Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Pierwsza Dama spo­tkała się z Prezesem ZNP

22 listo­pada Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spo­tkała się z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Rozmowa doty­czyła klu­czo­wych zagad­nień zwią­za­nych z sys­te­mem oświaty.

Prezes ZNP prze­ka­zał na ręce Pierwszej Damy doku­menty odno­szące się do nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela oraz pro­po­no­wa­nych zmian w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

W związku z budzą­cymi kon­tro­wer­sje zmia­nami zawar­tymi w usta­wie z dnia 27 paź­dzier­nika 2017 r. o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych(ustawa ta nowe­li­zuje Kartę Nauczyciela),  Prezes ZNP zwró­cił się do pani Agaty Kornhauser-Dudy o wspar­cie wnio­sku Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawe­to­wa­nie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela w zakre­sie, w jakim regu­luje kwe­stię oceny pracy nauczy­ciela, w szcze­gól­no­ści arty­kułu zawie­ra­ją­cego dele­ga­cję do usta­la­nia przez dyrek­to­rów szkół regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli.

23 listo­pada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawe­to­wa­nie ww. ustawy w powyż­szym zakre­sie.


Link do strony Pierwszej Damy TUTAJ.

FOTO: @Grzegorz Jakubowski / KPRP

The post Pierwsza Dama spo­tkała się z Prezesem ZNP appe­ared first on ZNP.

Pierwsza Dama spo­tkała się z Prezesem ZNP

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP

w spra­wie prze­ja­wów kse­no­fo­bii i nacjo­na­li­zmu w trak­cie obcho­dów Święta Niepodległości

Dane wg SIO: 6,6 tys. nauczy­cieli utra­ciło zatrud­nie­nie

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Strona 30 z 368« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »