Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Głos: Bardzo trudny rok za nami

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 26 z 27 czerwca br.)

Temat z okładki: Bardzo trudny rok za nami

Pewne rze­czy trzeba refor­mo­wać, ale nie może być tak, że nauczy­ciele zasta­na­wiają się: Czy nadal wyko­ny­wać ten zawód, czy się prze­kwa­li­fi­ko­wać?”. „To, co chyba naj­bar­dziej mnie bul­wer­suje w tej refor­mie, to mar­no­traw­stwo pod­ręcz­ni­ków, które pozo­staną po uczniach. Szkolne piw­nice pełne są ksią­żek, które trzeba będzie prze­zna­czyć na prze­miał”. „To był ciężki i cha­otyczny rok szkolny. Nowych prze­pi­sów jest masa. Choć wielu z nich się spo­dzie­wa­li­śmy, to nie udało się wła­dzom oświa­to­wym wypra­co­wać pro­ce­dur na tyle, by pomóc nam we wdra­ża­niu tych zmian”. Poprosiliśmy nauczy­cieli o ocenę roku szkol­nego 2017/2018, zapy­ta­li­śmy też o to, co przy­nie­sie przy­szły rok. Oto nie­które opi­nie. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 26 z 27 czerwca br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Przystopujmy ze zmia­nami w pra­wie oświa­to­wym, niech pro­ce­dury będą bar­dziej przej­rzy­ste – roz­mowa z Ryszardem Macurą, bur­mi­strzem Cieszyna.
  • Szkoła emo­cji – doro­śli czę­sto ocze­kują od dzieci, że będą „grzeczne”. Niestety, one nie zawsze są w sta­nie dosto­so­wać się do tych wyma­gań.
  • Jestem nauczy­cie­lem, a Ty jaką masz super moc?” – coach Jarosław Kordziński o tym jak uwie­rzyć w swoją moc i w swoje silne strony.
  • Psychoterapia w szkole. Czasem sto­so­wane metody w pracy wycho­waw­czej nie przy­no­szą efek­tów, a pro­blem się nasila – pod­po­wia­damy co wtedy robić.
  • Bliżej prawa”: Przeniesienie z art. 18 KN nawet po wypo­wie­dze­niu; Portfel gwa­ran­to­wany – prawo do wyna­gro­dze­nia; Opieka nad dziec­kiem – dni czy godziny?

Polecamy!

EWYDANIE

ZAMÓW PRENUMERATĘ tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Bardzo trudny rok za nami appe­ared first on ZNP.

Nauczyciel Roku 2018

Tygodnik „Głos Nauczycielski” ogło­sił tego­roczną edy­cję kon­kursu NAUCZYCIEL ROKU!

Głos: Szukamy Najlepszych z Najlepszych. Nauczycieli, któ­rzy dla swo­ich uczniów są prze­wod­ni­kami po ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Są auto­ry­te­tami dla mło­dzieży, a nie­rzadko i całych lokal­nych śro­do­wisk.

Szukamy ludzi, któ­rzy zara­żają pasją, uczą swo­ich wycho­wan­ków nie tylko dat czy sym­boli pier­wiast­ków, ale są dla nich auto­ry­te­tami. Nauczyciel Roku musi mieć nie tylko osią­gnię­cia w pracy dydak­tycz­nej i wycho­waw­czej, ale przede wszyst­kim nie­prze­ciętną oso­bo­wość. Szukamy osób kre­atyw­nych, wciąż szu­ka­ją­cych nowych spo­so­bów na dotar­cie do uczniów, dla któ­rych praca nauczy­ciela to coś wię­cej niż ran­kingi.

Nauczyciel Roku, czyli kto?

W Konkursie Jury nie mie­rzy osią­gnięć nauczy­cieli wyłącz­nie liczbą ukoń­czo­nych kur­sów i przy­go­to­wa­nych olim­pij­czy­ków czy wyni­kami zewnętrz­nych testów. Ocenia za to inno­wa­cyj­ność nauczy­ciela, jego zaan­ga­żo­wa­nie, umie­jęt­ność współ­pracy z innymi, pomy­sło­wość. Słowem – pasję! Ale uwzględ­niamy też śro­do­wi­sko, w jakim pra­cuje nauczy­ciel, ponie­waż cza­sami łatwiej wycho­wać lau­re­ata olim­piady lub zwy­cięzcę kon­kursu przed­mio­to­wego, niż pomóc sła­bemu uczniowi zali­czyć klasę. Choć doce­niamy też umie­jęt­ność wyło­wie­nia i oszli­fo­wa­nia talen­tów uczniów czy wycho­wan­ków. Bierzemy pod uwagę także poziom edu­ka­cji oraz rodzaj pla­cówki oświa­to­wej – bo nasz Konkurs jest otwarty dla wszyst­kich nauczy­cieli! Także ze szkół pod­le­ga­ją­cych innym resor­tom niż mini­ster­stwo edu­ka­cji.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawo­dowo nauczy­ciel bez względu na rodzaj pla­cówki, w któ­rej pra­cuje (z wyjąt­kiem szkół wyż­szych) oraz stop­nia awansu zawo­do­wego zatrud­niony w przed­szkolu, gim­na­zjum, szkole pod­sta­wo­wej, śred­niej lub innej pla­cówce oświa­to­wej na obsza­rze Rzeczypospolitej Polskiej, jak rów­nież nauczy­ciele dzia­ła­jący poza gra­ni­cami kraju na rzecz Polonii.

Jak zgło­sić kan­dy­data?

Wystarczy wypeł­nić for­mu­larz, który będzie też na łamach Głosu, a także na stro­nie (http://www.glos.pl/nauczycielroku); napi­sać uza­sad­nie­nie, które prze­kona Jury o wyjąt­ko­wo­ści kan­dy­data. Można też dołą­czyć opi­nie, reko­men­da­cje lub inne załącz­niki, które pomogą w stwo­rze­niu jak naj­peł­niej­szego obrazu kan­dy­data do tytułu Nauczyciel Roku 2018.

Wszystko to należy prze­słać do redak­cji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00–389 Warszawa, z dopi­skiem na koper­cie „Nauczyciel Roku 2018”). Na zgło­sze­nia orga­ni­za­to­rzy cze­kają do 14 wrze­śnia br. (liczy się data stem­pla pocz­to­wego).

The post Nauczyciel Roku 2018 appe­ared first on ZNP.

Emerytury dla nauczy­cieli – dyżur eks­perta!

Polecamy tele­fo­niczny dyżur eks­perta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w redak­cji Głosu Nauczycielskiego! 

Temat: upraw­nie­nia eme­ry­talne nauczy­cieli.

Kiedy: 27 czerwca br. w godz.12.00 – 14.00.

Numer tele­fonu: 22 318–92-64.

Na pyta­nia Czytelników odpo­wie pan Tomasz Smardzewski, przed­sta­wi­ciel I Oddziału ZUS w Warszawie.

 

The post Emerytury dla nauczy­cieli – dyżur eks­perta! appe­ared first on ZNP.

Krytycznie oce­niamy mini­ster edu­ka­cji

Polecamy trans­mi­sję live kon­fe­ren­cji pra­so­wej ZNP, pod­czas któ­rej pre­zes ZNP przed­sta­wił „Świadectwo dla mini­ster edu­ka­cji”, będące pod­su­mo­wa­niem dzia­łań sze­fo­wej MEN w ostat­nim roku szkol­nym.

Transmisję można obej­rzeć na naszym face­bo­oko­wym pro­filu.

Polecamy także mate­riał „Minister Zalewska pod­su­mo­wuje reformę edu­ka­cji: Uśmiechać będę się dalej” Faktów TVN TUTAJ.

The post Krytycznie oce­niamy mini­ster edu­ka­cji appe­ared first on ZNP.

Skandal………

21 czerwca w Sejmie nie odbyło się pierw­sze czy­ta­nie posel­skiego pro­jektu ustawy o zmia­nie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finan­so­wa­niu zadań oświa­to­wych (druk nr 2592). Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prze­gło­so­wały (na wnio­sek Prawa i Sprawiedliwości) wyco­fa­nie tego pro­jektu z porządku obrad.

Przypominamy, że pro­jekt sta­nowi reali­za­cję ini­cja­tywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedmiotem nowe­li­za­cji są zmiany doty­czące wykre­śle­nia prze­pi­sów zobo­wią­zu­ją­cych dyrek­to­rów szkół do two­rze­nia regu­la­mi­nów okre­śla­ją­cych wskaź­niki oceny pracy nauczy­cieli i odpo­wied­nio kura­to­rów oświaty do two­rze­nia takich regu­la­mi­nów dla dyrek­to­rów szkół. Nowa for­muła oceny pracy nauczy­cieli jest nie­ak­cep­to­wana, zarówno przez ZNP, jak i nauczy­cieli.

Niestety, brak więk­szo­ści posel­skiej opo­wia­da­ją­cej się za dal­szym pro­ce­do­wa­niem ww. pro­jektu unie­moż­li­wia zaha­mo­wa­nie wdro­że­nia regu­la­mi­nów. Będą one obo­wią­zy­wały w szko­łach i pla­ców­kach od 1 wrze­śnia 2018 r.

Z wypo­wie­dzi posła Prawa i Sprawiedliwości, mają­cej uza­sad­nić wyco­fa­nie pro­jektu ustawy z porządku obrad, wynika, że pro­jekt ten ma być pro­ce­do­wany przy „oka­zji” szer­szej nowe­li­za­cji prze­pi­sów oświa­to­wych. Pozostawiamy to bez komen­ta­rza………

The post Skandal……… appe­ared first on ZNP.

Strona 3 z 36012345...102030...Ostatnia »