Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Czytaj Głos Nauczycielski nr 36!

Szef ZNP o Euro mani­fe­sta­cji we Wrocławiu

Film na You Tube

Międzynarodówka Edukacyjna inter­we­niuje ws. szkół mniej­szo­ści naro­do­wych na Litwie

Nowy rok szkolny!

 

Taki czło­wiek jest  naj­bo­gat­szy,
który naj­peł­niej roz­wi­nąw­szy
swe  zdol­no­ści , ma   naj­więk­szy
i naj­do­sko­nal­szy  wpływ  na życie
innych ludzi.”
                                 Jon  Ruskin

 

W nowym roku szkol­nym, wszyst­kim Nauczycielom, Pracownikom Administracji

i Obsługi pla­có­wek oświa­to­wych, życzę reali­za­cji wspa­nia­łych pomy­słów edu­ka­cyj­nych, 

bogac­twa myśli twór­czych prze­ka­zy­wa­nych tym, któ­rzy są spra­gnieni wie­dzy. 

Życzę także  spo­koju i roz­wagi  w codzien­nym życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym.

 

Bożena  Mania 
Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP
 

Udział Prezesa Okręgu ZNP w woje­wódz­kiej inau­gu­ra­cji roku szkol­nego

1 wrze­śnia 2011 Bożena Mania Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP weź­mie udział w uro­czy­stej woje­wódz­kiej inau­gu­ra­cji roku szkol­nego 2011/2012, która odbę­dzie się w Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej  — Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą.

Strona 335 z 337« Pierwsza...102030...333334335336337