Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

List pre­zesa ZNP na roz­po­czę­cie roku szkol­nego 2017/2018

ZNP prosi pre­mier Szydło o spo­tka­nie

w celu omó­wie­nia zagad­nień zwią­za­nych z finan­so­wa­niem zadań oświa­to­wych oraz pod­wyż­sze­niem wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2018 r.

Opinia ZG ZNP do pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia MEN w spra­wie pod­stawy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego dla liceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­ni­kum oraz bran­żo­wej szkoły II stop­nia

Emerytury a nowe Prawo oświa­towe

Interwencja ZNP w spra­wie eme­ry­tur nauczy­cieli oraz odpo­wiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polacy chcą refe­ren­dów

W Polsce refe­renda ogól­no­kra­jowe prze­pro­wa­dza się zbyt rzadko – uważa więk­szość uczest­ni­ków lip­co­wego bada­nia CBOS. Polacy chcą wypo­wie­dzieć się m.in. na temat reformy edu­ka­cji. 20 lipca br. Sejm, gło­sami posłów PiS, odrzu­cił oby­wa­tel­ski wnio­sek o roz­pi­sa­nie refe­ren­dum szkol­nego.
Strona 20 z 350« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »