Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Aplikacja ZNP

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śle­dzić edu­ka­cyjne wyda­rze­nia.

Korzystaj z apli­ka­cji ZNP na Twoim tele­fo­nie lub table­cie już teraz! 

Pobierz bez­płatną apli­ka­cję ZNP w Google Play (wkrótce także w App Store) i bądź na bie­żąco ze zmia­nami w oświa­cie!

Dzięki apli­ka­cji ZNP możesz:

• mieć dostęp do edu­ka­cyj­nych wia­do­mo­ści poda­nych w przej­rzy­sty i atrak­cyjny spo­sób,

• śle­dzić edu­ka­cyjne i związ­kowe wyda­rze­nia,

• moni­to­ro­wać zmiany w pra­wie oświa­to­wym,

• udo­stęp­niać wybrane wia­do­mo­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych lub e-mailem.

 

The post Aplikacja ZNP appe­ared first on ZNP.

Aplikacja ZNP

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śle­dzić edu­ka­cyjne wyda­rze­nia.

Korzystaj z apli­ka­cji ZNP na Twoim tele­fo­nie lub table­cie już teraz! 

Pobierz bez­płatną apli­ka­cję ZNP w Google Play (wkrótce także w App Store) i bądź na bie­żąco ze zmia­nami w oświa­cie!

Dzięki apli­ka­cji ZNP możesz:

• mieć dostęp do edu­ka­cyj­nych wia­do­mo­ści poda­nych w przej­rzy­sty i atrak­cyjny spo­sób,

• śle­dzić edu­ka­cyjne i związ­kowe wyda­rze­nia,

• moni­to­ro­wać zmiany w pra­wie oświa­to­wym,

• udo­stęp­niać wybrane wia­do­mo­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych lub e-mailem.

 

The post Aplikacja ZNP appe­ared first on ZNP.

Głos: Zakopani w tecz­kach

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 35 z 29 sierp­nia br.)! 

Temat z okładki: Zakopani w tecz­kach

Dodatkowe wyma­ga­nia, spra­woz­da­nia, opra­co­wa­nia, pre­zen­ta­cje – tak będzie wyglą­dał nowy sys­tem awansu zawo­do­wego, który wcho­dzi w życie 1 wrze­śnia br. Szkoły powinny przy­go­to­wać się na kolejny zalew biu­ro­kra­cji. W nowej for­mule awansu mocno skom­pli­kują się dwie sprawy: spo­sób reali­za­cji stażu na kolejny sto­pień awansu oraz postę­po­wa­nie egza­mi­na­cyjne i kwa­li­fi­ka­cyjne (w sumie jedno nie­wiele będzie się róż­niło od dru­giego). W nowym roz­po­rzą­dze­niu awan­so­wym mini­ster Anna Zalewska zna­cząco roz­bu­do­wała listę wyma­gań sta­wia­nych nauczy­cie­lom pod­czas stażu i po jego zakoń­cze­niu. Generalnie – będzie dużo trud­niej, niż jest obec­nie.

Oprócz tego w nume­rze:

 • NASZ TEMAT. Taka odpo­wiedź to żadna odpo­wiedź… Rozmawiamy z Andrzejem Kupczakiem, nauczy­cie­lem z Oławy, który dostał z MEN odpo­wiedź na napi­sany pół roku temu list otwarty.
 • NASZA TABLICA. Skrót naj­now­szych infor­ma­cji związ­ko­wych i oświa­to­wych. Wyjmij wkładkę i wywieś na tablicy w swo­jej pla­cówce!
 • REFORMA. SPRAWDZAM. W gim­na­zjum tęt­niło życie, po zmia­nach tracą wszy­scy: ucznio­wie, nauczy­ciele, spo­łecz­ność lokalna. Przed pierw­szym dzwon­kiem roz­ma­wiamy z samo­rzą­dow­cami.
 • WYWIAD. Zależy mi na prze­ko­na­niu wszyst­kich, że ten urząd ma dzia­łać jako urząd ponad­po­li­tyczny – mówi dr hab. Ewa Jarosz, kan­dy­datka na Rzecznika Praw Dziecka.
 • WARSZTAT PEDAGOGA. To, jak prze­bie­gnie nasze pierw­sze spo­tka­nie po waka­cjach, jest ważne nie tylko wtedy, gdy zaczy­namy współ­pracę z nową klasą. Na co zwró­cić uwagę?
 • BLIŻEJ PRAWA: Umowy z auto­ma­tycz­nym awan­sem i umowy za zgodą kura­tora; Urlop wypo­czyn­kowy i uzu­peł­nia­jący 2018; Dodatek sta­żowy dla nauczy­ciela.

Polecamy!

EWYDANIE

Zamów pre­nu­me­ratę: tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Zakopani w tecz­kach appe­ared first on ZNP.

Głos: Zakopani w tecz­kach

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 35 z 29 sierp­nia br.)! 

Temat z okładki: Zakopani w tecz­kach

Dodatkowe wyma­ga­nia, spra­woz­da­nia, opra­co­wa­nia, pre­zen­ta­cje – tak będzie wyglą­dał nowy sys­tem awansu zawo­do­wego, który wcho­dzi w życie 1 wrze­śnia br. Szkoły powinny przy­go­to­wać się na kolejny zalew biu­ro­kra­cji. W nowej for­mule awansu mocno skom­pli­kują się dwie sprawy: spo­sób reali­za­cji stażu na kolejny sto­pień awansu oraz postę­po­wa­nie egza­mi­na­cyjne i kwa­li­fi­ka­cyjne (w sumie jedno nie­wiele będzie się róż­niło od dru­giego). W nowym roz­po­rzą­dze­niu awan­so­wym mini­ster Anna Zalewska zna­cząco roz­bu­do­wała listę wyma­gań sta­wia­nych nauczy­cie­lom pod­czas stażu i po jego zakoń­cze­niu. Generalnie – będzie dużo trud­niej, niż jest obec­nie.

Oprócz tego w nume­rze:

 • NASZ TEMAT. Taka odpo­wiedź to żadna odpo­wiedź… Rozmawiamy z Andrzejem Kupczakiem, nauczy­cie­lem z Oławy, który dostał z MEN odpo­wiedź na napi­sany pół roku temu list otwarty.
 • NASZA TABLICA. Skrót naj­now­szych infor­ma­cji związ­ko­wych i oświa­to­wych. Wyjmij wkładkę i wywieś na tablicy w swo­jej pla­cówce!
 • REFORMA. SPRAWDZAM. W gim­na­zjum tęt­niło życie, po zmia­nach tracą wszy­scy: ucznio­wie, nauczy­ciele, spo­łecz­ność lokalna. Przed pierw­szym dzwon­kiem roz­ma­wiamy z samo­rzą­dow­cami.
 • WYWIAD. Zależy mi na prze­ko­na­niu wszyst­kich, że ten urząd ma dzia­łać jako urząd ponad­po­li­tyczny – mówi dr hab. Ewa Jarosz, kan­dy­datka na Rzecznika Praw Dziecka.
 • WARSZTAT PEDAGOGA. To, jak prze­bie­gnie nasze pierw­sze spo­tka­nie po waka­cjach, jest ważne nie tylko wtedy, gdy zaczy­namy współ­pracę z nową klasą. Na co zwró­cić uwagę?
 • BLIŻEJ PRAWA: Umowy z auto­ma­tycz­nym awan­sem i umowy za zgodą kura­tora; Urlop wypo­czyn­kowy i uzu­peł­nia­jący 2018; Dodatek sta­żowy dla nauczy­ciela.

Polecamy!

EWYDANIE

Zamów pre­nu­me­ratę: tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Zakopani w tecz­kach appe­ared first on ZNP.

Wspólna mani­fe­sta­cja

Wszystkie branże zrze­szone OPZZ zostały zobo­wią­zane do mobi­li­za­cji, przy­go­to­wa­nia się do cyklu pro­te­stów i wspól­nej mani­fe­sta­cji. My też się przy­go­to­wu­jemy: chcemy przy­po­mnieć Annie Zalewskiej, co złego zro­biła w oświa­cie!

Manifestacja – wszyst­kich branż zrze­szo­nych w OPZZ – odbę­dzie się 22 wrze­śnia w Warszawie m.in. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W pro­te­ście wezmą udział przed­sta­wi­ciele gór­nic­twa i ener­ge­tyki, prze­my­słu, oświaty i nauki, usług publicz­nych, budow­nic­twa i prze­my­słu drzew­nego, trans­portu, han­dlu, usług, kul­tury i sztuki. 

Naszym wspól­nym postu­la­tem jest wzrost płac.

Przypominamy, że mini­malne wyna­gro­dze­nie nauczy­ciela sta­ży­sty wynosi aktu­al­nie tylko 1751 zł „na rękę”. Zgodnie z tzw. roz­po­rzą­dze­niem pła­co­wym MEN od 1 kwiet­nia 2018 r. stawki mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego wzro­sły o 5,35 proc. i wyno­szą:

 • sta­ży­sta – 1751 zł netto*
 • kon­trak­towy – 1798 zł
 • mia­no­wany – 2033 zł
 • dyplo­mo­wany – 2377 zł

To ozna­cza, że realna („na rękę”) pod­wyżka wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego, jaką nauczy­ciele otrzy­mali wynio­sła dla:

 • sta­ży­sty – 86 zł netto
 • kon­trak­to­wego – 87 zł
 • mia­no­wa­nego – 99 zł
 • dyplo­mo­wa­nego – 117 zł

* Podajemy stawki netto w przy­bli­że­niu, po uwzględ­nie­niu kwoty wol­nej od podatku, zaliczki na poda­tek docho­dowy i skła­dek ZUS.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wyna­gro­dzeń według zawo­dów” poka­zuje, że nauczy­ciele to jedna z naj­go­rzej wyna­gra­dza­nych pro­fe­sji wśród spe­cja­li­stów.

Niskie zarobki połą­czone z ogromną odpo­wie­dzial­no­ścią już dziś znie­chę­cają mło­dych do pod­ję­cia pracy w oświa­cie. Obserwujemy to w przed­szko­lach, które coraz czę­ściej mają trud­no­ści ze skom­ple­to­wa­niem kadry. Za chwilę brak chęt­nych do pracy z dziećmi i uczniami może stać się poważ­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym.

Jeżeli chcemy, by do pracy w szkole przy­cho­dzili naj­lepsi absol­wenci, pen­sje nauczy­cieli muszą wzro­snąć. Realnie, a nie sym­bo­licz­nie!

ZNP domaga się pod­wy­żek na pozio­mie 1000 zł oraz dymi­sji Anny Zalewskiej!

Tymczasem pre­mier Mateusz Morawiecki jest tak zajęty, że pod­wyżki dla budże­tówki nego­cjuje wyłącz­nie z „Solidarnością”. Przed straj­kiem 22 wrze­śnia igno­ruje inne związki – pisze dziś „Gazeta Wyborcza”. Gazeta dodaje, że od trzech lat powta­rza się sche­mat: OPZZ i FZZ przed­sta­wiają postu­laty, które natych­miast pod­chwy­tuje „S” i siada z rzą­dem do roz­mów. Rząd zaś na zapro­sze­nia pozo­sta­łych orga­ni­za­cji nie reaguje. Czytaj wię­cej TUTAJ.

 

 

The post Wspólna mani­fe­sta­cja appe­ared first on ZNP.

Strona 4 z 378« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »