Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Komunikat z posie­dze­nia Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty

13 lipca 2017 r.

Opinia ZNP

Projekt ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych

Wezwania do zaprze­sta­nia naru­sza­nia dóbr ZNP

Związek wysto­so­wał do posłów Tomasza Jaskóły (Kukiz15), Andrzeja Kryja (PiS) i posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS) wezwa­nia do zaprze­sta­nia naru­sza­nia dóbr oso­bi­stych Związku, tj. dobrego imie­nia, wia­ry­god­no­ści, wize­runku i renomy ZNP oraz do usu­nię­cia skut­ków tych naru­szeń w związku z roz­po­wszech­nia­niem nie­praw­dzi­wej infor­ma­cji, w myśl któ­rej pre­zes ZNP pod­pi­sał w 2015 r. umowę ze Zjednoczoną Lewicą mającą okre­ślać gim­na­zja jako nie­udany eks­pe­ry­ment oświa­towy przy­czy­nia­jący się do kumu­la­cji pro­ble­mów wycho­waw­czych.

Świadectwo szkolne” dla mini­ster edu­ka­cji

Nie otrzy­mała pro­mo­cji!

Świadectwo szkole” dla mini­ster edu­ka­cji

Nie otrzy­mała pro­mo­cji!
Strona 16 z 344« Pierwsza...10...1415161718...304050...Ostatnia »