Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Głos: Podwyżki – mniej niż mini­malne

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 7 z 14 lutego br.)!

Temat z okładki: Podwyżki – mniej niż mini­malne

Od kwiet­nia zasad­ni­cze wyna­gro­dze­nie nauczy­cieli wzro­śnie o 95–168 zł brutto. Ale mimo pod­wyżki „zasad­ni­cze” wielu nauczy­cieli wciąż będzie niż­sze od usta­wo­wej płacy mini­mal­nej. Pedagodzy chcie­liby być doce­nieni cho­ciaż w czę­ści tak mini­ster edu­ka­cji, która w ubie­głym roku otrzy­mała nagrodę w wyso­ko­ści ponad 75 tys. zł! Wszystko co ważne o pod­wyż­kach: ile zaro­bię i dla­czego tak mało – czy­taj w Głosie Nauczycielskim nr 7 z 14 lutego br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Uczeń w szkole ponad­pod­sta­wo­wej będzie się czuł niczym gęś tuczona na wątróbki – o nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pisze Dariusz Chętkowski, nauczy­ciel języka pol­skiego.
  • Na wesoło i z pożyt­kiem, czyli jak obcho­dzić w szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego) – pod­po­wie­dzi nie tylko dla polo­ni­stów.
  • Gminie nie wolno ogra­ni­czać dyrek­tora przy two­rze­niu arku­sza orga­ni­za­cyj­nego i narzu­cać wła­snych roz­wią­zań – prze­ło­mowy wyrok WSA w Krakowie.
  • Uczniowie nie­uczęsz­cza­jący na reli­gię czę­sto czują się dys­kry­mi­no­wani przez więk­szość – jak szkoła powinna zadbać o ich prawa?
  • Bliżej prawa”: Po 1 stycz­nia mak­sy­mal­nie 182 dni cho­ro­bo­wego dla wszyst­kich; Kolejna umowa i zaświad­cze­nie KRK – co nowego?; Zmiany w Karcie zwią­zane z zasa­dami wyna­gra­dza­nia.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Podwyżki – mniej niż mini­malne appe­ared first on ZNP.

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. naucza­nia o Holokauście

Związek Nauczycielstwa Polskiego z uwagą śle­dzi dys­ku­sję wywo­łaną nowe­li­za­cją ustawy o IPN i jej kon­se­kwen­cjami. Naszą szcze­gólną tro­skę budzi cał­ko­wity brak reflek­sji, jak ta nowe­li­za­cja wpły­nie na naukę histo­rii, wie­dzy o wła­snym regio­nie, na naucza­nie spo­łeczne i wycho­wa­nie, w tym także naucza­nie o Holokauście. Zadajemy sobie pyta­nie, jak będą postrze­gani nauczy­ciele zabie­ga­jący o pie­lę­gno­wa­nie pamięci o dzie­jach lokal­nych spo­łecz­no­ści, zwłasz­cza na tere­nach, gdzie sty­kały się różne kul­tury i naro­do­wo­ści. Jak będą oce­niane ini­cja­tywy orga­ni­zo­wa­nia debat wokół trud­nych, czę­sto bole­snych i wciąż nie­jed­no­znacz­nych wyda­rzeń.

Rzetelne naucza­nie histo­rii, także o trud­nych, a cza­sem nie­chlub­nych epi­zo­dach w naszych dzie­jach, nie tylko leży w inte­re­sie pol­skich uczniów, ale jest ich nie­zby­wal­nym pra­wem, a dla nauczy­cieli bez­względ­nym obo­wiąz­kiem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kil­ku­dzie­się­ciu lat podej­muje dzia­ła­nia zwią­zane z pamię­cią o Holokauście i histo­rią pol­skich oby­wa­teli pocho­dze­nia żydow­skiego, m.in. w ramach Nauczycielskiego Ruchu Pokoju, powo­ła­nego przez ZNP w 1985 roku. Zadaniem Ruchu było i jest wcie­la­nie w życie prze­sła­nia zawar­tego w „Deklaracji o Wychowaniu Społeczeństw w Duchu Pokoju” uchwa­lo­nej z ini­cja­tywy Polski przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1978 roku.

Nauczycielski Ruch Pokoju ZNP postu­lo­wał, by 27 kwiet­nia usta­no­wiony został Nauczycielskim Dniem Pamięci i Pokoju. Od ponad trzy­dzie­stu lat w tym dniu nauczy­ciele przy­jeż­dżają do Auschwitz, by wraz z uczniami przejść w Marszu Milczenia od bramy obozu do „Ściany Śmierci” i do pomnika pomor­do­wa­nych w Birkenau.

Co dwa lata, 27 stycz­nia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ZNP, we współ­pracy z dzia­łem edu­ka­cyj­nym Muzeum Auschwitz, orga­ni­zuje semi­na­rium dla mło­dych nauczy­cieli z Izraela, Niemiec i Austrii. Celem semi­na­rium jest nie tylko wspólny udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z wyzwo­le­niem obozu, ale przede wszyst­kim zasta­no­wie­nie się nad pro­ble­mem, jak uczyć współ­cze­śnie o Holokauście w naszych kra­jach.

Jako sygna­ta­riusz dekla­ra­cji przy­ję­tej w 2008 roku przez naj­więk­sze edu­ka­cyjne związki zawo­dowe z Izraela (Histadrut Hamorim), Polski (ZNP i NSZZ „Solidarność”) oraz z Niemiec (GEW), ZNP uznał szcze­gólną odpo­wie­dzial­ność nauczy­cieli i związ­kow­ców za edu­ko­wa­nie „mło­dych ludzi i przy­szłych gene­ra­cji w goto­wo­ści do poświę­ce­nia się ludz­ko­ści, do oby­wa­tel­skiej świa­do­mo­ści i wspól­nego życia w zgo­dzie, rów­nież poprzez kon­fron­to­wa­nie ich z Holokaustem i pamię­cią o nim”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pro­po­nuje roz­wią­za­nia:

  • zaka­zu­jące indok­try­no­wa­nia i ogra­ni­cza­nia przez to roz­woju u uczniów nie­za­leż­nego osądu zda­rzeń,
  • zobo­wią­zu­jące do przed­sta­wia­nia kon­tro­wer­syj­nych zja­wisk w histo­rii i w poli­tyce w spo­sób nie­za­cie­ra­jący tych kon­tro­wer­sji, lecz uwzględ­nia­jący różne per­spek­tywy i różne oceny tych zja­wisk,
  • umoż­li­wia­jące przy­go­to­wa­nie uczniów do samo­dziel­nego ana­li­zo­wa­nia opi­nii i źró­deł, roz­róż­nia­nia mię­dzy fak­tami i fake new­sami oraz przy­go­to­wa­nia ich do wpły­wa­nia na sytu­ację poli­tyczną, zgod­nie z ich wła­snym inte­re­sem i oceną.

Apelujemy do wszyst­kich śro­do­wisk, któ­rym bli­skie są ide­ały edu­ka­cji wol­nej od nacjo­na­li­zmu, kse­no­fo­bii i uprze­dzeń o pod­ję­cie dys­ku­sji i popar­cie naszej ini­cja­tywy.

Jednocześnie ape­lu­jemy do przed­sta­wi­cieli mediów o zaprze­sta­nie uży­wa­nia poję­cia „peda­go­gika wstydu”. Teoria peda­go­giczna nie zna takiego ter­minu. Jest to poję­cie o cha­rak­te­rze pro­pa­gan­do­wym, które służy uspra­wie­dli­wia­niu nego­wa­nia czę­ści wie­dzy histo­rycz­nej. Misją peda­go­giki jest kształ­ce­nie świa­do­mych, kry­tycz­nych oby­wa­teli, któ­rzy są w sta­nie wziąć odpo­wie­dzial­ność za swój kraj i w spo­sób poko­jowy, we współ­pracy z innymi  i w duchu tole­ran­cji, roz­wią­zy­wać współ­cze­sne glo­balne pro­blemy.

FOLDER: Dzień Pamięci o Holokauście. Konferencja EI

The post Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. naucza­nia o Holokauście appe­ared first on ZNP.

Wynagrodzenia nauczy­cieli – wywiad z sze­fem ZNP

Anna Zalewska obcina po pla­sterku upraw­nie­nia nauczy­cieli – mówi pre­zes ZNP, Sławomir Broniarz. Polecamy KONFRONTACJE w dzi­siej­szym wyda­niu „Dziennika Gazety Prawnej” z udzia­łem szefa ZNP i samo­rzą­dowca, Marka Olszewskiego. – Doceniona – przez swój obóz poli­tyczny – została tylko Anna Zalewska, która w ubie­głym roku otrzy­mała ponad 75 tysięcy zł eks­tra – mówi.

Polecamy arty­kuł TUTAJ.

 

The post Wynagrodzenia nauczy­cieli – wywiad z sze­fem ZNP appe­ared first on ZNP.

Dla nauczy­ciela 20 – 40 zł, dla Zalewskiej – 75 tys. zł

75 100 zł – tyle wynio­sły w 2017 r. nagrody pre­miera dla mini­ster edu­ka­cji Anny Zalewskiej. Szefowa MEN nale­żała do naj­wy­żej nagro­dzo­nych mini­strów w rzą­dzie byłej pre­mier Beaty Szydło. Nauczyciele w tym samym cza­sie otrzy­mali walo­ry­za­cję 20–40 zł. 

Jak wyli­czył Głos Nauczycielski, ujaw­nione przez Kancelarię Premiera dane poka­zują, że Anna Zalewska w 2017 r. śred­nio co mie­siąc mogła liczyć na doda­tek w wyso­ko­ści 6 258 zł do wyno­szą­cej ponad 16 000 zł pen­sji. Warto w tym kon­tek­ście przy­po­mnieć, że nauczy­ciele otrzy­mali w 2017 r. walo­ry­za­cję wyna­gro­dzeń w wyso­ko­ści 1,3 proc., co prze­ło­żyło się na wzrost pen­sji o 20–40 zł (w zależ­no­ści od stop­nia awansu zawo­do­wego i poziomu wykształ­ce­nia).

 

The post Dla nauczy­ciela 20 – 40 zł, dla Zalewskiej – 75 tys. zł appe­ared first on ZNP.

Onet o nowej pod­sta­wie

Minister edu­ka­cji pod­pi­sała nową pod­stawę pro­gra­mową. Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński komen­tuje zmiany: Nowa pod­stawa nie pasuje do teraź­niej­szo­ści. Polecamy video ONET.

The post Onet o nowej pod­sta­wie appe­ared first on ZNP.

Strona 5 z 344« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »