Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

List pre­zesa ZNP na zakoń­cze­nie roku szkol­nego 2016/2017

ZNP w mediach

Prezes ZNP będzie dziś (21.06) gościem pro­gra­mów: g. 19.25 Fakty po Faktach TVN24 oraz o g. 20.15 Polsat News. Polecamy!

Życzenia z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­nego

                                                                                   Najw­spa­nial­szym bagażem,

indeks                       który można przy­wieź z waka­cji,

                       jest ten pełen wspo­mnień

 

 

Szanowni Państwo

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

Szanowni Pracownicy Oświaty

Drodzy Rodzice i Uczniowie

 

 

Z  oka­zji zakończe­nia roku szkol­nego 2016/2017
Zarz
ąd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
życzy dużo słońca, miłego wypo­czynku, uśmie­chu na co dzień
oraz szcz
ęśliwego powrotu do szkoły.

To wasza odwaga  w działaniu, otwartość  na potrzeby uczniów, Koleżanek
i Kolegów  zwi
ązkowców,  dążenie do stałego pod­no­sze­nia swo­ich kwa­li­fi­ka­cji,
twór­cze my
ślenie i kre­atywność na wszyst­kich płasz­czy­znach działania,
sta
ły się pod­stawą Waszych suk­cesów.

Dziękujemy za zaangażowa­nie i wytrwałą pracę,
a uczniom gra­tu­lu­jemy osi
ągniętych wyni­ków w nauce.

Niech będzie to czas spo­tkań z cie­ka­wymi ludźmi, inte­re­sujących podróży,
odkry­wa­nia nowych miejsc i podzi­wia­nia wspa­nia
łych zabytków.

Życzymy wszyst­kim by nad­chodzące waka­cje były spo­kojne
i pe
łne nie­za­po­mnia­nych wrażeń.

                                                                                                                     Bożena Mania

Zielona Góra, 23 czerwca 2017r.

 

21 czerwca pikieta przed Sejmem

Pod hasłem „Żądamy refe­ren­dum”. Będą rodzice i nauczy­ciele!

Referendum: Wystąpienie Sławomira Broniarza w Sejmie

20 czerwca w nocy (w godzi­nach 21.15 – 1.30) Sejm roz­pa­trzył — po dwóch mie­sią­cach od zło­że­nia ini­cja­tywy — oby­wa­tel­ski wnio­sek o pod­da­nie pod refe­ren­dum ogól­no­kra­jowe sprawy reformy sys­temu oświaty (druk nr 1571). Pełnomocnik grupy oby­wa­teli Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP przed­sta­wił uza­sad­nie­nie wnio­sku o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum.
Strona 17 z 344« Pierwsza...10...1516171819...304050...Ostatnia »