych związ­ków
Strona 5 z 350« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »