Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Wyborcza” o nowych zasa­dach oce­nia­nia

Dzisiaj „Gazeta Wyborcza” w arty­kule „Oceny pracy nauczy­cieli. Związki soli­dar­nie prze­ciw mini­ster Zalewskiej” (str.4) pisze, że „Konsultacje roz­po­rzą­dze­nia (ws. szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i trybu doko­ny­wa­nia oceny pracy nauczy­cieli) trwają od marca, a nega­tywne opi­nie wysta­wiły mu już trzy naj­więk­sze związki zawo­dowe dzia­ła­jące w oświa­cie”.

W spra­wie nowych zasad oce­nia­nia pro­te­stu­jemy już ponad pół roku. Negatywnie zaopi­nio­wa­li­śmy pro­jekty roz­po­rzą­dzeń ws. szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i trybu doko­ny­wa­nia oceny pracy nauczy­cieli oraz ws. uzy­ski­wa­nia stopni awansu zawo­do­wego przez nauczy­cieli (NASZA OPINIA TUTAJ).

Jedno pismo oświa­to­wej „S” wio­sny nie czyni…

 

The post „Wyborcza” o nowych zasa­dach oce­nia­nia appe­ared first on ZNP.

MEN pozwala na pracę za darmo!

Ministerstwo edu­ka­cji, likwi­du­jąc tzw. godziny kar­ciane, wpro­wa­dziło roz­wią­za­nia, które pozwa­lają samo­rzą­dom i dyrek­to­rom zmu­szać nauczy­cieli do pracy w ramach wolon­ta­riatu oraz tzw. godzin sta­tu­to­wych – za darmo! 

Badanie prze­pro­wa­dzone przez ZNP wśród dyrek­to­rów 2460 przed­szkoli, 4221 szkół pod­sta­wo­wych i 1389 ponad­gim­na­zjal­nych, poka­zało, że pro­blem pracy za darmo, w ramach reali­zo­wa­nia zajęć z pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej, doty­czy nauczy­cieli w bli­sko poło­wie (!) szkół i pla­có­wek oświa­to­wych.

Kolejne mia­sta dołą­czyły do naszej akcji „Chcemy god­nie zara­biać!”, poka­zu­ją­cej rze­czy­wi­ste zarobki począt­ku­ją­cych nauczy­cieli.

Kalisz

Rybnik

The post MEN pozwala na pracę za darmo! appe­ared first on ZNP.

500 plus tylko dla nie­któ­rych. Podwyżki z wła­snej kie­szeni

Nauczyciele, nie wierz­cie w opo­wie­ści o 500 plus, któ­rymi raczy nas mini­ster edu­ka­cji. Anna Zalewska w roz­mo­wie z money.pl mówi, że „nauczy­ciele z ocenę wyróż­nia­jącą będą co mie­siąc otrzy­my­wać 500 zł”. Ale nie mówi, że ten doda­tek będzie tylko dla nie­któ­rych, bo kry­te­ria oceny są bar­dzo wyśru­bo­wane. Poza tym, będą to pie­nią­dze z wła­snej kie­szeni. W tym roku wszedł w życie pakiet cięć w oświa­cie autor­stwa Anny Zalewskiej.

1 stycz­nia br. nauczy­ciele stra­cili:

» prawo do lokalu miesz­kal­nego na tere­nie gminy – doty­czyło to nauczy­cieli zatrud­nio­nych na wsi i w mia­stach do 5 tys. miesz­kań­ców;

» doda­tek miesz­ka­niowy – korzy­stało z niego 186 tys. peda­go­gów miesz­ka­ją­cych na wsi i w małych mia­stach (MEN oszczę­dziło 129 mln zł rocz­nie);

» moż­li­wość korzy­sta­nia z urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia na dotych­cza­so­wych zasa­dach – oszczęd­no­ści wyniosą 137 mln zł rocz­nie (od 2019 r.).

1 wrze­śnia br. nauczy­ciele stracą:

» doda­tek na zago­spo­da­ro­wa­nie w wyso­ko­ści dwu­mie­sięcz­nego wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego – doty­czy to nauczy­cieli kon­trak­to­wych, a więc począt­ku­ją­cych w zawo­dzie (mini­ster­stwo zaosz­czę­dzi ok. 5 mln zł rocz­nie);

» dotych­cza­sowe moż­li­wo­ści awan­so­wa­nia w zawo­dzie. Według nowych zasad uzy­ska­nie naj­wyż­szego stop­nia awansu (nauczy­ciel dyplo­mo­wany) będzie trwać śred­nio o pięć lat dłu­żej (wydłu­że­nie ścieżki awansu z 10 do 15 lat). To ozna­cza, że dłu­żej trzeba będzie cze­kać na zwięk­sze­nie wyna­gro­dze­nia w związku z uzy­ska­niem kolej­nego stop­nia awansu. Budżet pań­stwa już w 2019 r. zaosz­czę­dzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milio­nów zło­tych rocz­nie, a od 2023 r. co roku oszczęd­no­ści z powodu zmian w awan­sie zawo­do­wym wyniosą około 1 mld zł!

Te wszyst­kie cie­cia spra­wiają, że pod­wyżki dla nauczy­cieli (MEN obie­cuje pod­wyżkę na pozio­mie 5 proc. także w przy­szłym i kolej­nym roku) zostaną w pew­nej czę­ści sfi­nan­so­wane przez samych nauczy­cieli z pie­nię­dzy, które zabrano peda­go­gom. MEN przy­znało, że już w tego­rocz­nej pod­wyżce uwzględ­niono pie­nią­dze zaosz­czę­dzone na likwi­da­cji dodatku miesz­ka­nio­wego.

Do naszej akcji „Chcemy god­nie zara­biać!” dołą­czyły kolejne mia­sta – Wrocław i Siemianowice Śląskie!

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie

Wrocław

The post 500 plus tylko dla nie­któ­rych. Podwyżki z wła­snej kie­szeni appe­ared first on ZNP.

Udział ZNP w kon­fe­ren­cji „Wzmacnianie rów­no­ści płci w edu­ka­cji”

W dniach 7–8 maja br. w Baku (Azerbejdżan) odbyła się kon­fe­ren­cja nt. „Wzmacnianie rów­no­ści płci w edu­ka­cji” zor­ga­ni­zo­wana przez ETUCE (Europejską Komisję ds. Edukacji Międzynarodówki Edukacyjnej). Uczestnicy kon­fe­ren­cji sku­pili się w szcze­gól­no­ści na tym, w jaki spo­sób poko­nać ste­reo­typy doty­czące płci, popra­wić repre­zen­ta­cję kobiet w podej­mo­wa­niu decy­zji w całym sek­to­rze edu­ka­cji oraz spra­wić, aby zawód nauczy­ciel­ski był bar­dziej atrak­cyjny dla obu płci. W cza­sie dys­ku­sji ple­nar­nej oraz pre­zen­ta­cji przed­sta­wi­cielki i przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji człon­kow­skich ETUCE mieli spo­sob­ność omó­wić wyzwa­nia w zakre­sie rów­no­ści płci w zakre­sie edu­ka­cji i w zawo­dzie nauczy­ciel­skim w kon­tek­ście kra­jo­wym, jak rów­nież podzie­lić się dobrymi prak­ty­kami w zakre­sie zwal­cza­nia nie­rów­no­ści w sek­to­rze edu­ka­cji.

Podczas pracy w mniej­szych gru­pach robo­czych uczest­niczki i uczest­nicy dzie­lili się doświad­cze­niami i pomy­słami w zakre­sie kon­kret­nych dzia­łań związ­ków zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze edu­ka­cji, zmie­rza­ją­cych do pro­mo­wa­nia podej­ścia uwzględ­nia­ją­cego kwe­stię płci w sfe­rze edu­ka­cji, jak rów­nież w wyzwa­niach dla prze­ciw­dzia­ła­nia ste­reo­ty­pom w odnie­sie­niu do płci w sfe­rze edu­ka­cji oraz w spo­łe­czeń­stwie. Podczas pracy w gru­pach poświę­cono rów­nież uwagę prze­zwy­cię­ża­niu segre­go­wa­niu ze względu na płeć na poszcze­gól­nych szcze­blach edu­ka­cji.

W kon­fe­ren­cji wzięli udział przed­sta­wi­cielki i przed­sta­wi­ciele nauczy­ciel­skich związ­ków zawo­do­wych z Azerbejdżanu, Białorusi, Rumunii, Kazachstanu, Gruzji, Bośni i Hercegowiny, Tadżykistanu, Czarnogóry, przed­sta­wi­cielki i przed­sta­wi­ciel Zarządu ETUCE (Christine Blower, Susan Flocken i Mike Jennings) oraz Anne Nègre – wice­prze­wod­ni­cząca odpo­wie­dzialna za sprawy rów­no­ści Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy. Związek Nauczycielstwa Polskiego repre­zen­to­wali Dorota Obidniak, koor­dy­na­torka ds. współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej i Krzysztof Stradomski, koor­dy­na­tor ds. pra­wych w ZNP. W kon­fe­ren­cji wzięli rów­nież udział przed­sta­wi­ciele władz Azerbejdżanu tj. Jeyhun Bayramov – Minister Edukacji Republiki Azerbejdżanu i Hijran Huseynova – Przewodnicząca Narodowego Komitetu ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci Republiki Azerbejdżanu.

Konferencja była współ­or­ga­ni­zo­wana przez członka ETUCE – Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Edukacji Republiki Azerbejdżanu (AITUCEW).

The post Udział ZNP w kon­fe­ren­cji „Wzmacnianie rów­no­ści płci w edu­ka­cji” appe­ared first on ZNP.

Głos: Tyle zara­bia nauczy­ciel!

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 18–19 z 2–9 maja br.).

Temat z okładki: Tyle zara­bia nauczy­ciel. TAK MAŁO!

Minimalne wyna­gro­dze­nie począt­ku­ją­cego nauczy­ciela wynosi tylko 1751 zł „na rękę”. W któ­rej jesz­cze branży poza oświatą tak źle wyna­gra­dza się pra­cow­ni­ków? Czy jest inna grupa zawo­dowa, która musi się zma­gać z tyloma mitami i ste­reo­ty­pami na temat zarob­ków? Właśnie ruszyła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia pod hasłem „Chcemy god­nie zara­biać!”. Chodzi o poka­za­nie opi­nii publicz­nej prawdy o wyna­gro­dze­niach w oświa­cie. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 20 z 16 maja br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Skandal! Czy już nie­długo w komi­sjach kon­kur­so­wych na dyrek­to­rów przed­sta­wi­ciela będzie miała tylko „Solidarność”, a ZNP i FZZ zostaną wyeli­mi­no­wane?
  • Na próch­nicę cho­ruje już co drugi trzy­la­tek, a ponad 60 proc. matek trzy­lat­ków nigdy nie poja­wiło się z dziećmi u den­ty­sty. Co pań­stwo z tym robi? Niewiele…
  • Życzyłbym sobie, by nauczy­ciele w Polsce odczuli wresz­cie poprawę w port­fe­lach – mówi Witold Terlecki, dyrek­tor ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
  • 21 maja przy­pada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – to oka­zja, by posze­rzyć hory­zonty i kształ­to­wać wła­ściwe postawy wobec ludzi z innych kul­tur.
  • Bliżej prawa”: Spóźnione roz­li­cze­nie mająt­kowe dyrek­tora; Zapomogi z fun­du­szu zdro­wot­nego dla nauczy­cieli; „Ponadwymiarówki” zawsze płatne.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel. (22) 318–92-60

 

The post Głos: Tyle zara­bia nauczy­ciel! appe­ared first on ZNP.

Strona 5 z 368« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »