Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

95% nauczy­cieli nie­za­do­wo­lo­nych z pod­wy­żek

Głos Nauczycielski zapy­tał nauczy­cieli o pod­wyżki.
Na pyta­nie: „Nauczyciele otrzy­mają od kwiet­nia 5,35 proc. pod­wyżki (95–168 zł brutto). Czy czu­jesz się doceniona/doceniony przez MEN?” odpo­wie­dzi udzie­liło 2300 nauczy­cieli.
2187 nauczy­cieli (95%) odpo­wie­działo „nie”.
46 osób (2%) – „tak”, a 67 (3%) – „trudno powie­dzieć”.

The post 95% nauczy­cieli nie­za­do­wo­lo­nych z pod­wy­żek appe­ared first on ZNP.

Rozmowy uzgod­nie­niowe i brie­fing pra­sowy

Dziś, 27 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbę­dzie się tzw. spo­tka­nie uzgod­nie­niowe doty­czące pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia pła­co­wego MEN, w któ­rym wezmą udział przed­sta­wi­ciele związ­ków zawo­do­wych i mini­ster edu­ka­cji.
Przedstawiciele ZNP i FZZ spo­tkają się z mini­ster Anną Zalewską o godz. 14.00. Rozmowa będzie doty­czyła pro­po­no­wa­nych przez MEN pod­wy­żek od 1 kwiet­nia.

List ZNP do sze­fo­wej MEN w tej spra­wie.

BRIEFING g. 13.40
O godz. 13.40 – tuż przed roz­po­czę­ciem spo­tka­nia – zapra­szamy na brie­fing pra­sowy wice­pre­zesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego i Sławomira Wittkowicza, prze­wod­ni­czą­cego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” FZZ. 
Miejsce brie­fingu: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” (par­ter), godz. 13.40.
Zapraszamy!

The post Rozmowy uzgod­nie­niowe i brie­fing pra­sowy appe­ared first on ZNP.

TVN24: Koszty reformy

Polecamy mate­riał „Koszty reformy edu­ka­cji” wyemi­to­wany w pro­gra­mie „Polska i świat” TVN24.

TVN24 infor­muje, że samo­rządy doma­gają się zwrotu ponie­sio­nych kosz­tów. Minister Anna Zalewska zapew­nia, że wnio­ski są roz­pa­try­wane i prze­ko­nuje, że nie wszyst­kie koszty, jakie ponio­sły szkoły, były zwią­zane z reformą. Oburzenie po stro­nie nauczy­cieli i samo­rzą­dów nara­sta. Jest już tak duże, że kolej­nym kro­kiem może być sąd. 

 

The post TVN24: Koszty reformy appe­ared first on ZNP.

Głos: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd?

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 8 z 21 lutego br.)!

Temat z okładki: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd?

Czy tak po pro­stu, po ludzku, nie jest Pani wstyd? – zapy­tał Andrzej Kupczak, nauczy­ciel z Oławy w liście otwar­tym do mini­ster edu­ka­cji. I załą­czył ofertę pracy dla sprze­dawcy w skle­pie z wyna­gro­dze­niem 3250 zł. „O 101 zł wię­cej niż dzi­siaj otrzy­muje pro­fe­sor oświaty w szkole i o 956 zł mie­sięcz­nie wię­cej niż nauczy­ciel, z tytu­łem magi­stra, roz­po­czy­na­jący pracę” – napi­sał. Według pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia Anny Zalewskiej od kwiet­nia pen­sja zasad­ni­cza nauczy­cieli ma wzro­snąć tylko od 95 do 168 zł. Czytaj w Głosie Nauczycielskim nr 8 z 21 lutego br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Edukacja o Holokauście – rze­telne naucza­nie histo­rii jest naszym obo­wiąz­kiem.
  • Anna Zalewska chwali się „kom­pro­mi­sem” wokół Karty Nauczyciela, któ­rego nigdy nie było…
  • Będzie zmiana roz­po­rzą­dze­nia o bhp w szko­łach? Chodzi o pro­blem „cięż­kich tor­ni­strów”.
  • Moja szkoła nie wypala – co mogą zro­bić w tej spra­wie dyrek­cja i grono peda­go­giczne.
  •  „Bliżej prawa”: Obniżanie etatu dla rodzica w szko­łach feryj­nych; Rozstanie ze sta­ży­stą; Dla kogo i kiedy świad­cze­nie reha­bi­li­ta­cyjne?

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Pani mini­ster, czy nie jest Pani wstyd? appe­ared first on ZNP.

Dzięki nam MEN wyco­fuje ocenę moralno-etyczną

Walczyliśmy o usu­nię­cie tych kry­te­riów z nowej oceny  pracy nauczy­cieli!

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzy­mał pro­po­zy­cje kry­te­riów oceny pracy nauczy­cieli oraz kry­te­riów oceny pracy dyrek­tora. To mate­riał wyj­ściowy mini­ster­stwa edu­ka­cji do dys­ku­sji pod­czas naj­bliż­szego posie­dze­nia Zespołu ds. sta­tusu zawo­do­wego nauczy­cieli, które odbę­dzie się 28 lutego.

Do tej pory mini­ster­stwo pro­po­no­wało ponad 40 kry­te­riów oceny pracy nauczy­cieli. Lista wyma­gań róż­niła się w zależ­no­ści od stop­nia awansu zawo­do­wego i w przy­padku sta­ży­stów miała 17 pkt, nauczy­cieli kon­trak­to­wych – 26, mia­no­wa­nych – 33, a dyplo­mo­wa­nych – aż 40. Jednym z kry­te­riów była ocena etyczno-moralna! Związek pod­kre­ślał, że moż­li­wość oce­nia­nia nauczy­cieli pod kątem moralno-etycz­nym – według kry­te­riów usta­la­nych indy­wi­du­al­nie przez każ­dego dyrek­tora pla­cówki – daje ogromne pole do nad­użyć i jest bar­dzo nie­bez­pieczne (może skut­ko­wać m.in. niż­szymi zarob­kami).

Teraz mini­ster­stwo edu­ka­cji wyco­fało się z oceny moral­no­ści. W mate­riale „robo­czym” resortu edu­ka­cji, który Związek otrzy­mał 21 lutego, nie ma już tego punktu. Także lista wyma­gań jest krót­sza: dla sta­ży­stów ma 9 pkt, kon­trak­to­wych – 13 pkt, mia­no­wa­nych – 18 pkt, a dyplo­mo­wa­nych – 22 pkt.

Dzisiaj pisze o tym „Gazeta Wyborcza”, pole­camy arty­kuł Justyny Sucheckiej „MEN bez moral­no­ści”.

 

The post Dzięki nam MEN wyco­fuje ocenę moralno-etyczną appe­ared first on ZNP.

Strona 3 z 34412345...102030...Ostatnia »