Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Głos Nauczycielski na święta!

Nauczycielu, wybie­rasz się na urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia? Wkrótce uzy­ska­nie orze­cze­nia o potrze­bie udzie­le­nia urlopu może być trud­niej­sze niż dziś. MEN chce, by urlop zdro­wotny był przy­zna­wany w celu lecze­nia tylko nie­któ­rych cho­rób. Propozycja nowych zasad udzie­la­nia tego urlopu to tylko część dużego pakietu MEN-owskich pomy­słów na zmiany w sta­tu­sie zawo­do­wym nauczy­cieli oraz sys­te­mie wyna­gra­dza­nia. Co jesz­cze resort chce zmie­nić? Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 15 z 12 kwiet­nia br.

Dziękujemy za pod­pisy!

Zakończyliśmy zbiórkę pod­pi­sów pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie oby­wa­tel­skiego refe­ren­dum ws. reformy edu­ka­cji. Teraz cze­kamy na ostat­nie prze­syłki pocz­towe lub kurier­skie z listami i na bie­żąco liczymy pod­pisy.

Wyniki Polski w ostat­nich bada­niach PISA, TIMSS i PIAAC

Zaproszenie na kon­fe­ren­cję 24 kwiet­nia 2017 r.

Co po strajku? Czytaj w Głosie Nauczycielskim

Mimo gróźb, zastra­sza­nia i wizyt poli­cji w wielu szko­łach w całym kraju nauczy­ciele przy­stą­pili 31 marca br. do strajku w obro­nie miejsc pracy i z żąda­niem 10-proc. pod­wy­żek. Polecamy Głos Nauczycielski nr 14 z 5 kwiet­nia br.!
Strona 14 z 332« Pierwsza...1213141516...203040...Ostatnia »