Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Komunikat ws. reformy w oświa­cie

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystą­pił z ini­cja­tywą prze­su­nię­cia o rok ter­minu wdro­że­nia reformy w oświa­cie.

Petycja do Prezydenta RP ws. refe­ren­dum szkol­nego

25 maja przed­sta­wi­ciele Komitetu Referendalnego — Sławomir Broniarz i Dorota Łoboda — złożą na ręce Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pety­cję skie­ro­waną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnio­skiem o wspar­cie refe­ren­dum z ini­cja­tywy oby­wa­teli w spra­wie reformy edu­ka­cji.

PISA 2015 Financial Literacy

Dziś o godz. 11.00 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przed­sta­wiła naj­now­sze wyniki bada­nia PISA doty­czące wie­dzy i umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z eko­no­mią i finan­sami. Publikujemy wyniki pol­skich uczniów!

Żądamy refe­ren­dum!

Konferencja pra­sowa przed­sta­wi­cieli Komitetu Referendalnego w Sejmie (23.05)

62 proc. bada­nych za refe­ren­dum!

62 proc. bada­nych uważa, że w spra­wie reformy edu­ka­cji powinno się odbyć gło­so­wa­nie w ogól­no­pol­skim refe­ren­dum — wynika z son­dażu CBOS. Kto zigno­ruje nie­mal milion oby­wa­teli? – pyta pre­zes ZNP i mówi o apelu do Prezydenta RP.
Strona 14 z 338« Pierwsza...1213141516...203040...Ostatnia »