Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Nauczyciele naj­go­rzej wyna­gra­dzani wśród spe­cja­li­stów

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wyna­gro­dzeń według zawo­dów” poka­zuje, że nauczy­ciele to jedna z naj­go­rzej wyna­gra­dza­nych pro­fe­sji wśród spe­cja­li­stów.

Specjaliści prze­cięt­nie osią­gnęli wyna­gro­dze­nie o 22,9 proc. wyż­sze od śred­niego” – czy­tamy w doku­men­cie GUS. 

Ale nie nauczy­ciele. W ich przy­padku było to zale­d­wie od 95,7 do 101,9 proc. prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia w gospo­darce. Nauczyciele zara­biają ok. 1–1,2 tys. zł mniej niż w innych zawo­dach, w któ­rych wymaga się wyso­kich kwa­li­fi­ka­cji (m.in. praw­ni­ków, leka­rzy, infor­ma­ty­ków).

Według raportu OECD „Education at a Glance 2017”, śred­nie roczne wyna­gro­dze­nie nauczy­cieli w Polsce jest niż­sze od wyna­gro­dze­nia osób z wyż­szym wykształ­ce­niem. Ta rela­cja wynosi 72 proc. dla przed­szkoli, 84 proc. dla pod­sta­wó­wek i liceów oraz 85 proc. dla gim­na­zjów. Są to wskaź­niki nieco niż­sze niż prze­cięt­nie w OECD lub w Unii Europejskiej, z wyjąt­kiem szkół pod­sta­wo­wych (śred­nia dla OECD to odpo­wied­nio: 78 proc., 85 proc., 88 proc. i 94 proc.).

Trwa nasza ogól­no­pol­ska kam­pa­nia infor­ma­cyjna pod hasłem „Chcemy god­nie zara­biać!”, poka­zu­jąca zarobki nauczy­cieli. Rzeczywiste zarobki, a nie wir­tu­alne śred­nie wyna­gro­dze­nia, któ­rymi posłu­guje się mini­ster­stwo edu­ka­cji. W ponad 50 mia­stach w całej Polsce poja­wiły się ogromne bil­bordy z wyna­gro­dze­niem zasad­ni­czym począt­ku­ją­cego nauczy­ciela – 1751 zł netto.

 

 

The post Nauczyciele naj­go­rzej wyna­gra­dzani wśród spe­cja­li­stów appe­ared first on ZNP.

OPZZ repre­zen­ta­tywną cen­tralą związ­kową

Zgodnie z posta­no­wie­niem Sądu (tutaj), OPZZ jest repre­zen­ta­tywną cen­tralą związ­kową.

The post OPZZ repre­zen­ta­tywną cen­tralą związ­kową appe­ared first on ZNP.

W gospo­darce 338 zł pod­wyżki, a dla nauczy­cieli… To nie jest dow­cip!

W 2017 r. pra­cow­nik w Polsce dostał śred­nio 338 zł pod­wyżki. Nauczyciel – jedy­nie 20 zł tzw. walo­ry­za­cji. Tak mówią twarde dane GUS. Przeciętne mie­sięczne wyna­gro­dze­nie w sek­to­rze przed­się­bior­stw w grud­niu 2017 r. osią­gnęło poziom 4972,92 zł brutto. Przeciętny pra­cow­nik otrzy­mał pod­wyżkę śred­nio w wyso­ko­ści 7,3 proc. W tym samym cza­sie decy­zją mini­ster Zalewskiej nauczy­ciele otrzy­mali walo­ry­za­cję w wyso­ko­ści… 1,3 proc. Zaoferowana nauczy­cie­lom „walo­ry­za­cja” wywo­ły­wała zdzi­wie­nie i to na tyle, że sama Anna Zalewska musiała prze­ko­ny­wać posłów w Sejmie, że „nie jest to dow­cip”.

Kolejne mia­sta dołą­czyły do naszej akcji „Chcemy god­nie zara­biać!”, poka­zu­ją­cej rze­czy­wi­ste zarobki począt­ku­ją­cych nauczy­cieli.

 

The post W gospo­darce 338 zł pod­wyżki, a dla nauczy­cieli… To nie jest dow­cip! appe­ared first on ZNP.

Apel do rządu o reali­za­cję postu­la­tów pro­te­stu­ją­cych RON

Apelujemy do rządu o stwo­rze­nie oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ściami i ich bli­skim warun­ków do god­nego życia! Wzywamy rząd do natych­mia­sto­wej reali­za­cji postu­la­tów pro­te­stu­ją­cych!

Solidaryzujemy się z oso­bami z nie­peł­no­spraw­no­ściami oraz z ich rodzi­cami i opie­ku­nami, któ­rzy pro­te­stu­jąc w Sejmie, doma­gają się pod­ję­cia przez rząd dzia­łań real­nie popra­wia­ją­cych ich życie. 

My, nauczy­ciele, rozu­miemy, że ten pro­test jest pro­te­stem o god­ność i lep­sze codzienne życie. Podziwiamy i sza­nu­jemy pro­te­stu­ją­cych za deter­mi­na­cję. Za wytrwa­łość, bo od wielu tygo­dni żyją na sej­mo­wym kory­ta­rzu i śpią na zim­nej posadzce. Za to, że poka­zują światu swoją siłę i odwagę w dąże­niu do poprawy sytu­acji swo­ich naj­bliż­szych, któ­rzy – bez­dy­sku­syj­nie – powinni być oto­czeni wszech­stronną, sys­te­mową opieką pań­stwa.

Wzywamy wszyst­kich ludzi dobrej woli – prze­ko­na­nych, że Polska powinna być kra­jem, w któ­rym osoby z nie­peł­no­spraw­no­ściami i ich bli­scy mają szanse na szczę­śliwe i godne życie – do wspar­cia ich pro­te­stu. Można to uczy­nić na wiele spo­so­bów, m.in. pod­pi­su­jąc się pod listem wspar­cia „Solidarni, Solidarne”, dostęp­nym na stro­nie inter­ne­to­wej Akcji Demokracja lub bio­rąc udział w akcjach wspie­ra­ją­cych pro­test, które odby­wają się przed Sejmem.

The post Apel do rządu o reali­za­cję postu­la­tów pro­te­stu­ją­cych RON appe­ared first on ZNP.

Na tle innych zawo­dów. W mar­ke­cie zaro­bisz wię­cej!

Niedawno nauczy­ciel z Oławy Andrzej Kupczak w liście otwar­tym do mini­ster edu­ka­cji szcze­gó­łowo porów­nał oferty pracy w jed­nym z super­mar­ke­tów z tym, co może zapro­po­no­wać nauczy­cie­lowi szkoła. Pracownik sklepu ma gwa­ran­to­wane wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze 3550 zł brutto, w tym nagrodę za obec­ność w pracy 550 zł. Może też liczyć na pre­mię od indy­wi­du­al­nej wydaj­no­ści w wyso­ko­ści do 1850 zł. Firma pod­pi­sze z nim umowę o pracę bez okresu prób­nego, a po roku pracy gwa­ran­tuje pod­wyżkę o 200 zł (po trzech latach – o kolej­nych 250 zł). W ofer­cie znaj­duje się też dowóz do i z pracy, obiady w sto­łówce zakła­do­wej oraz bogaty pakiet socjalny (w tym pry­watna opieka medyczna, ubez­pie­cze­nie na życie, wyprawka dla dziecka, pro­gram poży­czek i zapo­móg). Nauczyciel podej­mu­jący pracę w szkole może tylko poma­rzyć nie tylko o takich zarob­kach i gwa­ran­to­wa­nych pod­wyż­kach, lecz także o pakie­cie socjal­nym.

Kolejne mia­sta dołą­czyły do naszej akcji „Chcemy god­nie zara­biać!”, poka­zu­ją­cej rze­czy­wi­ste zarobki począt­ku­ją­cych nauczy­cieli!

 

 

The post Na tle innych zawo­dów. W mar­ke­cie zaro­bisz wię­cej! appe­ared first on ZNP.

Strona 4 z 368« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »