Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Przedwyborcza debata edu­ka­cyjna w ZNP — film

Badanie czasu i warun­ków pracy nauczy­cieli

Instytut Badań Edukacyjnych pro­wa­dzi bada­nia czasu i warun­ków pracy nauczy­cieli. Metodologię bada­nia przy­go­to­wano przy współ­pracy grupy eks­perc­kiej zło­żo­nej z eks­per­tów insty­tutu, związ­ków zawo­do­wych nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli MEN i bada­czy edu­ka­cyj­nych.

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 paź­dzier­nika 2011 r.

w spra­wie wybo­rów par­la­men­tar­nych

Wystąpienie pre­zesa ZNP

Spotkanie z pre­mie­rem Donaldem Tuskiem (5.10.2011)

Spotkanie pre­miera Donalda Tuska z nauczy­cie­lami

Strona 325 z 331« Pierwsza...102030...323324325326327...330...Ostatnia »