Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Zmiany dot. spo­sobu i trybu regu­lo­wa­nia skła­dek człon­kow­skich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

MEDIA: MEN rezy­gnuje z oceny moral­no­ści?

Spotkanie oświa­to­wych związ­ków

MEDIA: MEN rezy­gnuje z oceny moral­no­ści?

Pedagodzy nie będą oce­niani z postaw moral­nych”– pisze dziś (15.01) „Dziennik Gazeta Prawna”. – Jak udało nam się usta­lić, sze­fowa MEN Anna Zalewska nie chce kon­fliktu z nauczy­cie­lami. W wysła­nym wła­śnie piśmie do oświa­to­wych związ­ków zapro­siła je do udziału w pra­cach nad tym kon­tro­wer­syj­nym doku­men­tem. Chce, aby to one wraz z innymi orga­ni­za­cjami zwią­za­nymi z oświatą zapro­po­no­wały, z czego powinni być roz­li­czani nauczy­ciele – pisze DGP.

Komentarz ZNP: Doniesienia DGP są zaska­ku­jące, ponie­waż nic nam nie wia­domo, aby resort edu­ka­cji wyco­fał się ze swo­jego – bar­dzo kon­tro­wer­syj­nego i kry­ty­ko­wa­nego – pomy­słu, by nauczy­ciele byli oce­niani z postaw moral­nych i etycz­nych. W liście z 5 stycz­nia br. do pre­zesa ZNP, doty­czą­cego prac Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków, Anna Zalewska prosi part­ne­rów spo­łecz­nych o „zgła­sza­nie pro­po­zy­cji roz­wią­zań oraz uwag do pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia ws. szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i trybu doko­ny­wa­nia oceny pracy nauczy­ciela”; nie wynika z niego, że resort wyco­fuje się z pomy­słu oce­nia­nia moral­no­ści nauczy­cieli. ZNP na pewno z prawa do kon­sul­ta­cji – jak zawsze – sko­rzy­sta.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, str. 9

The post MEDIA: MEN rezy­gnuje z oceny moral­no­ści? appe­ared first on ZNP.

Zawieszamy roz­mowy z mini­ster­stwem edu­ka­cji

Zgodnie z decy­zją Prezydium ZG ZNP, Związek zawie­sza udział w dal­szych pra­cach Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty. 10 stycz­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych poin­for­mo­wa­li­śmy o tym mini­ster edu­ka­cji Annę Zalewską – powie­dział dziś (11.01.2018) na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zes ZNP Sławomir Broniarz.

Szef ZNP wyja­śnił, że Związek kry­tycz­nie oce­nia dotych­cza­sową for­mułę pracy Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty przy MEN. 

– Prowadzony pod­czas spo­tkań Zespołu dia­log był pozo­ro­wany i nie dopro­wa­dził do wspól­nych usta­leń w wielu waż­nych dla pra­cow­ni­ków oświaty kwe­stiach – powie­dział. – Anna Zalewska wyko­rzy­stuje spo­tka­nia z part­ne­rami spo­łecz­nymi do legi­ty­mi­zo­wa­nia swo­ich decy­zji. Nie uwzględ­nia zgła­sza­nych przez nas uwag.

– Oczekujemy, że mini­ster­stwo prze­każe nam har­mo­no­gram i pro­po­no­waną tema­tykę spo­tkań, by za chwilę nie oka­zało się, że bie­rzemy udział w Zespole, który wszystko akcep­tuje i na wszyst­kie pro­po­zy­cje Anny Zalewskiej się zga­dza – powie­dział pre­zes ZNP. – Jednocześnie zapra­szamy pozo­stałe związki zawo­dowe dzia­ła­jące w oświa­cie na spo­tka­nie 16 stycz­nia poza mini­ster­stwem edu­ka­cji, w sie­dzi­bie ZNP, pod­czas któ­rego razem wypra­cu­jemy sta­no­wi­sko part­ne­rów spo­łecz­nych w klu­czo­wych spra­wach dla pra­cow­ni­ków – wyna­gro­dzeń nauczy­cieli i zatrud­nie­nia.

10 stycz­nia br. Zespół miał się zebrać po pół­rocz­nej prze­rwie. Spotkanie odwo­łała w ostat­niej chwili Anna Zalewska tłu­ma­cząc, że tego samego dnia będzie w Sejmie na posie­dze­niu połą­czo­nych komi­sji edu­ka­cji i samo­rządu ws. „moni­to­ro­wa­nia wdra­ża­nia reformy”. Minister edu­ka­cji jed­nak nie poja­wiła się 10 stycz­nia na posie­dze­niu komi­sji w Sejmie.

Prezes ZNP przy­po­mniał, że Związek chce roz­ma­wiać przede wszyst­kim o:

  • pod­wyż­kach,
  • miej­scach pracy dla nauczy­cieli zagro­żo­nych utratą pracy w wyniku reformy edu­ka­cji.

Wg SIO, pracę stra­ciło 6 668 nauczy­cieli, z upraw­nień eme­ry­tal­nych sko­rzy­stało 6 564 nauczy­cieli, nato­miast z upraw­nień do świad­czeń kom­pen­sa­cyj­nych – 2 629. Niestety, w wyniku reformy edu­ka­cji nauczy­ciele utra­cili pracę i będą ją tra­cić w cza­sie stop­nio­wego likwi­do­wa­nia gim­na­zjów, czyli do roku 2019.

The post Zawieszamy roz­mowy z mini­ster­stwem edu­ka­cji appe­ared first on ZNP.

Strona 10 z 354« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »