Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

ZNP w mediach

W pią­tek, 27 paź­dzier­nika gośćmi radia TOK FM byli Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP oraz Krzysztof Chojak (Okręg Opolski ZNP, czło­nek ZG ZNP).

Godne płace!

Płace nauczy­cieli muszą być godne, a nie gło­dowe. Minimum to śred­nia kra­jowa!

Komunikat z obrad sej­mo­wych komi­sji ws. budżetu na oświatę

Przedstawiciel ZNP wnio­sko­wał o wzrost sub­wen­cji oświa­to­wej w wyso­ko­ści zabez­pie­cza­ją­cej reali­za­cję nowych zadań przez samo­rządy. Ponadto wniósł o zabez­pie­cze­nie środ­ków na wzrost wyna­gro­dzeń dla nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2018 r., a nie od 1 kwiet­nia 2018 r.

Pensje i auto­no­mia!

Protest w obro­nie auto­no­mii zawodu nauczy­ciela i god­nych zarob­ków peda­go­gów!

Protokół wyboru wyko­nawcy

Strona 5 z 331« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »