Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Życzenia z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej

                                                                           „Kiedy pójdę w świat, 

w dalekhttps://1.bp.blogspot.com/-fRYAJ6lNRaI/WJTDeDvO6oI/AAAAAAAAC6I/nBevd87NphYs05iNtEkkLGntxDqXYlSuACEw/s1600/_1240230.JPGą drogę i gdy ciężko będzie mi, 

gdy pomy­ślę: „już nie mogę,”

wtedy w myślach będziesz Ty. 

Bo uczy­łeś mnie by wal­czyć,

by po słusz­nej stro­nie iść. 

Nauczycielu drogi, powiem:,

Taki jak Ty chciał­bym być”.

                          Uczeń

 

                                                                                  Szanowni Państwo

                                                                                 Szanowne Koleżanki i Koledzy 

 

  Z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej 

skła­dam  naj­ser­decz­niej­sze życze­nia:

zdro­wia, wszel­kiej pomyśl­no­ści, dal­szych suk­ce­sów w pracy zawo­do­wej,

spo­łecz­nej i związ­ko­wej, szczę­ścia w życiu oso­bi­stym.

 Życzę, aby Wasz  wysi­łek owo­co­wał postę­pami w nauce uczniów, 

roz­bu­dza­jąc w pod­opiecz­nych szla­chetne i ambitne aspi­ra­cje.

 Niech codzien­nej pracy w pla­ców­kach oświa­to­wych towa­rzy­szą:

speł­nie­nia peda­go­giczne i związ­kowe, efek­tywna współ­praca z rodzi­cami,

zaufa­nie i sza­cu­nek spo­łe­czeń­stwa.

Życzę, aby nie zabra­kło Wam zapału do kształ­to­wa­nia szla­chet­nych postaw uczniów,

aby­ście uczyli poko­ny­wa­nia prze­szkód i kie­ro­wa­nia się w życiu tylko dobrem. 

                    Serdecznie dzię­kuję za trud wło­żony w naucza­nie i wycho­wa­nie mło­dego poko­le­nia,

kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych, spo­łecz­nych
oraz wska­zy­wa­nie ponad­cza­so­wych war­to­ści życio­wych.

                                                                                  

                                Bożena Mania

         

         Zielona Góra, 14 paź­dzier­nika 2017r.