Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP w mediach 21.02.2018

Minister edu­ka­cji Anna Zalewska zamie­niła „hal­lówki” na „dar­mówki”. Od kilku mie­sięcy wal­czymy z przy­mu­so­wym wolon­ta­ria­tem, na który mini­ster edu­ka­cji ska­zała nauczy­cieli po likwi­da­cji godzin kar­cia­nych.

Z naszych danych wynika, że w co dru­giej szkole pod­sta­wo­wej i w więk­szo­ści szkół ponad­gim­na­zjal­nych zaję­cia z zakresu pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicz­nej reali­zuje się nie­zgod­nie z pra­wem. To zna­czy zmu­sza się nauczy­cieli do pracy za darmo! Nie zga­dzamy się na to i pro­po­nu­jemy kon­kretne roz­wią­za­nia prawne, które unie­moż­li­wią pracę za darmo (nowe­li­za­cję art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela).

Dzisiaj o pro­ble­mie pisze Justyna Suchecka w arty­kule „Ciągle uczą za darmo” („Gazeta Wyborcza”, 21.02.2018, str. 4).

– Likwidacja godzin kar­cia­nych była w MEN przed­sta­wiana jako suk­ces, a jest porażką – mówi Sławomir Broniarz, pre­zes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dodaje, że wielu nauczy­cieli dziś zmu­sza­nych jest do nie­od­płat­nej pracy przez wię­cej niż dwie godziny w tygo­dniu. A zależy to od dyrek­tora szkoły.

Polecamy

Ciągle uczą za darmo”

Wyniki bada­nia ZNP „Praca za darmo”

Głos Nauczycielski

The post ZNP w mediach 21.02.2018 appe­ared first on ZNP.

Jak mło­dzież wybiera stu­dia?

Prezentujemy nowe opra­co­wa­nie, które powstało dzięki współ­pracy ZNP z Fundacją Naukową Evidence Institute: Policy Note 1/2018 – JAK MŁODZIEŻ WYBIERA STUDIA?

Seria Policy Notes to wspólna publi­ka­cja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja wyni­ków badań doty­czą­cych edu­ka­cji i rynku pracy.

JAK MŁODZIEŻ WYBIERA STUDIA?

Wybór kie­runku stu­diów jest jedną z waż­niej­szych decy­zji w życiu każ­dego matu­rzy­sty – warun­kuje bowiem moż­li­wo­ści dal­szej drogi życio­wej i kariery zawo­do­wej. W skali kraju te wybory kształ­tują przy­szłe zasoby kapi­tału ludz­kiego i poten­cjał roz­wo­jowy całej gospo­darki.

Widoczny jest względny wzrost zna­cze­nia kie­run­ków zwią­za­nych z zawo­dami pożą­da­nymi na rynku pracy oraz spa­dek zain­te­re­so­wa­nia nie­któ­rymi kie­run­kami spo­łecz­nymi. Największy wzrost popu­lar­no­ści zano­to­wały: infor­ma­tyka, mecha­nika i zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Kandydaci odwró­cili się nato­miast od: peda­go­giki, zarzą­dza­nia, prawa i eko­no­mii. kie­runki spo­łeczne, czę­sto postrze­gane przez mło­dzież jako łatwiej­sze, są wciąż bar­dzo popu­larne, a liczba kan­dy­da­tów na kie­runki inży­nie­ryjne jest nadal nie­wy­star­cza­jąca wzglę­dem potrzeb rynku pracy .

(…)

Tak jak szkoły wyż­sze, rów­nież oświata powinna sku­piać się na kształ­ce­niu kom­pe­ten­cji, które będą potrzebne dzi­siej­szym uczniom do odna­le­zie­nia się na rynku pracy przy­szło­ści. Żeby spro­stać tym wyzwa­niom, potrzebny jest sys­tem doradz­twa zawo­do­wego, który opie­rałby się na naj­lep­szych dostęp­nych pro­gno­zach sytu­acji na rynku pracy. Równocześnie są pożą­dane zmiany w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych i egza­mi­nach zewnętrz­nych, które – dzięki zaan­ga­żo­wa­niu pra­co­daw­ców – powinny ści­ślej powią­zać kom­pe­ten­cje absol­wen­tów z potrze­bami rynku pracy. Poza umie­jęt­no­ściami zawo­do­wymi szkoły powinny zwięk­szyć nacisk na to, aby wszy­scy ucznio­wie roz­wi­jali kom­pe­ten­cje ana­li­tyczne, spo­łeczne, języ­kowe, a także aby potra­fili pla­no­wać roz­wój swo­jej kariery i nabyli umie­jęt­no­ści samo­kształ­ce­nia. Zmiany w kształ­ce­niu zawo­do­wym muszą uwzględ­niać to, że rewo­lu­cja tech­no­lo­giczna zwią­zana z auto­ma­ty­za­cją i wyko­rzy­sta­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji zna­cząco zmieni zapo­trze­bo­wa­nie na róż­nego typu kom­pe­ten­cje. Najbardziej zagro­żone auto­ma­ty­za­cją są zawody, które nie wyma­gają takich kom­pe­ten­cji, jak: myśle­nie ana­li­tyczne, kre­atyw­ność, zdol­ność do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, a także umie­jęt­no­ści spo­łeczne i inter­per­so­nalne.

 

The post Jak mło­dzież wybiera stu­dia? appe­ared first on ZNP.

Status zawo­dowy nauczy­cieli

Minister edu­ka­cji ode­brała już nie­które dodatki, ska­zała nauczy­cieli na przy­mu­sowy wolon­ta­riat w szko­łach, a teraz szy­kuje nam:

 • nowe – uzna­niowe – kry­te­ria oceny pracy
 • wydłu­żony awans zawo­dowy
 • niż­sze pen­sje (bo gwa­ran­to­wana będzie tylko płaca zasad­ni­cza i doda­tek sta­żowy)
 • wir­tu­alny doda­tek 500+ (tylko dla nie­któ­rych, w peł­nej wyso­ko­ści od 2022 roku)

Pobierz i wydru­kuj PLAKAT.

The post Status zawo­dowy nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Głos: Podwyżki – mniej niż mini­malne

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 7 z 14 lutego br.)!

Temat z okładki: Podwyżki – mniej niż mini­malne

Od kwiet­nia zasad­ni­cze wyna­gro­dze­nie nauczy­cieli wzro­śnie o 95–168 zł brutto. Ale mimo pod­wyżki „zasad­ni­cze” wielu nauczy­cieli wciąż będzie niż­sze od usta­wo­wej płacy mini­mal­nej. Pedagodzy chcie­liby być doce­nieni cho­ciaż w czę­ści tak mini­ster edu­ka­cji, która w ubie­głym roku otrzy­mała nagrodę w wyso­ko­ści ponad 75 tys. zł! Wszystko co ważne o pod­wyż­kach: ile zaro­bię i dla­czego tak mało – czy­taj w Głosie Nauczycielskim nr 7 z 14 lutego br.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Uczeń w szkole ponad­pod­sta­wo­wej będzie się czuł niczym gęś tuczona na wątróbki – o nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pisze Dariusz Chętkowski, nauczy­ciel języka pol­skiego.
 • Na wesoło i z pożyt­kiem, czyli jak obcho­dzić w szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego) – pod­po­wie­dzi nie tylko dla polo­ni­stów.
 • Gminie nie wolno ogra­ni­czać dyrek­tora przy two­rze­niu arku­sza orga­ni­za­cyj­nego i narzu­cać wła­snych roz­wią­zań – prze­ło­mowy wyrok WSA w Krakowie.
 • Uczniowie nie­uczęsz­cza­jący na reli­gię czę­sto czują się dys­kry­mi­no­wani przez więk­szość – jak szkoła powinna zadbać o ich prawa?
 • Bliżej prawa”: Po 1 stycz­nia mak­sy­mal­nie 182 dni cho­ro­bo­wego dla wszyst­kich; Kolejna umowa i zaświad­cze­nie KRK – co nowego?; Zmiany w Karcie zwią­zane z zasa­dami wyna­gra­dza­nia.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Podwyżki – mniej niż mini­malne appe­ared first on ZNP.

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. naucza­nia o Holokauście

Związek Nauczycielstwa Polskiego z uwagą śle­dzi dys­ku­sję wywo­łaną nowe­li­za­cją ustawy o IPN i jej kon­se­kwen­cjami. Naszą szcze­gólną tro­skę budzi cał­ko­wity brak reflek­sji, jak ta nowe­li­za­cja wpły­nie na naukę histo­rii, wie­dzy o wła­snym regio­nie, na naucza­nie spo­łeczne i wycho­wa­nie, w tym także naucza­nie o Holokauście. Zadajemy sobie pyta­nie, jak będą postrze­gani nauczy­ciele zabie­ga­jący o pie­lę­gno­wa­nie pamięci o dzie­jach lokal­nych spo­łecz­no­ści, zwłasz­cza na tere­nach, gdzie sty­kały się różne kul­tury i naro­do­wo­ści. Jak będą oce­niane ini­cja­tywy orga­ni­zo­wa­nia debat wokół trud­nych, czę­sto bole­snych i wciąż nie­jed­no­znacz­nych wyda­rzeń.

Rzetelne naucza­nie histo­rii, także o trud­nych, a cza­sem nie­chlub­nych epi­zo­dach w naszych dzie­jach, nie tylko leży w inte­re­sie pol­skich uczniów, ale jest ich nie­zby­wal­nym pra­wem, a dla nauczy­cieli bez­względ­nym obo­wiąz­kiem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kil­ku­dzie­się­ciu lat podej­muje dzia­ła­nia zwią­zane z pamię­cią o Holokauście i histo­rią pol­skich oby­wa­teli pocho­dze­nia żydow­skiego, m.in. w ramach Nauczycielskiego Ruchu Pokoju, powo­ła­nego przez ZNP w 1985 roku. Zadaniem Ruchu było i jest wcie­la­nie w życie prze­sła­nia zawar­tego w „Deklaracji o Wychowaniu Społeczeństw w Duchu Pokoju” uchwa­lo­nej z ini­cja­tywy Polski przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1978 roku.

Nauczycielski Ruch Pokoju ZNP postu­lo­wał, by 27 kwiet­nia usta­no­wiony został Nauczycielskim Dniem Pamięci i Pokoju. Od ponad trzy­dzie­stu lat w tym dniu nauczy­ciele przy­jeż­dżają do Auschwitz, by wraz z uczniami przejść w Marszu Milczenia od bramy obozu do „Ściany Śmierci” i do pomnika pomor­do­wa­nych w Birkenau.

Co dwa lata, 27 stycz­nia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ZNP, we współ­pracy z dzia­łem edu­ka­cyj­nym Muzeum Auschwitz, orga­ni­zuje semi­na­rium dla mło­dych nauczy­cieli z Izraela, Niemiec i Austrii. Celem semi­na­rium jest nie tylko wspólny udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z wyzwo­le­niem obozu, ale przede wszyst­kim zasta­no­wie­nie się nad pro­ble­mem, jak uczyć współ­cze­śnie o Holokauście w naszych kra­jach.

Jako sygna­ta­riusz dekla­ra­cji przy­ję­tej w 2008 roku przez naj­więk­sze edu­ka­cyjne związki zawo­dowe z Izraela (Histadrut Hamorim), Polski (ZNP i NSZZ „Solidarność”) oraz z Niemiec (GEW), ZNP uznał szcze­gólną odpo­wie­dzial­ność nauczy­cieli i związ­kow­ców za edu­ko­wa­nie „mło­dych ludzi i przy­szłych gene­ra­cji w goto­wo­ści do poświę­ce­nia się ludz­ko­ści, do oby­wa­tel­skiej świa­do­mo­ści i wspól­nego życia w zgo­dzie, rów­nież poprzez kon­fron­to­wa­nie ich z Holokaustem i pamię­cią o nim”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pro­po­nuje roz­wią­za­nia:

 • zaka­zu­jące indok­try­no­wa­nia i ogra­ni­cza­nia przez to roz­woju u uczniów nie­za­leż­nego osądu zda­rzeń,
 • zobo­wią­zu­jące do przed­sta­wia­nia kon­tro­wer­syj­nych zja­wisk w histo­rii i w poli­tyce w spo­sób nie­za­cie­ra­jący tych kon­tro­wer­sji, lecz uwzględ­nia­jący różne per­spek­tywy i różne oceny tych zja­wisk,
 • umoż­li­wia­jące przy­go­to­wa­nie uczniów do samo­dziel­nego ana­li­zo­wa­nia opi­nii i źró­deł, roz­róż­nia­nia mię­dzy fak­tami i fake new­sami oraz przy­go­to­wa­nia ich do wpły­wa­nia na sytu­ację poli­tyczną, zgod­nie z ich wła­snym inte­re­sem i oceną.

Apelujemy do wszyst­kich śro­do­wisk, któ­rym bli­skie są ide­ały edu­ka­cji wol­nej od nacjo­na­li­zmu, kse­no­fo­bii i uprze­dzeń o pod­ję­cie dys­ku­sji i popar­cie naszej ini­cja­tywy.

Jednocześnie ape­lu­jemy do przed­sta­wi­cieli mediów o zaprze­sta­nie uży­wa­nia poję­cia „peda­go­gika wstydu”. Teoria peda­go­giczna nie zna takiego ter­minu. Jest to poję­cie o cha­rak­te­rze pro­pa­gan­do­wym, które służy uspra­wie­dli­wia­niu nego­wa­nia czę­ści wie­dzy histo­rycz­nej. Misją peda­go­giki jest kształ­ce­nie świa­do­mych, kry­tycz­nych oby­wa­teli, któ­rzy są w sta­nie wziąć odpo­wie­dzial­ność za swój kraj i w spo­sób poko­jowy, we współ­pracy z innymi  i w duchu tole­ran­cji, roz­wią­zy­wać współ­cze­sne glo­balne pro­blemy.

FOLDER: Dzień Pamięci o Holokauście. Konferencja EI

The post Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. naucza­nia o Holokauście appe­ared first on ZNP.

Strona 14 z 363« Pierwsza...1213141516...203040...Ostatnia »