Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

MEN: nowa ocena to prośba związ­kow­ców. ZNP: bzdura kom­pletna!

Źródło: Głos Nauczycielski

Tak jak pro­sili związ­kowcy, usta­li­li­śmy jed­no­litą ocenę – mówiła mini­ster edu­ka­cji Anna Zalewska pod­czas czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pod­su­mo­wu­ją­cej rok szkolny 2017/2018. Jej zda­niem, obec­nie jest tak, że ocena pracy nauczy­ciela zależy „tylko i wyłącz­nie od dyrek­tora i tak naprawdę mie­li­śmy pra­wie 600 tys. ocen, bo tyle jest mniej wię­cej nauczy­cieli”.

Czy związ­kowcy pro­sili MEN o wpro­wa­dze­nie takiego sys­temu oceny pracy jaki ma obo­wią­zy­wać od 1 wrze­śnia? Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG ZNP nie kryje zasko­cze­nia sło­wami mini­ster edu­ka­cji i natych­miast je demen­tuje. – Nigdy z naszych ust nic takiego nie padło – mówi. Dodaje, że jeśli już Związek cze­goś się doma­gał w tej spra­wie od MEN, to rezy­gna­cji z obo­wiązku two­rze­nia w każ­dej szkole regu­la­minu ze wskaź­ni­kami oce­nia­nia. Ale było to już wtedy, gdy resort for­so­wał nowy model oceny w par­la­men­cie. Wcześniej Związek zgła­szał wnio­ski o wykre­śle­nie prze­pi­sów o nowej oce­nie z pro­jektu ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych (czyli nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela). Gdy te wnio­ski upa­dły, szansą na opa­no­wa­nie cze­ka­ją­cego szkoły cha­osu była rezy­gna­cja z regu­la­mi­nów.

– Podczas prac w Sejmie i Senacie nad nowe­li­za­cją Karty Nauczyciela wpro­wa­dza­jącą per­ma­nentną ocenę pracy, zwra­ca­li­śmy uwagę, że skoro już ten nowy sys­tem wcho­dzi, to nie może on pole­gać na two­rze­niu 27 tys. sys­te­mów oceny, odręb­nych dla każ­dej szkoły – dodaje Krzysztof Baszczyński w roz­mo­wie z Głosem Nauczycielskim.

– To co mówi pani mini­ster świad­czy o tym, że nasz wnio­sek o jej odwo­ła­nie jest tym bar­dziej zasadny. Wypowiedź Anny Zalewskiej o tym, że dziś jest 600 tys. sys­te­mów oce­nia­nia, a ona wpro­wa­dza sys­tem jed­no­li­tej oceny, jest potwier­dze­niem tego, że czas pani mini­ster na tym sta­no­wi­sku minął. To co usły­sze­li­śmy, to bzdura kom­pletna – komen­tuje wice­pre­zes ZG ZNP.

Przypomina też, że wpro­wa­dzany przez MEN od 1 wrze­śnia sys­tem oceny jest po pro­stu zły. – Oprócz 23 kry­te­riów będą wskaź­niki oce­nia­nia, nie wia­domo ile wskaź­ni­ków zosta­nie przy­ję­tych w poszcze­gól­nych szko­łach, w jed­nej może trzy, a w innej pięć. Nauczyciele będą oce­niani według nie­po­rów­ny­wal­nych zasad. Oto obraz pie­kła, jakie czeka nauczy­cieli – pod­su­mo­wuje.

Związek nadal wal­czy o zła­go­dze­nie wpro­wa­dza­nych przez MEN zmian poprzez likwi­da­cje obo­wiazku two­rze­nia regu­la­mi­nów ze wskaź­ni­kami. Na 21 czerwca br. w Sejmie zapla­no­wano pierw­sze czy­ta­nie posel­skiego pro­jektu ustawy o zmia­nie Karty Nauczyciela oraz ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych. Chodzi wła­śnie o wykre­śle­nia prze­pi­sów upo­waż­nia­ją­cych dyrek­to­rów szkół do two­rze­nia regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli i odpo­wied­nio kura­to­rów oświaty do two­rze­nia takich regu­la­mi­nów dla dyrek­to­rów szkół.

Projekt powyż­szej nowe­li­za­cji sta­nowi reali­za­cję ini­cja­tywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w licz­nych pismach i opi­niach kie­ro­wa­nych do mini­ster edu­ka­cji pod­no­sił, że bez wyeli­mi­no­wa­nia wszyst­kich poważ­nych man­ka­men­tów nowej kon­cep­cji oceny pracy nauczy­ciela nie wpły­nie ona na pod­nie­sie­nie jako­ści pracy szkoły, nie wpły­nie na poprawę jako­ści i efek­tyw­no­ści pracy szkół i pla­có­wek, a także pozy­tyw­nie nie wpły­nie na moty­wa­cję nauczy­cieli do pra­wi­dło­wego roz­woju. Istnieje poważne ryzyko, że sztucz­nie sfor­ma­li­zo­wana pro­ce­dura oceny skła­niać będzie do for­mal­nego tylko dosto­so­wa­nia się do nie­zro­zu­mia­łych i nie­ak­cep­to­wa­nych przez oce­nia­nych nauczy­cieli wymo­gów, sta­nie się kolej­nym biu­ro­kra­tycz­nym obcią­że­niem lub będzie wyłącz­nie narzę­dziem anta­go­ni­zo­wa­nia śro­do­wi­ska szkol­nego” – czy­tamy w komu­ni­ka­cie Związku.

19 czerwca br. Zarząd Główny Nauczycielstwa Polskiego wysto­so­wał apel do par­la­men­ta­rzy­stów, w któ­rym zwró­cił się o popar­cie pro­jektu posel­skiego likwi­du­ją­cego regu­la­miny okre­śla­jące wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli.

Zdaniem ZNP, usta­wowa dele­ga­cja do usta­le­nia regu­la­minu na pozio­mie każ­dej szkoły jest wysoce nie­pre­cy­zyjna i w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do two­rze­nia doku­mentu w spo­sób intu­icyjny, zależny od upodo­bań dyrek­to­rów i ich indy­wi­du­al­nej inter­pre­ta­cji prze­pisu upo­waż­nia­ją­cego. Zaowocuje to w całej Polsce regu­la­mi­nami nie tylko wzglę­dem sie­bie nie­po­rów­ny­wal­nymi, ale wręcz skraj­nie róż­nią­cymi się samym kształ­tem, a ich sto­so­wa­nie w prak­tyce w zupeł­nie różny spo­sób regu­lo­wać będzie ten sam pro­ces oce­nia­nia pracy nauczy­ciela. Stwarza to nie­bez­pie­czeń­stwo naru­szeń praw pra­cow­ni­czych nauczy­cieli” – czy­tamy w apelu do par­la­men­ta­rzy­stów. Zarząd Główny ZNP zwró­cił się do posłów o popar­cie pro­jektu bez względu na przy­na­leż­ność par­tyjną i róż­nice poli­tyczne.

(DK, GN)

The post MEN: nowa ocena to prośba związ­kow­ców. ZNP: bzdura kom­pletna! appe­ared first on ZNP.

Apel do par­la­men­ta­rzy­stów ws. oceny pracy nauczy­cieli

21 czerwca w Sejmie odbę­dzie się pierw­sze czy­ta­nie posel­skiego pro­jektu ustawy o zmia­nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych (druk nr 2592). Przedmiotem nowe­li­za­cji są zmiany doty­czące wykre­śle­nia prze­pi­sów upo­waż­nia­ją­cych dyrek­to­rów szkół do two­rze­nia regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli i odpo­wied­nio kura­to­rów oświaty do two­rze­nia takich regu­la­mi­nów dla dyrek­to­rów szkół.

Projekt powyż­szej nowe­li­za­cji sta­nowi reali­za­cję ini­cja­tywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w licz­nych pismach i opi­niach kie­ro­wa­nych do mini­ster edu­ka­cji pod­no­sił, że bez wyeli­mi­no­wa­nia wszyst­kich poważ­nych man­ka­men­tów nowej kon­cep­cji oceny pracy nauczy­ciela nie wpły­nie ona na pod­nie­sie­nie jako­ści pracy szkoły, nie wpły­nie na poprawę jako­ści i efek­tyw­no­ści pracy szkół i pla­có­wek, a także pozy­tyw­nie nie wpły­nie na moty­wa­cję nauczy­cieli do pra­wi­dło­wego roz­woju. Istnieje poważne ryzyko, że sztucz­nie sfor­ma­li­zo­wana pro­ce­dura oceny skła­niać będzie do for­mal­nego tylko dosto­so­wa­nia się do nie­zro­zu­mia­łych i nie­ak­cep­to­wa­nych przez oce­nia­nych nauczy­cieli wymo­gów, sta­nie się kolej­nym biu­ro­kra­tycz­nym obcią­że­niem lub będzie wyłącz­nie narzę­dziem anta­go­ni­zo­wa­nia śro­do­wi­ska szkol­nego.

19 czerwca Zarząd Główny Nauczycielstwa Polskiego wysto­so­wał apel do par­la­men­ta­rzy­stów, w któ­rym zwró­cił się o popar­cie pro­jektu posel­skiego likwi­du­ją­cego regu­la­miny okre­śla­jące wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli.

 

APEL ZNP DO PARLAMENTARZYSTÓW

w spra­wie popar­cia pro­jektu ustawy o zmia­nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarówno na eta­pie prac par­la­men­tar­nych, jak i toczą­cej się dys­ku­sji w Zespole do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty powo­ła­nym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kry­tycz­nie odno­sił się do nowej kon­cep­cji oceny pracy nauczy­cieli. W opi­niach i sta­no­wi­skach kie­ro­wa­nych do mini­ster edu­ka­cji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że nowa for­muła oceny, okre­ślona w zno­we­li­zo­wa­nej Karcie Nauczyciela, nie wpły­nie na pod­nie­sie­nie jako­ści pracy szkoły. Zaproponowany regu­la­min wskaź­ni­ków oceny to kolejne biu­ro­kra­tyczne obcią­że­nie, które sta­nie się narzę­dziem anta­go­ni­zo­wa­nia śro­do­wi­ska oświa­to­wego.

Zdaniem ZNP, usta­wowa dele­ga­cja do usta­le­nia regu­la­minu na pozio­mie każ­dej szkoły jest wysoce nie­pre­cy­zyjna i w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do two­rze­nia doku­mentu w spo­sób intu­icyjny, zależny od upodo­bań dyrek­to­rów i ich indy­wi­du­al­nej inter­pre­ta­cji prze­pisu upo­waż­nia­ją­cego. Zaowocuje to w całej Polsce regu­la­mi­nami nie tylko wzglę­dem sie­bie nie­po­rów­ny­wal­nymi, ale wręcz skraj­nie róż­nią­cymi się samym kształ­tem, a ich sto­so­wa­nie w prak­tyce w zupeł­nie różny spo­sób regu­lo­wać będzie ten sam pro­ces oce­nia­nia pracy nauczy­ciela. Stwarza to nie­bez­pie­czeń­stwo naru­szeń praw pra­cow­ni­czych nauczy­cieli.

Konstruowany w tak nie­roz­ważny spo­sób sys­tem kon­troli i wery­fi­ka­cji osią­gnięć kadry peda­go­gicz­nej będzie nie tylko sys­te­mem opre­syj­nym wobec nauczy­cieli, ale rów­nież będzie sta­no­wił dodat­kowy czyn­nik stre­so­genny w pracy nauczy­ciel­skiej, co może w per­spek­ty­wie pro­wa­dzić do obni­że­nia poziomu reali­za­cji przez nauczy­cieli ich obo­wiąz­ków zawo­do­wych.

Zaproponowane regu­la­cje w zakre­sie oceny pracy nauczy­cieli zawarte w przy­go­to­wa­nym do pro­ce­do­wa­nia posel­skim pro­jek­cie ustawy o zmia­nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych, pole­ga­jące na wykre­śle­niu usta­wo­wej dele­ga­cji do two­rze­nia na pozio­mie szkoły regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli, są  odpo­wie­dzią na kry­tyczną opi­nię ZNP odno­śnie takiej koniecz­no­ści. Uchylenie regu­la­cji art. 6a ust. 14–18 Karty Nauczyciela, mają­cych wejść w życie z dniem 1 wrze­śnia 2018 r., jest roz­wią­za­niem ocze­ki­wa­nym tak przez ZNP, jak i przez nauczy­cieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pań i Panów Posłów o popar­cie powyż­szego pro­jektu bez względu na przy­na­leż­ność par­tyjną i róż­nice poli­tyczne.

