Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

PUBLIKUJEMY RAPORT: Szkolne talenty Europy

Raport i naj­waż­niej­sze wątki z raportu opu­bli­ko­wa­nego pod­czas kon­fe­ren­cji ZNP i Evidence Institute: „Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy ucznio­wie w naj­now­szych bada­niach mię­dzy­na­ro­do­wych”. Transmisja kon­fe­ren­cji: https://www.facebook.com/znpedupl/

RAPORT: Szkolne talenty Europy

Raport i naj­waż­niej­sze wątki z raportu opu­bli­ko­wa­nego pod­czas kon­fe­ren­cji ZNP i Evidence Institute: „Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy ucznio­wie w naj­now­szych bada­niach mię­dzy­na­ro­do­wych”

Szkolne talenty Europy

24 kwiet­nia zapra­szamy na brie­fing pra­sowy pre­zesa ZNP (godz.11.30) oraz na kon­fe­ren­cję orga­ni­zo­waną przez fun­da­cję naukową Evidence Institute i Związek Nauczycielstwa Polskiego (godz.10 – 14).

Status zawo­dowy pra­cow­ni­ków peda­go­gicz­nych

Zatrudnionych w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych

Dlaczego teraz refe­ren­dum szkolne?

20 kwiet­nia br. zło­ży­li­śmy w Sejmie ponad 910 tysięcy pod­pi­sów pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum ws. reformy edu­ka­cji. Jednym z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się wokół tego tematu pytań jest: „Dlaczego dopiero teraz?”.
Strona 30 z 350« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »