Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Minister kła­mie. Nie po raz pierw­szy zresztą

Pani mini­ster, kłam­stwo może pomaga poli­ty­kom w karie­rze, ale dobrej edu­ka­cji nie zbu­duje się na mani­pu­la­cji!

ZNP wspiera Lekarzy Rezydentów

List pre­zesa ZNP z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej

Opinia ZNP dot. pro­jektu ustawy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w związku z reali­za­cją ustawy budże­to­wej na rok 2018

Placówki opie­kuń­czo-wycho­waw­cze w Radzie Dialogu Społecznego

Strona 10 z 344« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »