Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Zmarła kol. Janina Jura

Z głę­bo­kim smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmierci

Koleżanki
Janiny Jury

zasłu­żo­nej, wie­lo­let­niej dzia­łaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
wice­pre­zes Zarządu Głównego ZNP w latach 1998–2006,
b. człon­kini Zarządu Głównego ZNP oraz Prezydium ZG ZNP,
b. wice­pre­zes Okręgu Śląskiego ZNP,
b. pre­zes Okręgu ZNP w Bielsku-Białej.

Rodzinie i Bliskim skła­damy ser­deczne wyrazy współ­czu­cia.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

The post Zmarła kol. Janina Jura appe­ared first on ZNP.

Senat przy­jął nasze poprawki dot. pod­wy­żek od stycz­nia

W ubie­głym tygo­dniu Senat przy­jął nasze poprawki do tzw. ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej. Teraz zaape­lu­jemy do posłów ze wszyst­kich opcji o ich nie­odrzu­ca­nie. Proponujemy m.in. aby tego­roczne pod­wyżki płac były nie od wrze­śnia, ale z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia br.

Wszystkie poprawki zgło­szone przez ZNP do tzw. ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej zostały przez Senat przy­jęte więk­szo­ścią gło­sów, w tym poprawka doty­cząca pod­wyżki płac w oświa­cie – od wrze­śnia, ale z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia br. – 52 sena­to­rów opo­wie­działo się za tym, by wyrów­nać wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2020 roku.

– Czyli gdyby rząd wpro­wa­dził pod­wyżkę o 6 proc. od wrze­śnia, to nastą­pi­łoby to z wyrów­na­niem od początku roku – wyja­śnia Głosowi Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG ZNP.

Pozostałe poprawki ZNP przy­jęte przez Senat doty­czą wyso­ko­ści środ­ków prze­zna­czo­nych na fun­dusz nagród i fun­dusz świad­czeń socjal­nych oraz dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli.

Rządowy pro­jekt ustawy „oko­ło­bu­dże­to­wej” przy­jęty przez Sejm 23 stycz­nia br., obni­żył środki doty­czące finan­so­wa­nia z budżetu pań­stwa świad­czeń wyni­ka­ją­cych z nauczy­ciel­skiego sto­sunku pracy, jak rów­nież prag­ma­tyki nauczy­ciel­skiej.

ZNP oraz OPZZ na posie­dze­niu senac­kiej komi­sji finan­sów i budżetu nega­tyw­nie zaopi­nio­wały rzą­dowy pro­jekt ustawy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych reali­za­cji ustawy budże­to­wej na rok 2020 oraz zapro­po­no­wały sto­sowne poprawki.

Ustawa wróci teraz do Sejmu i to posło­wie zde­cy­dują o osta­tecz­nym kształ­cie budżetu na oświatę. Najbliższe posie­dze­nie odbę­dzie się w dniach 12 i 13 lutego 2020 r. Jutro zaape­lu­jemy do posłów o ich nie­odrzu­ca­nie.

The post Senat przy­jął nasze poprawki dot. pod­wy­żek od stycz­nia appe­ared first on ZNP.

Los pod­wy­żek dla nauczy­cieli w rękach Sejmu

6 lutego Senat RP przy­jął zgło­szone przez ZNP poprawki do ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej. Poprawki doty­czyły mię­dzy innymi wzro­stu wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 wrze­śnia 2020 r. z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia.

Poprawki zostaną skie­ro­wane do Sejmu na naj­bliż­sze posie­dze­nie. ZNP zwróci się do posłów o ich przy­ję­cie.

Dziękujemy sena­to­rom za popar­cie naszych popra­wek sto­sun­kiem gło­sów 52 do 45.

The post Los pod­wy­żek dla nauczy­cieli w rękach Sejmu appe­ared first on ZNP.

Zmiany w Statucie ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycz­nia 2020 roku doko­nano reje­stra­cji zmian w Statucie ZNP, uchwa­lo­nych 23 listo­pada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Więcej

The post Zmiany w Statucie ZNP appe­ared first on ZNP.

Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie

30 stycz­nia w Senacie odbyło się posie­dze­nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad Komisji była tzw. ustawa oko­ło­bu­dże­towa na rok 2020.

Przedstawiciel ZNP przed­sta­wił sta­no­wi­sko Związku w kwe­stii:

  1. pod­wyż­sze­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2020 r.;
  2. wyso­ko­ści środ­ków prze­zna­czo­nych na fun­dusz nagród i fun­dusz świad­czeń socjal­nych oraz dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli.

Rządowy pro­jekt ustawy „oko­ło­bu­dże­to­wej” (przy­jęty przez Sejm 23 stycz­nia) obni­żył środki finan­sowe w ww. obsza­rach. W związku z tym ZNP prze­ka­zał do Senatu pro­po­zy­cje popra­wek.

The post Ustawa „oko­ło­bu­dże­towa” na rok 2020 w Senacie appe­ared first on ZNP.

Strona 2 z 44212345...102030...Ostatnia »