Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie

30 stycz­nia w Senacie odbyło się posie­dze­nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad Komisji była tzw. ustawa oko­ło­bu­dże­towa na rok 2020.

Przedstawiciel ZNP przed­sta­wił sta­no­wi­sko Związku w kwe­stii:

  1. pod­wyż­sze­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2020 r.;
  2. wyso­ko­ści środ­ków prze­zna­czo­nych na fun­dusz nagród i fun­dusz świad­czeń socjal­nych oraz dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli.

Rządowy pro­jekt ustawy „oko­ło­bu­dże­to­wej” (przy­jęty przez Sejm 23 stycz­nia) obni­żył środki finan­sowe w ww. obsza­rach. W związku z tym ZNP prze­ka­zał do Senatu pro­po­zy­cje popra­wek.

The post Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie appe­ared first on ZNP.

Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie

30 stycz­nia w Senacie odbyło się posie­dze­nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad Komisji była tzw. ustawa oko­ło­bu­dże­towa na rok 2020.

Przedstawiciel ZNP przed­sta­wił sta­no­wi­sko Związku w kwe­stii:

  1. pod­wyż­sze­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2020 r.;
  2. wyso­ko­ści środ­ków prze­zna­czo­nych na fun­dusz nagród i fun­dusz świad­czeń socjal­nych oraz dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli.

Rządowy pro­jekt ustawy „oko­ło­bu­dże­to­wej” (przy­jęty przez Sejm 23 stycz­nia) obni­żył środki finan­sowe w ww. obsza­rach. W związku z tym ZNP prze­ka­zał do Senatu pro­po­zy­cje popra­wek.

The post Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie appe­ared first on ZNP.

Komunikat z roz­mów w spra­wie komi­sji dys­cy­pli­nar­nych dla nauczy­cieli

29 stycz­nia w Ministerstwie Edukacji Narodowej wzno­wił prace Zespół do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

Przedmiotem prac Zespołu będzie nauczy­ciel­ska prag­ma­tyka, w tym kwe­stie doty­czące:

  • komi­sji dys­cy­pli­nar­nych,
  • awansu zawo­do­wego i oceny pracy nauczy­cieli,
  • sys­temu finan­so­wa­nia oświaty i wyna­gro­dzeń nauczy­cieli,
  • czasu pracy.

Ministerstwo zapo­wiada stwo­rze­nie nowej prag­ma­tyki zawo­do­wej nauczy­cieli, która mogłaby obo­wią­zy­wać od stycz­nia 2021 roku.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest gotów do roz­mów, ale jed­no­cze­śnie jest zde­ter­mi­no­wany do obrony praw okre­ślo­nych w dzi­siej­szej usta­wie Karta Nauczyciela.

Spotkanie w dniu wczo­raj­szym doty­czyło komi­sji dys­cy­pli­nar­nych. Przedstawiciele Związku zapro­po­no­wali, aby w pil­nym try­bie zno­we­li­zo­wać zapisy obo­wią­zu­jące od 1 wrze­śnia 2019 roku. Dlatego prze­ka­za­li­śmy do klu­bów par­la­men­tar­nych prośbę o szybką zmianą prze­pi­sów doty­czą­cych pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­nego wobec nauczy­cieli. Naszą ini­cja­tywę pod­jął Klub Parlamentarny LEWICA, który zło­żył do Marszałek Sejmu posel­ski pro­jekt w tej spra­wie.

W ramach pracy Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego jest gotowy do prac zmie­rza­ją­cych do dopre­cy­zo­wa­nia zapi­sów doty­czą­cych postę­po­wań dys­cy­pli­nar­nych wobec nauczy­cieli. Kluczową kwe­stią, którą pod­nie­śli­śmy pod­czas posie­dze­nia Zespołu było jed­no­znaczne odnie­sie­nie się przed­sta­wi­cieli oświa­to­wej „Solidarności” do sta­no­wi­ska swo­jego Prezydium, doty­czą­cego likwi­da­cji komi­sji dys­cy­pli­nar­nych na rzecz Kodeksu pracy i Kodeksu kar­nego. Takie roz­wią­za­nie rodzi nega­tywne kon­se­kwen­cje dla pra­cow­nika. Zdaniem ZNP pro­wa­dzi rów­nież do likwi­da­cji Karty Nauczyciela.

Rozmowy w spra­wie komi­sji dys­cy­pli­nar­nych będą kon­ty­nu­owane w naj­bliż­szym cza­sie.

The post Komunikat z roz­mów w spra­wie komi­sji dys­cy­pli­nar­nych dla nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Dyscyplinarki – roz­mowy w MEN i nasza pro­po­zy­cja zmian

Klub Lewicy we współ­pracy z ZNP zło­żył dziś, 29.01.2020 w Sejmie pro­jekt nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela w spra­wie postę­po­wań dys­cy­pli­nar­nych nauczy­cieli.

  • Dziś w MEN roz­po­częły się także roz­mowy na ten temat z udzia­łem sze­ścio­oso­bo­wej grupy ZNP (Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski, Urszula Woźniak, Krzysztof Lisowski, Edyta Książek).
  • Tuż przed spo­tka­niem w mini­ster­stwie edu­ka­cji odbyła się wspólna kon­fe­ren­cja pra­sowa Lewicy i ZNP.

– Uchwalone w czerwcu ub.r. prze­pisy niosą za sobą poważne kon­se­kwen­cje, jeśli cho­dzi o dzia­ła­nia komi­sji dys­cy­pli­nar­nych. Tylko w par­la­men­cie można te sprawy roz­wią­zać. Dziś w MEN roz­po­czyna pracę Zespół ds. sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty, który zaj­mie się dys­cy­pli­nar­kami. Związek idzie z pro­po­zy­cją – poin­for­mo­wał Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG ZNP.

ZNP przy­go­to­wał wła­sny pro­jekt upo­rząd­ko­wa­nia prze­pi­sów dys­cy­pli­nar­nych. Zgodnie z nim, w przy­padku drob­nych wykro­czeń pra­cow­ni­czych to dyrek­tor szkoły decy­do­wałby, czy skie­ro­wać daną sprawę do rzecz­nika dys­cy­pli­nar­nego (tj. po „potwier­dze­niu zasad­no­ści sta­wia­nych nauczy­cie­lowi zarzu­tów”). Posłowie Lewicy zło­żyli ten pro­jekt w Sejmie jako ini­cja­tywę posel­ską. Dzięki temu nowe­li­za­cję Karty Nauczyciela można prze­pro­wa­dzić w eks­pre­so­wym tem­pie.

– Dziś zło­ży­li­śmy ten pro­jekt u mar­sza­łek Sejmu – poin­for­mo­wała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. – Jako klub Lewicy wraz z ZNP chcemy zapro­po­no­wać nowe­li­za­cję Karty Nauczyciela w spra­wie postę­po­wań dys­cy­pli­nar­nych. Latem ub.r. prze­pisy zostały zaostrzone, a postę­po­wa­nia dys­cy­pli­narne są wsz­czy­nane z auto­matu. To pro­wa­dzi do absur­dal­nych sytu­acji – dodała.

Posłanka Lewicy zwró­ciła uwagę na fakt, że w efek­cie nowych roz­wią­zań dys­cy­pli­nar­nych do rzecz­ni­ków tra­fia mnó­stwo drob­nych spraw, któ­rym muszą one poświę­cić czas. Tego czasu bra­kuje nato­miast dla wielu poważ­nych, doty­czą­cych real­nych zagro­żeń, spraw.

Tymczasem mini­ster­stwo edu­ka­cji jesz­cze przed spo­tka­niem prze­słało jego uczest­ni­kom „Propozycje zmian w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści dys­cy­pli­nar­nej nauczy­cieli, które wpły­nęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej” z wyszcze­gól­nio­nymi pro­po­zy­cjami. Pierwszy punkt mówi o likwi­da­cji komi­sji dys­cy­pli­nar­nych dla nauczy­cieli. Według ZNP, to groźny pomysł, ponie­waż dyrek­tor będzie mógł sto­so­wać prze­pis Kodeksu pracy o zwol­nie­niu dys­cy­pli­nar­nym bez jakich­kol­wiek postę­po­wań wyja­śnia­ją­cych i odwo­ław­czych wobec nauczy­cieli.

– Pomysły na likwi­da­cję roz­działu dzie­sią­tego Karty Nauczyciela w spra­wie dys­cy­pli­na­rek zgło­szone przez oświa­tową “Solidarność” są nie do przy­ję­cia. To byłby począ­tek dewa­sta­cji naszej prag­ma­tyki zawo­do­wej. ZNP nie będzie na ten temat roz­ma­wiał, bo to groźne dla naszego śro­do­wi­ska – oce­nił Krzysztof Baszczyński. – Natomiast trzeba popra­wić to, co posło­wie zepsuli w czerwcu ub.r. – dodał.
Źródło: www.glos.pl

 

The post Dyscyplinarki – roz­mowy w MEN i nasza pro­po­zy­cja zmian appe­ared first on ZNP.

Seminarium na temat naucza­nia o Holokauście

Dzisiaj, 28 stycz­nia 2020 r., pre­zes ZNP Sławomir Broniarz ofi­cjal­nie roz­po­czął mię­dzy­na­ro­dowe semi­na­rium na temat naucza­nia o Holokauście z udzia­łem nauczy­cieli z całego świata.

Organizatorem semi­na­rium, które odbywa się w Krakowie jest ZNP. Bierze w nim udział 60 nauczy­cieli ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów.

– Dbajmy o prawdę, demo­kra­cję, prawa czło­wieka. I nigdy nie bie­rzemy ich za pew­nik. Nie są one nie­od­wra­calne ani trwałe, ale pie­czo­ło­wi­cie wpa­jane poprzez edu­ka­cję i muszą być odna­wiane w każ­dym poko­le­niu – mówił David Edwards, sekre­tarz gene­ralny Education International. Powiedział, że nauczy­ciele muszą uczyć kry­tycz­nego myśle­nia, mate­ma­tyki, czy­ta­nia i nauk przy­rod­ni­czych, ale rów­nież muszą uczyć uczniów, jak bro­nić prawdy, zada­wać pyta­nia i sta­wać w obro­nie bez­bron­nych. Dodał, że czę­ścią powo­ła­nia związ­kow­ców jest walka z obo­jęt­no­ścią i mil­cze­niem.

Wczoraj uczest­nicy czte­ro­dnio­wego semi­na­rium brali udział w ofi­cjal­nych obcho­dach 75. rocz­nicy wyzwo­le­nia nie­miec­kiego nazi­stow­skiego obozu kon­cen­tra­cyj­nego i zagłady Auschwitz. W nie­dzielę, 26 stycz­nia, nauczy­ciele z całego świata zwie­dzali teren obec­nego muzeum.

FOTO: Głos Nauczycielski

The post Seminarium na temat naucza­nia o Holokauście appe­ared first on ZNP.

Strona 3 z 45212345...102030...Ostatnia »