Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Boże Narodzenie 2012

                                                           „ Rozchmurz myśli wszyst­kich ludzi, Panie

                                                              i krysz­ta­łów lodu daj nam blask,

                                                              przyj­mij  nasze słabe ludz­kie serca,

                                                              a nam swoje Boskie daj.” 

                                                                                         Jan Kasprowicz 

 

 

                                                           

                                                              SZANOWNI PAŃSTWO 

 

                       Przy lśnią­cym dookoła  cho­in­ko­wym   bla­sku i nie­bie peł­nym

                      gwiazd  nadziei,  skła­dam bożo­na­ro­dze­niowe  i nowo­roczne  życze­nia :

 

                                                

                                                     pięk­nej  świą­tecz­nej  rado­ści  wypeł­nia­ją­cej każdy dom, 

                                                    cie­płych myśli o   kocha­nych  i bli­skich,

                                                    łez szczę­ścia  pod­czas tkli­wej  kolędy.

                                                    Zatrzymajmy na długo czar  wigi­lij­nej  wie­cze­rzy,

                                                    dzielmy nasze  serca na ten magiczny  czas. 

                                                   

                                                    Z Nowym Rokiem  wielu suk­ce­sów,

                                                   odważ­nych i speł­nio­nych  marzeń, 

                                                   oraz    poczu­cia, że każdy dzień  jest świę­tem.

 

                                                                                                            Bożena  Mania 

                                                                                

 

 

                                           Boże  Narodzenie, Zielona Góra  2012 rok

Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania

Przekazuję miłą dla śro­do­wi­ska oświa­to­wego naszego woje­wódz­twa oraz dla ZNP naszego okregu, wia­do­mość — dziś Rada Miasta Zielonej Góry 100% gło­so­wa­niem przy­jęła uchwałę o nada­niu jed­nemu z rond w Zielonej Górze nazwy “Nauczycieli Tajnego Nauczania” Rondo znaj­duje sie w cen­trum mia­sta na skrzy­żo­wa­niu ulic 1 Maja, Jaskółczej, Wiśniowej i Moniuszki. Uroczystego odsło­nie­cia doko­namy po upra­wo­moc­nie­niu się uchwały i wyko­na­niu napisu — około 2 tygo­dni — zapro­simy Was  i gości — o ter­mi­nie poin­for­mu­jemy odręb­nym zapro­sze­niem. Zachęcam Was do podej­mo­wa­nia takich ini­cja­tyw  w tym także fun­do­wa­nia tablic pamiąt­ko­wych.
 
 
 
 

 

Komunikat ZNP doty­czący kam­pa­nii dez­in­for­ma­cyj­nej pro­wa­dzo­nej przez oświa­tową „Solidarność” ws. pracy nauczy­cieli z doro­słymi

Polemika pre­zesa ZNP z arty­ku­łem Niech pań­stwo zdej­mie kaga­niec Karty

Oświadczenie w spra­wie sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli

 

OŚWIADCZENIE
Prezesów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 24 paź­dzier­nika 2012 r.
w spra­wie sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli
 
 
 
STANOWISKO
Prezesów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 24 paź­dzier­nika 2012 r.
w spra­wie dzia­łań jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego w zakre­sie ośœwiaty