Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Nowa pod­stawa pro­gra­mowa dla liceum, tech­ni­kum i szkoły bran­żo­wej

To doku­ment nie­spójny, nie­prze­my­ślany, nie­no­wo­cze­sny i nie­do­sto­so­wany do potrzeb uczniów i współ­cze­snych wyzwań edu­ka­cyj­nych – tak o nowej pod­sta­wie kształ­ce­nia ogól­nego dla  liceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­ni­kum oraz dwu­let­niej bran­żo­wej szkoły II stop­nia – mówią nauczy­ciele prak­tycy. Przypominamy naszą opi­nię.

30 stycz­nia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nowej pod­stawy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego dla czte­ro­let­niego liceum ogól­no­kształ­cą­cego, pię­cio­let­niego tech­ni­kum oraz dwu­let­niej bran­żo­wej szkoły II stop­nia.

Nowa pod­stawa pro­gra­mowa dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych będzie obo­wią­zy­wać od roku szkol­nego 2019/2020.

Rozporządzenie.

The post Nowa pod­stawa pro­gra­mowa dla liceum, tech­ni­kum i szkoły bran­żo­wej appe­ared first on ZNP.

Praca za darmo – ankieta

Weź udział w ankie­cie Głosu Nauczycielskiego (klik­nij tutaj):

W nie­któ­rych szko­łach dyrek­to­rzy zmu­szają nauczy­cieli do pracy za darmo. W tym celu nad­uży­wają tzw. godzin sta­tu­to­wych lub wolon­ta­riatu. Czy znasz ten pro­blem?

Przypominamy, że w związku z nowe­li­za­cją art. 42 ustawy Karty Nauczyciela od 1 wrze­śnia 2017 roku nauczy­cie­lom nie wolno przy­dzie­lać – w ramach zadań sta­tu­to­wych szkoły – zajęć z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej. Zajęcia te powinny być wli­czane do pen­sum lub reali­zo­wane w ramach godzin ponadwy­mia­ro­wych!

Tymczasem z ogól­no­pol­skiego bada­nia prze­pro­wa­dzo­nego przez ZNP wynika, że w co dru­giej szkole pod­sta­wo­wej i w więk­szo­ści szkół ponad­gim­na­zjal­nych zaję­cia z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej reali­zuje się nie­zgod­nie z pra­wem. To zna­czy zmu­sza się nauczy­cieli do pracy za darmo!

The post Praca za darmo – ankieta appe­ared first on ZNP.

Praca za darmo – wyniki ogól­no­pol­skiego bada­nia ZNP

W co dru­giej szkole pod­sta­wo­wej i w więk­szo­ści szkół ponad­gim­na­zjal­nych zaję­cia z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej reali­zuje się nie­zgod­nie z pra­wem. To zna­czy zmu­sza się nauczy­cieli do pracy za darmo!

W związku z nowe­li­za­cją art. 42 ustawy Karty Nauczyciela od 1 wrze­śnia 2017 roku nauczy­cie­lom nie wolno przy­dzie­lać zajęć, o któ­rych mowa wyżej, w ramach zadań sta­tu­to­wych szkoły. Zajęcia te powinny być wli­czane do pen­sum lub reali­zo­wane w ramach godzin ponadwy­mia­ro­wych.

Badanie ZNP

Z uwagi na liczne sygnały o wystę­pu­ją­cych nie­pra­wi­dło­wo­ściach w zakre­sie przy­dzie­la­nia nauczy­cie­lom powyż­szych zajęć, Związek Nauczycielstwa Polskiego pod koniec 2017 roku prze­pro­wa­dził bada­nie ankie­towe w 13 woje­wódz­twach w celu zdia­gno­zo­wa­nia skali pro­blemu. Badanie zre­ali­zo­wano w:

 •           przed­szko­lach (liczba prze­ba­da­nych pla­có­wek – 2460)
 •           szko­łach pod­sta­wo­wych (liczba prze­ba­da­nych pla­có­wek – 4221)
 •           szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych (liczba prze­ba­da­nych pla­có­wek – 1389).

Pytanie ankie­towe o poniż­szej tre­ści skie­ro­wano do dyrek­to­rów szkół i przed­szkoli:

Czy poza­spe­cja­li­styczne zaję­cia orga­ni­zo­wane w bie­żą­cym roku szkol­nym zgod­nie z §7 roz­po­rzą­dze­nia MEN z 30 kwiet­nia 2013 r. / z §6 roz­po­rzą­dze­nia MEN z 9 sierp­nia 2017 r.  w spra­wie zasad orga­ni­za­cji i udzie­la­nia pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej w publicz­nych przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach w ramach szkol­nej pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej reali­zo­wane są przez nauczy­cieli w ramach uję­tych w arku­szu płat­nych godzin pracy?

Podsumowanie

Zebrane wyniki wska­zują na bar­dzo wysoką skalę naru­sze­nia prawa w zakre­sie czasu pracy nauczy­cieli we wszyst­kich typach bada­nych pla­có­wek.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, na przy­czyny nie­pra­wi­dło­wo­ści w dużej mie­rze składa się nie­zna­jo­mość lub lek­ce­wa­że­nie prawa pracy przez dyrek­to­rów odpo­wie­dzial­nych za orga­ni­za­cję pracy szkoły, nie­ko­rzystna pre­sja orga­nów pro­wa­dzą­cych zatwier­dza­ją­cych arku­sze orga­ni­za­cji oraz pomi­ja­nie zagad­nie­nia przez organy nad­zoru peda­go­gicz­nego opi­niu­jące arku­sze.

Przyczyną pier­wotną nie­pra­wi­dło­wo­ści jest, naszym zda­niem, nie­pre­cy­zyj­ność zapi­sów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Komentarz ZNP

Mamy do czy­nie­nia z bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem pracy za darmo. Badanie ZNP poka­zuje zakres naru­sze­nia prawa doty­czą­cego czasu pracy nauczy­cieli: jest on „bar­dzo wysoki” i rośnie wraz z eta­pem kształ­ce­nia. Niewykluczone, że roz­miar lek­ce­wa­że­nia prawa jest jesz­cze więk­szy, niż wynika z danych, ponie­waż auto­rzy ankiety nie badali np. liczeb­no­ści grup uczniów na zaję­ciach z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej.

Propozycje

Związek Nauczycielstwa Polskiego widzi koniecz­ność nowe­li­za­cji  art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także zmiany prze­pi­sów w spra­wie opi­nio­wa­nia arku­szy orga­ni­za­cji przez kura­to­rów oświaty (wpro­wa­dze­nie wymogu uzy­ska­nia pozy­tyw­nej opi­nii KO).

Interwencja ZNP

Związek prze­słał wyniki mini­ster edu­ka­cji, wystę­pu­jąc z wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie kon­troli przez nad­zór peda­go­giczny, czy nauczy­ciele reali­zu­jąc pomoc psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczną otrzy­mują wyna­gro­dze­nie.

Związek prze­słał także wnio­sek do sej­mo­wych komi­sji edu­ka­cji oraz samo­rządu tery­to­rial­nego, aby pro­blem pra­cow­ni­czy zwią­zany z reali­za­cją ppp stał się przed­mio­tem dys­ku­sji par­la­men­tar­nej.

Ponadto ZNP zło­żył wnio­sek o potrze­bie nowe­li­za­cji ustawy Karta Nauczyciela drogą ini­cja­tywy posel­skiej – o koniecz­no­ści nowe­li­za­cji art. 42, a także nowe­li­za­cji prawa z zakre­sie oceny pracy nauczy­cieli zwią­za­nej z awan­sem zawo­do­wym.

Sprawę opi­sał Głos Nauczycielski w nume­rze 3 z 17 stycz­nia 2018.  Polecamy arty­kuł „Wolontariusze Zalewskiej” dostępny w ewy­da­niu (poni­żej frag­ment):

Do Antoniego Węglińskiego, pre­zesa Oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódz­kie), od kilku tygo­dni spły­wają infor­ma­cje ze szkół w mie­ście oraz oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach o zmu­sza­niu nauczy­cieli do pracy w ramach wolon­ta­riatu albo do prze­pro­wa­dza­nia zajęć z pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej na „godzi­nach sta­tu­to­wych”, które zastą­piły „godziny kar­ciane”.

– Nauczyciele zgła­szali, że są dodat­kowe godziny, które muszą pro­wa­dzić, a za które im nikt nie płaci – wyja­śnił Antoni Węgliński”.

Weź udział w ankie­cie Głosu Nauczycielskiego:  W nie­któ­rych szko­łach dyrek­to­rzy zmu­szają nauczy­cieli do pracy za darmo. W tym celu nad­uży­wają tzw. godzin sta­tu­to­wych lub wolon­ta­riatu. Czy znasz ten pro­blem?

The post Praca za darmo – wyniki ogól­no­pol­skiego bada­nia ZNP appe­ared first on ZNP.

ZNP w mediach

ZNP: Zalewska nie­wia­ry­godna

25.1.2018 Gazeta Wyborcza str. 4

… – Nie chcemy, żeby pod­wyżki zja­dała infla­cja, czego pani mini­ster zdaje się nie dostrze­gać – mówi Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Spotkania z mini­ster nic nie dają, jest dla nas nie­wia­ry­godna, dla­tego cze­kamy na roz­mowy z pre­mie­rem Morawieckim. …

 

Nauczyciele sami sfi­nan­sują pod­wyżki wyna­gro­dze­nia

25.1.2018 Rzeczpospolita str. 5

… To pozorne pod­wyżki – mówi „Rzeczpospolitej” Sławomir Broniarz, prze­wod­ni­czący Związku Nauczycielstwa Polskiego. • Na stro­nie ZNP przed­sta­wiono wła­śnie frag­ment pisma, które mini­ster edu­ka­cji Anna Zalewska skie­ro­wała do przed­sta­wi­cieli związ­ków zawo­do­wych. …

 

Puchar pre­zesa ZNP po raz czwarty dla SP 23

25.1.2018 Gazeta Pomorska str. 23

… Był to XI memo­riał im. Elżbiety Michałek, byłej dyrek­tor Gimnazjum nr 4 we Włocławku orga­ni­zo­wany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rywalizowało 8 dru­żyn. W finale SP 23 wygrała 2:0 z SP 14. Trzecie miej­sce zajęła SP 2 po zwy­cię­stwie 2:0 z Zespołem Szkół Chemicznych. …

 

Kto się położy na ołta­rzu reformy edu­ka­cji?

25.1.2018 Gazeta Wyborcza str. 2 Kraków

… Choć w wyniku reformy pracę stra­ciło ponad 7 tys. nauczy­cieli, a 18,5 tys. ma ogra­ni­czony etat (to dane Związku Nauczycielstwa Polskiego), mini­ster edu­ka­cji Anna Zalewska upiera się, że reforma nikogo nie zwol­niła. • Choć w kra­kow­skich pod­sta­wów­kach nagle zro­biło się tak cia­sno, że ich dyrek­to­rzy wypro­wa­dzają reli­gię do salek kate­che­tycz­nych lub orga­ni­zują lek­cje wf w sobotę, mało­pol­ska kura­tor oświaty upiera się, że to nie wina reformy. …

 

 „Wiersze pach­nące jedliną” – wyjąt­kowe spo­tka­nie poetyc­kie

25.1.2018 Nowa Trybuna Opolska str. 16

… Autorami utwo­rów, które zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tego nie­zwy­kłego wie­czoru, byli lite­raci nale­żący do Nauczycielskiego Klubu Literackiego dzia­ła­ją­cego przy Zarządzie Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zaprzy­jaź­nieni z Klubem inni poeci, m.in.: Renata Blicharz, Edmund Borzemski, Andrzej Bobkiewicz, Teresa i Witold Hreczaniukowie, Ada Jarosz, Krzysztof Konarski, Kordian Michalak, Teresa Nietyksza, Małgorzata Sobolewska, Jan Szczurek, Magdalena Wiącek, Romana Więczaszek, Marcin Weiss, Teodozja Świderska i Piotr Żarczyński. …

The post ZNP w mediach appe­ared first on ZNP.

KONKURS NATURA MOICH OKOLIC 2018

REGULAMIN

XXIII   OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU 

 LITERACKO — PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO

NATURA MOICH OKOLIC” – 2018

 

 1. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
  w Zielonej Górze, orga­ni­zuje XXIII Ogólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich oko­lic”, w któ­rym mogą wziąć udział pra­cow­nicy i eme­ryci pla­có­wek oświa­towo – wycho­waw­czych i nauko­wych z terenu całego kraju.
 1. Tematyka prac obej­muje wszel­kie inspi­ra­cje pocho­dzące z ota­cza­ją­cej przy­rody, ochrony            śro­do­wi­ska i zagro­żeń dla niej.
 1. Prace pla­styczne w ilo­ści 1–3 sztuk (od for­matu A-3 wzwyż) w tech­ni­kach rysu­nek,                kolo­ro­wanka, malar­stwo, wydzie­ranka, tech­niki mie­szane
  – do wyboru, gra­fika – for­mat dowolny.
 1. Prace lite­rac­kie w ilo­ści 1–3 utwory – poezja, opo­wia­da­nie, repor­taż
  w maszy­no­pi­sie znor­ma­li­zo­wa­nym do 3 stron.
 1. Prace foto­gra­ficzne w ilo­ści 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, for­mat tech­nika i kolo­ry­styka dowolna. Zdjęcia należy opra­wić na papie­rze
  lub kar­to­nie o mar­gi­ne­sie 5cm.
 1. Wszystkie prace muszą być opa­trzone godłem. W osob­nej koper­cie powinno znaj­do­wać            się imię i nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji.
 1. Prace nade­słane na kon­kurs prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­to­rów i mogą być wyko­rzy­stane w celach reklamy i publi­ka­cjach.
 1. Termin nad­sy­ła­nia prac upływa 30 marca 2018 r. na adres:

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,

 1. Sikorskiego 15 d , 65 – 415 Zielona Góra z dopi­skiem „kon­kurs”.

Kontakt tele­fo­niczny, fak­sowy 68 327 08 31

Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl

 1. Autorzy naj­lep­szych prac w dzie­dzi­nie pla­styki, lite­ra­tury i foto­gra­fii zostaną nagro­dzeni       dyplo­mami i nagro­dami rze­czo­wymi.

                                                                                                   Za Komitet Organizacyjny

                                                                                                                Bożena Mania

 

Strona 17 z 363« Pierwsza...10...1516171819...304050...Ostatnia »