Zarząd Główny

Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

The post Apel do par­la­men­ta­rzy­stów ws. oceny pracy nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Świadectwo dla Anny Zalewskiej

Podobnie jak w latach ubie­głych, nauczy­ciele i nauczy­cielki ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przy­go­to­wali dla mini­ster edu­ka­cji „świa­dec­two szkole” na zakoń­cze­nie roku szkol­nego. Naszym zda­niem, Anna Zalewska „nie otrzy­mała pro­mo­cji do następ­nej klasy”. Zachowanie mini­ster oce­ni­li­śmy jako naganne.

Wymieniliśmy 9 „obo­wiąz­ko­wych zajęć”. Ze wszyst­kich mini­ster otrzy­mała ocenę nie­do­sta­teczną. Każdej oce­nie towa­rzy­szy krót­kie uza­sad­nie­nie. Oto one:

 1. Reformowanie pol­skiej oświaty – nie­do­sta­teczny

(Wprowadziła nie­prze­my­ślaną i kosz­towną reformę wbrew opi­nii eks­per­tów i dużej czę­ści opi­nii publicz­nej)

 1. Sieć szkół – nie­do­sta­teczny

(Zlikwidowała gim­na­zja, spo­wo­do­wała chaos orga­ni­za­cyjny i kadrowy w szko­łach

 1. Wyrównywanie szans – nie­do­sta­teczny

(Skróciła edu­ka­cję ogólną o rok, wpro­wa­dziła kształ­ce­nie według róż­nych pod­staw pro­gra­mo­wych – sta­rej i nowej)

 1. Warunki nauki w szkole – nie­do­sta­teczny

(Efektem zmian są prze­peł­nione klasy, nauka na dwie zmiany, podwójny rocz­nik w szko­łach śred­nich w 2019 roku)

 1. Warunki pracy w szkole – nie­do­sta­teczny

(Wprowadziła per­ma­nentną ocenę pracy nauczy­cieli, nało­żyła na nauczy­cieli i dyrek­to­rów nowe obo­wiązki i zada­nia w związku z reformą)

 1. Podniesienie sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli – nie­do­sta­teczny

(Wydłużyła ścieżkę awansu zawo­do­wego)

 1. Prawa nauczy­cieli – nie­do­sta­teczny

(Odebrała nauczy­cie­lom więk­szość dodat­ków oraz upraw­nień socjal­nych)

 1. Podwyżki dla nauczy­cieli – nie­do­sta­teczny

(Podwyżki są sym­bo­liczne i nie­wy­star­cza­jące: od 1 kwiet­nia pen­sje zasad­ni­cze nauczy­cieli wyno­szą od 1751 do 2377 zł netto)

 1. Prowadzenie dia­logu – nie­do­sta­teczny

(Z uśmie­chem na twa­rzy igno­ruje wszyst­kie uwagi i fakty doty­czące reformy)

Wymieniliśmy też trzy „szcze­gólne osią­gnię­cia” Anny Zalewskiej:

 1. W rok znisz­czyła to, co inni budo­wali 18 lat.
 2. Do per­fek­cji opa­no­wała umie­jęt­ność mani­pu­la­cji.
 3. Wprowadziła reformę, która powo­duje chaos w szko­łach i zagraża jako­ści naucza­nia. W ten spo­sób osła­bia oświatę publiczną i działa na korzyść pry­wat­nych pla­có­wek.

PLIK do druku: 1 strona oraz 2 strona

 

The post Świadectwo dla Anny Zalewskiej appe­ared first on ZNP.

Posiedzenie RDS o oce­nia­niu

13 czerwca 2018 r. – z ini­cja­tywy ZNP – odbyła się na posie­dze­niu Rady Dialogu Społecznego dys­ku­sja na temat nowego sys­temu oce­nia­nia nauczy­cieli, kry­te­riów i szkol­nych regu­la­mi­nów wskaź­ni­ko­wych oraz posel­skiego wnio­sku nowe­li­za­cji nie­któ­rych prze­pi­sów doty­czą­cych oce­nia­nia oraz urlo­pów zdro­wot­nych.

Wniosek jest posel­ski, ale jego ini­cja­to­rem jest Związek. Związek przy­go­to­wał pro­po­zy­cje zmian i prze­słał je do klu­bów posel­skich.

– Resort wpro­wa­dza absur­dalne roz­wią­za­nie, bo od 1 wrze­śnia będziemy mieli w Polsce 25 tys. róż­nych zasad oceny pracy nauczy­cieli w postaci regu­la­mi­nów – mówił pod­czas posie­dze­nia Rady, Sławomir Broniarz, prze­wod­ni­czący Zespołu pro­ble­mo­wego ds. usług publicz­nych RDS.

Związek chce, by jak naj­szyb­ciej wykre­ślić z Karty Nauczyciela zapis mówiący o koniecz­no­ści two­rze­nia szkol­nego regu­la­minu wskaź­ni­ko­wego na pozio­mie każ­dej szkoły, a na pozio­mie orga­nów nad­zoru peda­go­gicz­nego – regu­la­mi­nów oceny pracy dyrek­to­rów. Wg ZNP, spo­sób oraz kry­te­ria oceny powinny mieć cha­rak­ter jed­no­lity i obo­wią­zy­wać we wszyst­kich pla­ców­kach.

Związek pro­po­nuje też dopre­cy­zo­wa­nie prze­pi­sów doty­czą­cych zasad udzie­la­nia urlopu dla pora­to­wa­nia zdro­wia (cho­dzi m.in. o ter­min, w jakim dyrek­tor kie­ruje nauczy­ciela na bada­nia. ZNP pro­po­nuje 7-dniowy ter­min).

Projekt nowe­li­za­cji poparły dwa pozo­stałe związki zawo­dowe obecne na posie­dze­niu RDS: FZZ i oświa­towa „S”, a także przed­sta­wi­ciele pra­co­daw­ców.

Teraz pro­jekt nowe­li­za­cji będzie pro­ce­do­wany w Sejmie (21 – 22 czerwca br.).

 

 

The post Posiedzenie RDS o oce­nia­niu appe­ared first on ZNP.

Głos: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 24 z 13 czerwca br.)

Temat z okładki: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw

Odchodzę w tym roku z zawodu i jestem szczę­śliwa – tak jedna z nauczy­cie­lek komen­tuje nowe kry­te­ria oceny pracy. Decyzje MEN w tej spra­wie są powo­dem wielu obaw nauczy­cieli, któ­rzy nie wie­rzą w to, że od wrze­śnia będą spra­wie­dli­wie oce­niani. W Głosie porów­nu­jemy nowe zasady oceny pracy w Polsce i we Francji, w któ­rej też nie­dawno zmie­niono prze­pisy. Tylko we Francji w odwrot­nym kie­runku niż u nas. Przyjęto jed­no­lite zasady dla wszyst­kich, o awan­sie decy­duje w dużym stop­niu staż pracy i nikt nie mówi o udziale rodzi­ców w oce­nia­niu nauczy­cieli. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 24 z 13 czerwca br.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Senatorowie popra­wili nowe­li­za­cję art. 63 ust. 14 ustawy – Prawo oświa­towe. To suk­ces ZNP, który nie zga­dzał się na to, by wpływ na wybór dyrek­to­rów miała tylko „Solidarność”.
 • Ministerstwo uważa, że nauczy­cieli można dowol­nie prze­sta­wiać jak pionki na plan­szy… O ruchu kadro­wym w oświa­cie roz­ma­wiamy z wice­pre­zy­den­tem Chorzowa.
 • Motywuj pozy­tyw­nie – porady dla nauczy­cieli pra­cu­ją­cych z uczniami ostat­nich klas pod­sta­wó­wek i gim­na­zja­li­stami. Jak opa­no­wać strach przed kumu­la­cją rocz­ni­ków w liceum.
 • Planuj i dzia­łaj. W pla­no­wa­niu i osią­ga­niu celów zawo­do­wych pomoże ci narzę­dzie, które przed­sta­wia w Głosie Jarosław Kordziński – tre­ner, media­tor, coach.
 • Bliżej prawa”: Urlop uzu­peł­nia­jący i wypo­czyn­kowy a zwol­nie­nie lekar­skie; Wypłata odprawy po roz­wią­za­niu umowy i inne obo­wiązki pra­co­dawcy wobec zwal­nia­nego pra­cow­nika.

Polecamy!

EWYDANIE

ZAMÓW PRENUMERATĘ tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw appe­ared first on ZNP.

Strona 4 z 360« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »