Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Anna Zalewska o zwol­nie­niach

Minister edu­ka­cji w dal­szym ciągu nie przy­znaje, że w wyniku reformy edu­ka­cji nauczy­ciele utra­cili pracę i będą ją tra­cić w cza­sie stop­nio­wego likwi­do­wa­nia gim­na­zjów. Wczoraj w tele­wi­zji „Polsat” także nie odpo­wie­działa na pyta­nie pani redak­tor Doroty Gawryluk, czy prawdą jest, że pracę stra­ciło ponad 6 600 nauczy­cieli.

Wg danych z Systemu Informacji Oświatowej – zapre­zen­to­wa­nych przez mini­ster edu­ka­cji 13 listo­pada 2017 r. na kon­fe­ren­cji pra­so­wej – w pierw­szym roku reformy pracę stra­ciło 6 668 nauczy­cieli. Ta pre­zen­ta­cja jest nadal na stro­nie MEN (TUTAJ). Ale Anna Zalewska, pre­zen­tu­jąc dane z SIO, pomi­nęła ważne, a nie­wy­godne dla sie­bie, infor­ma­cje doty­czące zwol­nień. Minister zapre­zen­to­wała ruch kadrowy w oświa­cie posłu­gu­jąc się war­to­ścią pro­cen­tową. Poinformowała, że „odse­tek nauczy­cieli, z któ­rymi roz­wią­zano sto­su­nek pracy wynosi 0,96 proc.” Te war­to­ści pro­cen­towe nie poka­zują jed­nak peł­nego obrazu sytu­acji, w jakiej nauczy­ciele zna­leźli się po refor­mie. Jeżeli odnie­siemy je do liczby pra­cu­ją­cych nauczy­cieli wg SIO, oka­zuje się, że pracę stra­ciło 6 668 nauczy­cieli.

Z SIO wynika rów­nież, że :

– z upraw­nień eme­ry­tal­nych sko­rzy­stało 6 564 nauczy­cieli,

– nato­miast z upraw­nień do świad­czeń kom­pen­sa­cyj­nych – 2 629 nauczy­cieli.

The post Anna Zalewska o zwol­nie­niach appe­ared first on ZNP.

Ocena pracy: oświa­towa „S” nie wie, co mówi

Z przy­kro­ścią stwier­dzamy, że oświa­towa „Solidarność”, która w ostat­nich dwóch latach nie pro­te­sto­wała prze­ciwko zmia­nom Anny Zalewskiej, nie uczest­ni­czyła w pra­cach legi­sla­cyj­nych, a na Zespole ds. sta­tusu zawo­do­wego entu­zja­stycz­nie pod­cho­dziła do pro­po­zy­cji Anny Zalewskiej, teraz dez­in­for­muje nasze śro­do­wi­sko i działa na jego nie­ko­rzyść.

Chodzi o błędny komu­ni­kat oświa­to­wej „Solidarności” (z dn. 22.08.2018) doty­czący oceny pracy nauczy­cieli! Informacje te mają jeden cel: uspo­koić nastroje śro­do­wi­ska oświa­to­wego.

Projekt MEN, który powstał z inspi­ra­cji oświa­to­wej „S”, w niczym nie zmie­nia absur­dal­no­ści nowego sys­temu oce­nia­nia. Wynika z niego, że:

  • aby otrzy­mać doda­tek za wyróż­nia­jącą pracę trzeba będzie wystą­pić o ocenę po trzech latach!
  • do czerwca 2020 roku wszy­scy nauczy­ciele dyplo­mo­wani muszą zostać oce­nieni, a nauczy­ciele mia­no­wani do roku 2021.

Przypominamy, że to Anna Zalewska uza­leż­niła awans i wyso­kość pen­sji od nowej oceny pracy!

The post Ocena pracy: oświa­towa „S” nie wie, co mówi appe­ared first on ZNP.

Ocena pracy: oświa­towa „S” nie wie, co mówi

Z przy­kro­ścią stwier­dzamy, że oświa­towa „Solidarność”, która w ostat­nich dwóch latach nie pro­te­sto­wała prze­ciwko zmia­nom Anny Zalewskiej, nie uczest­ni­czyła w pra­cach legi­sla­cyj­nych, a na Zespole ds. sta­tusu zawo­do­wego entu­zja­stycz­nie pod­cho­dziła do pro­po­zy­cji Anny Zalewskiej, teraz dez­in­for­muje nasze śro­do­wi­sko i działa na jego nie­ko­rzyść.

Chodzi o błędny komu­ni­kat oświa­to­wej „Solidarności” (z dn. 22.08.2018) doty­czący oceny pracy nauczy­cieli! Informacje te mają jeden cel: uspo­koić nastroje śro­do­wi­ska oświa­to­wego.

Projekt MEN, który powstał z inspi­ra­cji oświa­to­wej „S”, w niczym nie zmie­nia absur­dal­no­ści nowego sys­temu oce­nia­nia. Wynika z niego, że:

  • aby otrzy­mać doda­tek za wyróż­nia­jącą pracę trzeba będzie wystą­pić o ocenę po trzech latach!
  • do czerwca 2020 roku wszy­scy nauczy­ciele dyplo­mo­wani muszą zostać oce­nieni, a nauczy­ciele mia­no­wani do roku 2021.

Przypominamy, że to Anna Zalewska uza­leż­niła awans i wyso­kość pen­sji od nowej oceny pracy!

The post Ocena pracy: oświa­towa „S” nie wie, co mówi appe­ared first on ZNP.

List pre­zesa ZNP z oka­zji nowego roku szkol­nego 2018/2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolej­nym eta­pem wdra­ża­nia trud­nej i kry­ty­ko­wa­nej reformy. Zmian autor­stwa Anny Zalewskiej od wrze­śnia jest wiele. Oto te naj­istot­niej­sze dla naszego śro­do­wi­ska:

  • nowy spo­sób oceny pracy. Nauczyciele będą obo­wiąz­kowo oce­niani co trzy lata według nie­po­rów­ny­wal­nych zasad, ponie­waż w każ­dej szkole powstaje inny regu­la­min ze wskaź­ni­kami oce­nia­nia.
  • nowe reguły awansu zawo­do­wego. Uzyskanie naj­wyż­szego stop­nia awansu, a tym samym wyż­szych zarob­ków, potrwa o pięć lat dłu­żej.
  • likwi­da­cja kolej­nego dodatku – na zago­spo­da­ro­wa­nie.

Zmiany w sta­tu­sie i awan­sie zawo­do­wym nauczy­cieli oce­niamy bar­dzo nega­tyw­nie. Nie pod­niosą one pre­stiżu zawodu nauczy­ciela, nato­miast coraz czę­ściej stają się powo­dem pod­ję­cia decy­zji o rezy­gna­cji z pracy w szkole lub przed­szkolu. Niestety, to już się dzieje!

Reforma Anny Zalewskiej to nie tylko nowe obo­wiązki, gor­sze warunki pracy, więk­sze wyma­ga­nia, niskie zarobki, ale także i codzienne mie­rze­nie się z nie­za­do­wo­le­niem rodzi­ców uczniów, odczu­wa­ją­cych nega­tywne skutki reformy. Dzisiaj nauczy­cieli bra­kuje nie tylko w likwi­do­wa­nych gim­na­zjach, ale także w przed­szko­lach i prze­peł­nio­nych szko­łach pod­sta­wo­wych. Za ten stan rze­czy jest odpo­wie­dzialna Anna Zalewska.

Szanowni Koledzy! Szanowne Koleżanki!

Cieszę się, że w ostat­nim cza­sie tak wielu z Was wyka­zało się zaan­ga­żo­wa­niem, odwagą i odpo­wie­dzialną postawą spo­łeczną, sprze­ci­wia­jąc się nie­do­brym zmia­nom w sys­te­mie oświaty. Walczymy o edu­ka­cję i pre­stiż naszego zawodu, a to są nad­rzędne war­to­ści dla każ­dego spo­łe­czeń­stwa. Czeka nas pew­nie jesz­cze długa droga, ale mamy wspólny cel!

Przed waka­cjami uru­cho­mi­li­śmy ogól­no­pol­ską kam­pa­nię infor­ma­cyjną i bil­l­bo­ar­dową pod hasłem „Chcemy god­nie zara­biać!”. Teraz pla­nu­jemy kolejne akcje pro­te­sta­cyjne. Jedną z nich jest wrze­śniowa mani­fe­sta­cja wszyst­kich branż zrze­szo­nych w OPZZ.

Szanowni Rodzice!

Wierzę, że po raz kolejny, nauczy­ciele roz­łożą para­sol ochronny nad uczniami, któ­rzy zostali nie­spra­wie­dli­wie potrak­to­wani przez reformę Anny Zalewskiej. Wierzę, że mają wciąż tyle satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nej pracy, że pomimo trud­nej sytu­acji nie odejdą z zawodu. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczy­ciela!

Drodzy Uczniowie!

Niech nauka w szkole będzie dla Was pozy­tyw­nym doświad­cze­niem. Życzę Wam suk­ce­sów edu­ka­cyj­nych, a nauczy­cie­lom i rodzi­com dobrego, spo­koj­nego roku szkol­nego i mądrego mini­stra edu­ka­cji!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

The post List pre­zesa ZNP z oka­zji nowego roku szkol­nego 2018/2019 appe­ared first on ZNP.

List pre­zesa ZNP z oka­zji nowego roku szkol­nego 2018/2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolej­nym eta­pem wdra­ża­nia trud­nej i kry­ty­ko­wa­nej reformy. Zmian autor­stwa Anny Zalewskiej od wrze­śnia jest wiele. Oto te naj­istot­niej­sze dla naszego śro­do­wi­ska:

  • nowy spo­sób oceny pracy. Nauczyciele będą obo­wiąz­kowo oce­niani co trzy lata według nie­po­rów­ny­wal­nych zasad, ponie­waż w każ­dej szkole powstaje inny regu­la­min ze wskaź­ni­kami oce­nia­nia.
  • nowe reguły awansu zawo­do­wego. Uzyskanie naj­wyż­szego stop­nia awansu, a tym samym wyż­szych zarob­ków, potrwa o pięć lat dłu­żej.
  • likwi­da­cja kolej­nego dodatku – na zago­spo­da­ro­wa­nie.

Zmiany w sta­tu­sie i awan­sie zawo­do­wym nauczy­cieli oce­niamy bar­dzo nega­tyw­nie. Nie pod­niosą one pre­stiżu zawodu nauczy­ciela, nato­miast coraz czę­ściej stają się powo­dem pod­ję­cia decy­zji o rezy­gna­cji z pracy w szkole lub przed­szkolu. Niestety, to już się dzieje!

Reforma Anny Zalewskiej to nie tylko nowe obo­wiązki, gor­sze warunki pracy, więk­sze wyma­ga­nia, niskie zarobki, ale także i codzienne mie­rze­nie się z nie­za­do­wo­le­niem rodzi­ców uczniów, odczu­wa­ją­cych nega­tywne skutki reformy. Dzisiaj nauczy­cieli bra­kuje nie tylko w likwi­do­wa­nych gim­na­zjach, ale także w przed­szko­lach i prze­peł­nio­nych szko­łach pod­sta­wo­wych. Za ten stan rze­czy jest odpo­wie­dzialna Anna Zalewska.

Szanowni Koledzy! Szanowne Koleżanki!

Cieszę się, że w ostat­nim cza­sie tak wielu z Was wyka­zało się zaan­ga­żo­wa­niem, odwagą i odpo­wie­dzialną postawą spo­łeczną, sprze­ci­wia­jąc się nie­do­brym zmia­nom w sys­te­mie oświaty. Walczymy o edu­ka­cję i pre­stiż naszego zawodu, a to są nad­rzędne war­to­ści dla każ­dego spo­łe­czeń­stwa. Czeka nas pew­nie jesz­cze długa droga, ale mamy wspólny cel!

Przed waka­cjami uru­cho­mi­li­śmy ogól­no­pol­ską kam­pa­nię infor­ma­cyjną i bil­l­bo­ar­dową pod hasłem „Chcemy god­nie zara­biać!”. Teraz pla­nu­jemy kolejne akcje pro­te­sta­cyjne. Jedną z nich jest wrze­śniowa mani­fe­sta­cja wszyst­kich branż zrze­szo­nych w OPZZ.

Szanowni Rodzice!

Wierzę, że po raz kolejny, nauczy­ciele roz­łożą para­sol ochronny nad uczniami, któ­rzy zostali nie­spra­wie­dli­wie potrak­to­wani przez reformę Anny Zalewskiej. Wierzę, że mają wciąż tyle satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nej pracy, że pomimo trud­nej sytu­acji nie odejdą z zawodu. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczy­ciela!

Drodzy Uczniowie!

Niech nauka w szkole będzie dla Was pozy­tyw­nym doświad­cze­niem. Życzę Wam suk­ce­sów edu­ka­cyj­nych, a nauczy­cie­lom i rodzi­com dobrego, spo­koj­nego roku szkol­nego i mądrego mini­stra edu­ka­cji!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

The post List pre­zesa ZNP z oka­zji nowego roku szkol­nego 2018/2019 appe­ared first on ZNP.

Strona 3 z 37812345...102030...Ostatnia »