Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

MAMY DOŚĆ! Manifestacja 21 kwiet­nia 2018 r. Konferencja pra­sowa pre­zesa ZNP

The post MAMY DOŚĆ! Manifestacja 21 kwiet­nia 2018 r. Konferencja pra­sowa pre­zesa ZNP appe­ared first on ZNP.

Sondaż OKO.press: Wg połowy Polaków, nauczy­ciele zara­biają za mało!

54 proc. bada­nych uważa, że nauczy­ciele powinni zara­biać powy­żej śred­niej kra­jo­wej. Wynagrodzenie zasad­ni­cze dla nauczy­ciela sta­ży­sty wynosi 57 proc. śred­niej, a dla nauczy­ciela dyplo­mo­wa­nego – naj­wyż­szy sto­pień awansu – 78 proc. Innymi słowy – Polacy i Polki bar­dziej doce­niają pracę nauczy­cieli niż rząd.

W naj­now­szym bada­niu IPSOS por­tal OKO.press zapy­tał Polaków i Polki o to, ile powinni zara­biać nauczy­ciele. Jako punkt odnie­sie­nia wybrał śred­nią kra­jową. Zgodnie z danymi GUS śred­nie wyna­gro­dze­nie w sek­to­rze gospo­darki naro­do­wej w 2017 roku wyno­siło 4 272 zł brutto, czyli 3 044 zł na rękę. W usta­wie budże­to­wej na 2018 rok prze­ciętne wyna­gro­dze­nie dla tego sek­tora zało­żone jest na 4 443 zł brutto.

Ponad połowa pyta­nych – 54 proc. – uznała, że nauczy­ciele powinni zara­biać powy­żej śred­niej kra­jo­wej.

POLECAMY TEKST OKO.PRESS

 

The post Sondaż OKO.press: Wg połowy Polaków, nauczy­ciele zara­biają za mało! appe­ared first on ZNP.

Komunikat z posie­dze­nia Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty

 

19 kwiet­nia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posie­dze­nie Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty doty­czące pla­no­wa­nych zmian w kształ­ce­niu zawo­do­wym oraz zagad­nień zwią­za­nych z finan­so­wa­niem zadań oświa­to­wych.

W dys­ku­sji przed­sta­wi­ciele ZNP stwier­dzili, że dosto­so­wu­jąc szkol­nic­two zawo­dowe do kra­jo­wego i lokal­nego rynku pracy ważny jest fakt, że resort edu­ka­cji kon­ty­nu­uje i roz­wija zapo­cząt­ko­waną już w 2012 roku reformę tak struk­tu­ralną, jak i pro­gra­mową nakie­ro­waną na ści­słą współ­pracę z pra­co­daw­cami. Podkreślono rów­nież, że MEN przy pro­jek­to­wa­niu zmian uwzględ­niło wszyst­kie pro­po­zy­cje Związku przed­sta­wiane na posie­dze­niu Rady Dialogu Społecznego w ubie­głym roku, które doty­czyły mię­dzy innymi stwo­rze­nia zachęt finan­so­wych dla pra­co­daw­ców, któ­rzy wspo­ma­gają szkol­nic­two bran­żowe, zwięk­sze­nia zakresu wspar­cia orga­nów pań­stwa dla tych pra­co­daw­ców, u któ­rych jest reali­zo­wana prak­tyczna nauka zawodu, wzmoc­nie­nia w pra­wie oświa­to­wym reali­za­cji kształ­ce­nia dual­nego w tech­ni­kach oraz pro­mo­cji kształ­ce­nia bran­żo­wego i tech­nicz­nego na każ­dym eta­pie jego wdra­ża­nia.

W zakre­sie finan­so­wa­nia zadań oświa­to­wych zostały zasy­gna­li­zo­wane wska­za­nia, w jaki spo­sób i w jakim kie­runku ma się roz­wi­jać część oświa­towa sub­wen­cji ogól­nej, bez przed­sta­wie­nia jed­nak kon­kret­nych roz­wią­zań w tej kwe­stii.

Przedstawiciele ZNP stwier­dzili, że dys­ku­sja nad kry­te­riami podziału sub­wen­cji oświa­to­wej musi być poprze­dzona zde­cy­do­wa­nym zwięk­sze­niem środ­ków finan­so­wych na zada­nia oświa­towe. Przedstawiciele ZNP zasy­gna­li­zo­wali także koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia dys­ku­sji nad oby­wa­tel­skim pro­jek­tem doty­czą­cym finan­so­wa­nia nauczy­ciel­skich wyna­gro­dzeń w for­mie dota­cji, jak rów­nież pono­wili swój postu­lat doty­czący spo­tka­nia wszyst­kich związ­ków zawo­do­wych z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim w celu omó­wie­nia zakresu i form finan­so­wa­nia pol­skiej oświaty. Przedstawiciel ZNP z dez­apro­batą odniósł się do orga­ni­zo­wa­nych przez Minister Edukacji w Centrum Dialogu Społecznego oddziel­nych spo­tkań z przed­sta­wi­cie­lami związ­ków zawo­do­wych. Taka for­muła roz­mów jest dla ZNP nie­ak­cep­to­walna, bowiem dzieli ruch związ­kowy i pogłę­bia podziały śro­do­wi­ska.

Kolejny raz przed­sta­wi­ciel ZNP zaape­lo­wał do A. Zalewskiej, aby w istot­nych pro­ble­mach dla oświaty i jej pra­cow­ni­ków, pro­wa­dziła wspólne roz­mowy z przed­sta­wi­cie­lami repre­zen­ta­tyw­nych związ­ków zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych w oświa­cie.

The post Komunikat z posie­dze­nia Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty appe­ared first on ZNP.

Głos: Arkusze orga­ni­za­cji – ale bała­gan!

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 16 z 18 kwiet­nia br.)! 

Temat z okładki: Arkusze orga­ni­za­cji – ale bała­gan!

Jeden wielki bała­gan – tak można okre­ślić efekty ostat­nich zmian w two­rze­niu i opi­nio­wa­niu arku­szy orga­ni­za­cji szkół i przed­szkoli na rok szkolny 2018/2019. Minister edu­ka­cji Anna Zalewska pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie w tej spra­wie dopiero w ostat­niej chwili – poślizg MEN wywo­łał chaos w szko­łach. – Gdy roz­po­rzą­dze­nie się uka­zało, to część arku­szy była już zło­żona w związ­kach, część dyrek­to­rów musiała je wyco­fać i zmie­nić. Część nie wie­działa, co zro­bić, więc wystą­piła o opi­nię na sta­rych arku­szach – mówią związ­kowcy. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 16 z 18 kwiet­nia br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • MEN przy­znało: pro­blem ze zmu­sza­niem nauczy­cieli do pracy w ramach wolon­ta­riatu ist­nieje, ale pomy­słów na walkę z tą plagą nie poka­zało.
  • Ekspert o urlo­pach dla pora­to­wa­nia zdro­wia po zmia­nach. Jedno wia­domo – jest trud­niej. Urlopów będzie mniej i będą krót­sze.
  • Podsumowanie cyklu o wypa­le­niu zawo­do­wym – co możemy zro­bić krok po kroku, aby pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem?
  • Dziecko zanie­dby­wane emo­cjo­nal­nie – co nas powinno zanie­po­koić w zacho­wa­niu naszych uczniów i uczen­nic. Jak im pomóc?
  • Bliżej prawa”: Przekształcanie etatu w wyga­sza­nych gim­na­zjach 2018/2019; Praca w trak­cie kom­pen­sówki – gdzie można pra­co­wać?; Dla kogo odprawa pośmiertna?

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Arkusze orga­ni­za­cji – ale bała­gan! appe­ared first on ZNP.

MEN dzieli związki zawo­dowe

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zasko­czony decy­zją mini­ster edu­ka­cji o  kon­ty­nu­owa­niu odręb­nych roz­mów z przed­sta­wi­cie­lami poszcze­gól­nych związ­ków zawo­do­wych. Rozmów, które mają doty­czyć istot­nych pro­ble­mów pra­cow­ni­czych, w tym wyna­gro­dzeń nauczy­cieli. Decyzja ta jest o tyle nie­zro­zu­miała, że odrębne roz­mowy mają odbyć się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy­po­mina Pani Minister, że na spo­tka­niu Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty w stycz­niu br., wnio­sko­wa­li­śmy  o poprze­dze­nie kolej­nych spo­tkań Zespołu roz­mo­wami, w któ­rych wspól­nie będą uczest­ni­czyć wyłącz­nie przed­sta­wi­ciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i oświa­to­wych związ­ków zawo­do­wych. Dlatego zapro­po­no­wana przez Minister for­muła spo­tkań jest dla ZNP nie do przy­ję­cia. Nie będziemy legi­ty­mi­zo­wać kolej­nych podzia­łów – tym razem w obrę­bie związ­ków zawo­do­wych.

Wobec powyż­szego Związek Nauczycielstwa Polskiego pod­trzy­muje swoje sta­no­wi­sko z 11 kwiet­nia 2018 roku. Nie weź­miemy udziału w roz­mo­wach 19 kwiet­nia br. o godzi­nie 9.00.

Jednocześnie pod­jęta przez nas decy­zja nie wyklu­cza udziału w spo­tka­niu Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty, które odbę­dzie się w tym samym dniu o godzi­nie 11.00.

LIST ZNP DO MEN

The post MEN dzieli związki zawo­dowe appe­ared first on ZNP.

Strona 20 z 378« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »