Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

O dys­cy­pli­nar­kach na posie­dze­niu Zespołu ds. sta­tusu

29 stycz­nia o godz. 11.00 odbę­dzie się w Ministerstwie Edukacji Narodowej posie­dze­nie zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego, które ma doty­czyć postę­po­wań dys­cy­pli­nar­nych wobec nauczy­cieli. W skład zespołu wcho­dzą przed­sta­wi­ciele MEN, nauczy­ciel­skich związ­ków zawo­do­wych i samo­rzą­dów.

ZNP pro­po­nuje zmianę nie­pre­cy­zyj­nych i restryk­cyj­nych prze­pi­sów doty­czą­cych poste­po­wań dys­cy­pli­nar­nych, które obo­wią­zują od 1 wrze­śnia 2019 roku. Zgodnie z nimi nauczy­ciela, który np. spóźni się do pracy, mogą spo­tkać poważne kon­se­kwen­cje i kary, z wyrzu­ce­niem z zawodu włącz­nie (wcze­śniej za uchy­bie­nia prze­ciwko porząd­kowi pracy nauczy­ciel mógł otrzy­mać karę porząd­kową).

Przeciwko tym roz­wią­za­niom od początku pro­te­sto­wał ZNP. Związek ostrze­gał, że komi­sje dys­cy­pli­narne zostaną zarzu­cone wnio­skami o ści­ga­nie nauczy­cieli z powodu drob­nych uchy­bień, które w nor­mal­nych oko­licz­no­ściach powinny być roz­strzy­gane na pozio­mie dyrek­tora. W pol­skim pra­wie nie jest też zde­fi­nio­wane poję­cie “dobro dziecka”, co ozna­cza, że prze­pisy doty­czące dys­cy­pli­na­rek dla nauczy­cieli można dowol­nie inter­pre­to­wać.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwró­cił się do Klubu Parlamentarnego Lewica, aby w jak naj­szyb­szym cza­sie zło­żyć pro­jekt ustawy popra­wia­jący obecną sytu­ację.

Natomiast oświa­towa „Solidarność” popiera bar­dzo dra­styczne roz­wią­za­nie dla nauczy­cieli. Solidarność jest za „likwi­da­cją roz­działu 10 Odpowiedzialność dys­cy­pli­narna” Karty Nauczyciela (ich komu­ni­kat z 16.01.2020). Brzmi może dobrze, ale nie­sie ze sobą fatalne skutki. Brak postę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­nego ozna­cza, że:
– o zwol­nie­niu nauczy­ciela zde­cy­duje jed­no­oso­bowo dyrek­tor, a w przy­padku dyrek­tora szkoły – organ pro­wa­dzący,
– nauczy­ciel lub dyrek­tor od razu straci pracę z art. 52 Kodeksu pracy (to tzw. „dys­cy­pli­narka”)!
Zmieńmy obecne prze­pisy, ale nie na gor­sze!

The post O dys­cy­pli­nar­kach na posie­dze­niu Zespołu ds. sta­tusu appe­ared first on ZNP.

Nauczyciele na 75. rocz­nicy wyzwo­le­nia Auschwitz

27 stycz­nia 2020 r. nauczy­ciele z całego świata wezmą udział w ofi­cjal­nych obcho­dach 75. rocz­nicy wyzwo­le­nia nie­miec­kiego nazi­stow­skiego obozu kon­cen­tra­cyj­nego i zagłady Auschwitz.

  • 60-oso­bowa grupa nauczy­cieli z całego świata m.in. z Polski, Izraela, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii i USA weź­mie udział w ofi­cjal­nych obcho­dach 75. rocz­nicy wyzwo­le­nia nie­miec­kiego nazi­stow­skiego obozu kon­cen­tra­cyj­nego i zagłady Auschwitz. Najważniejszymi gośćmi obcho­dów 75. rocz­nicy będą byli więź­nio­wie obozu Auschwitz: przy­bę­dzie ich z całego świata ok. 200.
  • Główne uro­czy­sto­ści roz­poczną się w ponie­dzia­łek, 27 stycz­nia o godz. 15.30 przed Bramą Bramy Śmierci byłego obozu Auschwitz II – Birkenau.

Przed uro­czy­sto­ściami rocz­ni­co­wymi Związek zor­ga­ni­zo­wał dla nauczy­cieli z 15 kra­jów wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Natomiast dzień póź­niej ZNP orga­ni­zuje w Krakowie semi­na­rium o Holokauście oraz o naucza­niu o Holokauście jako ele­men­cie walki z rasi­zmem, kse­no­fo­bią i odra­dza­ją­cymi się posta­wami faszy­stow­skimi. W dys­ku­sji wezmą udział m.in. David Edwards, sekre­tarz gene­ralny Międzynarodówki Edukacyjnej oraz Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP.

– Jako wycho­wawcy mamy obo­wią­zek zacho­wać pamięć i strzec war­to­ści oraz uwraż­li­wić nowe poko­le­nia na tra­ge­die z prze­szło­ści, aby nigdy się nie powtó­rzyły. Dzisiaj nasza misja jest tak trudna, jak nie­zbędna. Odrodzenie skraj­nej pra­wicy, rosnący anty­se­mi­tyzm i dys­kry­mi­na­cja wielu grup mniej­szo­ścio­wych, poja­wie­nie się alter­na­tyw­nych fak­tów i bez­pre­ce­den­sowa mani­pu­la­cja w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – wszystko to razem two­rzy bar­dzo nie­bez­pieczną sytu­ację, która wydaje się zbyt zna­joma. Musimy dzia­łać zde­cy­do­wa­nie dla prawdy i dla ludz­ko­ści. Nauczyciele z całego świata przy­łą­czają się do swo­ich kole­gów z Polski, Izraela i Niemiec, aby współ­pra­co­wać, dzie­lić się swo­imi doświad­cze­niami, pomy­słami i pasją, aby mieć pew­ność, że bez względu na to, ile czasu minie, lek­cje Holokaustu nigdy nie zostaną zapo­mniane – mówi David Edwards, sekre­tarz gene­ralny Międzynarodówki Edukacyjnej.

Święto przy­pa­da­jące w rocz­nicę wyzwo­le­nia więź­niów obozu Auschwitz-Birkenau usta­no­wiło w 2005 r. Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych.

Od 2008 roku ZNP razem m.in. z Izraelskim Związkiem Nauczycieli i nie­miec­kim Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki orga­ni­zuje w Krakowie semi­na­rium o zagła­dzie w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.

The post Nauczyciele na 75. rocz­nicy wyzwo­le­nia Auschwitz appe­ared first on ZNP.

Pensje nauczy­cieli z budżetu. Przypominamy o naszej ini­cja­ty­wie

Pensje nauczy­cieli z budżetu. Przypominamy o naszej oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wie, która jest w Sejmie – komu­ni­kat ZNP (23.01.2020)

• Nasza oby­wa­tel­ska ini­cja­tywa, pod którą pod­pi­sało się ponad 340 tysięcy osób, doty­cząca wypła­ca­nia nauczy­ciel­skich pen­sji z budżetu pań­stwa, od czte­rech lat czeka na dal­sze pro­ce­do­wa­nie w Sejmie.
• Z zado­wo­le­niem przyj­mu­jemy coraz licz­niej­sze głosy przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów i poli­ty­ków opo­wia­da­ją­cych się za wpro­wa­dze­niem takiego mecha­ni­zmu finan­so­wa­nia nauczy­ciel­skich wyna­gro­dzeń.
• Jednocześnie doma­gamy się od Marszałka Sejmu natych­mia­sto­wego wzno­wie­nia prac nad oby­wa­tel­skim pro­jek­tem „Pensje nauczy­cieli z budżetu”.

Pod ini­cja­tywą pod­pi­sało się ponad 340 tysięcy osób. Podpisy zostały zło­żone w Sejmie 20 czerwca 2016 roku. Pierwsze czy­ta­nie naszego oby­wa­tel­skiego pro­jektu odbyło się we wrze­śniu 2016 roku. Wówczas pre­zes ZNP Sławomir Broniarz, jako przed­sta­wi­ciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, wygło­sił uza­sad­nie­nie do pro­jektu. Po dys­ku­sji wszyst­kie kluby opo­wie­działy się za skie­ro­wa­niem oby­wa­tel­skiego pro­jektu do dal­szych prac. Od tego czasu pro­jekt leży w tzw. sej­mo­wej zamra­żarce.

W oby­wa­tel­skim pro­jek­cie pro­po­nu­jemy, aby środki na wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli samo­rzą­do­wych szkół, przed­szkoli i innych pla­có­wek oświa­towo-wycho­waw­czych były gwa­ran­to­wane przez pań­stwo w budże­cie i prze­ka­zy­wane samo­rzą­dom w for­mie dota­cji celo­wej.

Inicjatywa usta­wo­daw­cza nowe­li­zuje ustawę o docho­dach JST, ustawę o sys­te­mie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela. Dotyczy wyna­gro­dzeń nauczy­cieli pra­cu­ją­cych w szko­łach i pla­ców­kach pro­wa­dzo­nych przez jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego. Proponowane zmiany ozna­czają, że środki prze­zna­czone na śred­nie wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli szkół, przed­szkoli i innych pla­có­wek oświa­towo-wycho­waw­czych wraz z pochod­nymi, odpi­sem na fun­dusz socjalny, doda­tek wiej­ski i fun­dusz na dosko­na­le­nie – gwa­ran­to­wane są przez pań­stwo w budże­cie i prze­ka­zy­wane samo­rzą­dom w for­mie dota­cji celo­wej. Samorządy nadal będą otrzy­my­wać sub­wen­cję na reali­za­cję pozo­sta­łych zadań oświa­to­wych, a ich kom­pe­ten­cje w zakre­sie kształ­to­wa­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli nie ule­gną zmia­nie.

Wypłacanie nauczy­ciel­skich wyna­gro­dzeń z budżetu pań­stwa odciąży finan­sowo gminy, a dostęp do publicz­nej szkoły nie będzie już zale­żał od zamoż­no­ści organu pro­wa­dzą­cego, czyli samo­rządu.

The post Pensje nauczy­cieli z budżetu. Przypominamy o naszej ini­cja­ty­wie appe­ared first on ZNP.

Rekrutacja do pro­jektu Wsparcie dla przed­sta­wi­cieli pra­cow­ni­ków w insty­tu­cjach dia­logu

Rozpoczynamy rekru­ta­cję uczest­ni­czek i uczest­ni­ków do pro­jektu Wsparcie dla przed­sta­wi­cieli pra­cow­ni­ków w insty­tu­cjach dia­logu spo­łecz­nego klu­czem wzmoc­nie­nia poten­cjału klu­czo­wych part­ne­rów spo­łecz­nych w Polsce”. Jest on reali­zo­wany w part­ner­stwie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Projekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER na lata 2014–2020.

Celem pro­jektu jest zna­czące wzmoc­nie­nie wie­dzy, kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści przed­sta­wi­cieli ZNP w cia­łach dia­logu spo­łecz­nego tj.: Radzie Dialogu Społecznego, jej zespo­łach i pod­ze­spo­łach pro­ble­mo­wych oraz gru­pach robo­czych, woje­wódz­kich radach dia­logu spo­łecz­nego, trój­stron­nych zespo­łach bran­żo­wych, radach rynku pracy na pozio­mie kra­jo­wym, woje­wódz­kim i powia­to­wym, sek­to­ro­wych radach ds. kom­pe­ten­cji, komi­te­tach moni­to­ru­ją­cych kra­jo­wych i regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych oraz innych insty­tu­cjach dia­logu spo­łecz­nego przy mini­ster­stwach i urzę­dach cen­tral­nych. Po eta­pie roz­po­zna­nia potrzeb w zakre­sie wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji bran­żo­wych zrze­szo­nych w OPZZ w cia­łach dia­logu spo­łecz­nego i opra­co­wa­niu pro­fili kom­pe­ten­cyj­nych roz­po­czy­namy etap szko­le­niowy.

W ramach pro­jektu będą reali­zo­wane szko­le­nia prawne (zna­jo­mość prawa, pro­ce­dur i regu­la­cji) jak i te z zakresu umie­jęt­no­ści „mięk­kich” (umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia dia­logu, nego­cja­cji, for­mu­ło­wa­nia argu­men­tów, wzmac­nia­nie aser­tyw­no­ści, prze­ko­ny­wa­nie do wła­snego punktu widze­nia, itp.). Dwudniowe szko­le­nia będą odby­wać się w pół­noc­nej, cen­tral­nej i połu­dnio­wej czę­ści Polski w okre­sie od marca do czerwca 2020 r. Istnieje moż­li­wość wzię­cia udziału w całym cyklu (3 szko­le­nia dwu­dniowe) lub tylko jego czę­ści (1 lub 2 szko­le­nia).

W pro­jek­cie mogą wziąć udział osoby zaan­ga­żo­wane w prace woje­wódz­kich rad dia­logu spo­łecz­nego, woje­wódz­kich rad rynku pracy, powia­to­wych rad rynku pracy, komi­te­tów moni­to­ru­ją­cych i innych cia­łach dia­logu spo­łecz­nego.

Szczegóły zwią­zane z ter­mi­nami i tema­tyką poszcze­gól­nych szko­leń zostaną prze­ka­zane zgło­szo­nym oso­bom za pośred­nic­twem załą­czo­nego for­mu­la­rza. Wypełnione for­mu­la­rze pro­simy prze­sy­łać do dnia 14 lutego 2020 r. na adres: owasik@znp.edu.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz rekru­ta­cyj­ny­_ids

Załącznik nr 2 do regu­la­mi­nu­_o­świad­cze­nie uczest­nika pro­jektu

Regulamin rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie ids

The post Rekrutacja do pro­jektu Wsparcie dla przed­sta­wi­cieli pra­cow­ni­ków w insty­tu­cjach dia­logu appe­ared first on ZNP.

Jak oświa­towa „S” chce pod­cią­gnąć nauczy­cieli pod art. 52 Kp

Przepisy o odpo­wie­dzial­no­ści dys­cy­pli­nar­nej nauczy­cieli, które obo­wią­zują od 1 wrze­śnia 2019 r., należy zmie­nić, bo są nie­pre­cy­zyjne. Chcemy je ucy­wi­li­zo­wać: przy­go­to­wa­li­śmy już odpo­wiedni pro­jekt i zło­ży­li­śmy go w Sejmie.

Natomiast oświa­towa „Solidarność” popiera bar­dzo dra­styczne roz­wią­za­nie dla nauczy­cieli.

Solidarność jest za „likwi­da­cją roz­działu 10 Odpowiedzialność dys­cy­pli­narna” Karty Nauczyciela (ich komu­ni­kat z 16.01.2020). Brzmi może dobrze, ale nie­sie ze sobą fatalne skutki.

Brak postę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­nego ozna­cza, że:

  • o zwol­nie­niu nauczy­ciela zde­cy­duje jed­no­oso­bowo dyrek­tor, a w przy­padku dyrek­tora szkoły – organ pro­wa­dzący,
  • nauczy­ciel lub dyrek­tor od razu straci pracę z art. 52 Kodeksu pracy (to tzw. „dys­cy­pli­narka”)!

Zmieńmy obecne prze­pisy, ale nie wyle­wajmy dziecka z kąpielą!

The post Jak oświa­towa „S” chce pod­cią­gnąć nauczy­cieli pod art. 52 Kp appe­ared first on ZNP.

Strona 4 z 442« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »