Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Dla nauczy­ciela 20 – 40 zł, dla Zalewskiej – 75 tys. zł

75 100 zł – tyle wynio­sły w 2017 r. nagrody pre­miera dla mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Szefowa MEN nale­żała do naj­wy­żej nagro­dzo­nych mini­strów w rzą­dzie byłej pre­mier Beaty Szydło. Nauczyciele w tym samym cza­sie otrzy­mali walo­ry­za­cję 20–40 zł. 

Jak wyli­czył Głos Nauczycielski, ujaw­nione przez Kancelarię Premiera dane poka­zują, że Anna Zalewska w 2017 r. śred­nio co mie­siąc mogła liczyć na doda­tek w wyso­ko­ści 6 258 zł do wyno­szą­cej ponad 16 000 zł pen­sji. Warto w tym kon­tek­ście przy­po­mnieć, że nauczy­ciele otrzy­mali w 2017 r. walo­ry­za­cję wyna­gro­dzeń w wyso­ko­ści 1,3 proc., co prze­ło­żyło się na wzrost pen­sji o 20–40 zł (w zależ­no­ści od stop­nia awansu zawo­do­wego i poziomu wykształ­ce­nia).

 

The post Dla nauczy­ciela 20 – 40 zł, dla Zalewskiej – 75 tys. zł appe­ared first on ZNP.

Onet o nowej pod­sta­wie

Minister edu­ka­cji pod­pi­sała nową pod­stawę pro­gra­mową. Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński komen­tuje zmiany: Nowa pod­stawa nie pasuje do teraź­niej­szo­ści. Polecamy video ONET.

The post Onet o nowej pod­sta­wie appe­ared first on ZNP.

Głos: Czego nie nauczy nowe liceum?

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 6/7 lutego 2018)

Temat z okładki: Nowe liceum: jest Szyszko, nie ma Kafki

Wielu nauczy­cieli języka pol­skiego zapewne zasko­czy, jak obszerne tre­ści będą musieli opa­no­wać ich ucznio­wie w szkole śred­niej. I tak jest z całą nową pod­stawą. Dość powie­dzieć, że pod­stawa do nowego liceum i tech­ni­kum roz­ro­sła się do 344 stron. Dotychczasowa dla gim­na­zjum i szkół ponad­gim­na­zjal­nych zapi­sana jest na 253 stro­nach. W tej nowej, tak obszer­nej, są zadzi­wia­jące braki. W lek­tu­rach zabra­kło Kafki i Schulza, są pra­wi­cowi poeci. Na innych przed­mio­tach ucznio­wie poznają m.in. zalety SKOK-ów i teo­rie prof. Jana Szyszki, byłego mini­stra. Naukę histo­rii uroz­ma­ici udział w rekon­struk­cjach. Czego nauczy liceum Anny Zalewskiej – wię­cej na ten temat w Głosie Nauczycielskim nr 6 z 7 lutego br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Jako nauczy­ciele mamy prawo do odrzu­ca­nia pro­gra­mów, które igno­rują fakty, fał­szują histo­rię lub pro­wa­dzą do kse­no­fo­bii i nie­na­wi­ści – mówił Fred van Leeuwen z Międzynarodówki Edukacyjnej.
  • Znając swoje słab­sze punkty, możemy podej­mo­wać sku­teczne dzia­ła­nia zarad­cze – nasz cykl o wypa­le­niu zawo­do­wym i pro­fi­lak­tyce stresu.
  • Nauczyciele to jedna z naj­go­rzej opła­ca­nych pro­fe­sji wśród spe­cja­li­stów. Uwaga, tylko dla czy­tel­ni­ków o sil­nych ner­wach!
  • Bliżej prawa”: Korzystający z urlopu zdro­wot­nego w cza­sie ferii będą mieli prawo do urlopu uzu­peł­nia­ją­cego; Trzynastka na fini­szu – dla kogo?; Awansowe zmiany w Karcie.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA

The post Głos: Czego nie nauczy nowe liceum? appe­ared first on ZNP.

Prace domowe w świe­tle badań

Dzisiaj w arty­kule „Kurator do nauczy­cieli: Nie zada­waj­cie tyle do domu” („Gazeta Wyborcza”, str. 5) Justyna Suchecka wspo­mina o publi­ka­cji ZNP i Evidence Institute  „PRACE DOMOWE W ŚWIETLE BADAŃ”, która jest dostępna na naszej stro­nie: Policy Note 3

Wnioski

Dane zebrane ze szkół poka­zują znaczne zróż­ni­co­wa­nie w cza­sie poświę­ca­nym przez uczniów na zada­nia domowe. Są szkoły, które nie zadają nic, i są takie, które zadają dużo. Badania poka­zują, że na pozio­mie szkół pod­sta­wo­wych prace domowe nie przy­no­szą spo­dzie­wa­nych korzy­ści w postaci poprawy efek­tów naucza­nia w klu­czo­wych przed­mio­tach. Być może praca w domu uczy samo­dziel­no­ści i dys­cy­pliny, jak twier­dzi wielu nauczy­cieli. Jednak wobec wąt­pli­wych korzy­ści w zakre­sie nauki klu­czo­wych przed­mio­tów czas poświę­cany pracy w domu przez uczniów szkół pod­sta­wo­wych nie powi­nien być zbyt duży. Trzeba zauwa­żyć, że – wg uczniów – spę­dzają oni wię­cej czasu na pracy w domu, niż myślą nauczy­ciele. Nauczyciele powinni oce­nić, czy wszyst­kie te prace są nie­zbędne, czy nie warto dać uczniom wię­cej wol­nego czasu na roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań, czy czas z rodziną.

Trzeba też pod­kre­ślić, że prace domowe mają sens tylko wów­czas, gdy każda z nich zosta­nie dokład­nie spraw­dzona i wyko­rzy­stana do prze­ka­za­nia uczniom przy­dat­nych infor­ma­cji.

Dla star­szych uczniów (gim­na­zja, szkoły śred­nie) prace domowe przy­no­szą efekty w postaci poprawy wyni­ków uczniów. Dla uczniów korzy­ści te odpo­wia­dają efek­tom kilku mie­sięcy szkol­nej nauki. Polskie gim­na­zja, które zadają śred­nio o 3 godziny tygo­dniowo wię­cej, mają wyż­sze wyniki i róż­nica ta odpo­wiada efek­tom jed­nego roku naucza­nia. Widoczne jest jed­nak duże zróż­ni­co­wa­nie zarówno pod wzglę­dem czasu poświę­ca­nego pra­com domo­wym, jak i efek­tów, które przy­no­szą. Badania suge­rują, że waż­niej­sza jest jakość zadań domo­wych, niż ich ilość. Jeśli uczeń rozu­mie, jaki jest cel tej pracy, oraz otrzy­muje kla­rowną i zro­zu­miałą infor­ma­cję zwrotną po roz­wią­za­niu zadań domo­wych, to możemy się spo­dzie­wać pozy­tyw­nych efek­tów. Jeśli nato­miast praca domowa to ruty­nowe zada­nia, które zazwy­czaj nie są oce­niane, to efekty mogą być znacz­nie słab­sze.

 

The post Prace domowe w świe­tle badań appe­ared first on ZNP.

ZNP w mediach 7.02.2018

Dla kogo pod­wyżki?

Gazeta Wyborcza

Czyli tak naprawdę to sami nauczy­ciele sfi­nan­sują sobie pod­wyżki – alar­muje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do tej pory wypłata dodatku miesz­ka­nio­wego była uza­leż­niona od sytu­acji eko­no­micz­nej nauczy­ciela i sytu­acji na rynku nie­ru­cho­mo­ści w danym mie­ście. …

 

Ratowanie zdro­wia na urlop. Kwalifikować

Kurier Szczeciński

– Znam przy­pa­dek, że lekarz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zamiast rocz­nego udzie­lił trzy­mie­sięcz­nego urlopu zdro­wot­nego przy bar­dzo cięż­kiej depre­sji – przy­znaje Maria Świerczek, pre­zes szcze­ciń­skiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. …

 

Podnieść płace nauczy­cieli, ale sys­te­mowo

Gazeta Polska

 

The post ZNP w mediach 7.02.2018 appe­ared first on ZNP.

Strona 30 z 378« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »