Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Głos: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 24 z 13 czerwca br.)

Temat z okładki: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw

Odchodzę w tym roku z zawodu i jestem szczę­śliwa – tak jedna z nauczy­cie­lek komen­tuje nowe kry­te­ria oceny pracy. Decyzje MEN w tej spra­wie są powo­dem wielu obaw nauczy­cieli, któ­rzy nie wie­rzą w to, że od wrze­śnia będą spra­wie­dli­wie oce­niani. W Głosie porów­nu­jemy nowe zasady oceny pracy w Polsce i we Francji, w któ­rej też nie­dawno zmie­niono prze­pisy. Tylko we Francji w odwrot­nym kie­runku niż u nas. Przyjęto jed­no­lite zasady dla wszyst­kich, o awan­sie decy­duje w dużym stop­niu staż pracy i nikt nie mówi o udziale rodzi­ców w oce­nia­niu nauczy­cieli. Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 24 z 13 czerwca br.

Oprócz tego w nume­rze:

 • Senatorowie popra­wili nowe­li­za­cję art. 63 ust. 14 ustawy – Prawo oświa­towe. To suk­ces ZNP, który nie zga­dzał się na to, by wpływ na wybór dyrek­to­rów miała tylko „Solidarność”.
 • Ministerstwo uważa, że nauczy­cieli można dowol­nie prze­sta­wiać jak pionki na plan­szy… O ruchu kadro­wym w oświa­cie roz­ma­wiamy z wice­pre­zy­den­tem Chorzowa.
 • Motywuj pozy­tyw­nie – porady dla nauczy­cieli pra­cu­ją­cych z uczniami ostat­nich klas pod­sta­wó­wek i gim­na­zja­li­stami. Jak opa­no­wać strach przed kumu­la­cją rocz­ni­ków w liceum.
 • Planuj i dzia­łaj. W pla­no­wa­niu i osią­ga­niu celów zawo­do­wych pomoże ci narzę­dzie, które przed­sta­wia w Głosie Jarosław Kordziński – tre­ner, media­tor, coach.
 • Bliżej prawa”: Urlop uzu­peł­nia­jący i wypo­czyn­kowy a zwol­nie­nie lekar­skie; Wypłata odprawy po roz­wią­za­niu umowy i inne obo­wiązki pra­co­dawcy wobec zwal­nia­nego pra­cow­nika.

Polecamy!

EWYDANIE

ZAMÓW PRENUMERATĘ tel. (22) 318–92-60

The post Głos: Ocena pracy – wiele pytań, wiele obaw appe­ared first on ZNP.

Udział związ­ków zawo­do­wych w kon­kur­sie na dyrek­tora

14 czerwca 2018 r. sej­mowe komi­sje edu­ka­cji i samo­rządu tery­to­rial­nego przy­jęły postu­lo­waną przez nas poprawkę przy­wra­ca­jącą udział wszyst­kich repre­zen­ta­tyw­nych związ­ków zawo­do­wych w komi­sji kon­kur­so­wej na dyrek­tora szkoły!

Chodzi o senac­kie poprawki w spra­wie ustawy o zmia­nie ustawy – Prawo oświa­towe. W ubie­głym tygo­dniu Senat przy­jął poprawkę, zmie­rza­jącą do dopre­cy­zo­wa­nia udziału przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji związ­ko­wych w komi­sji kon­kur­so­wej na sta­no­wi­sko dyrek­tora szkoły lub pla­cówki oświa­to­wej, wnie­siono do ustawy o zmia­nie ustawy – Prawo oświa­towe (pro­jekt posel­ski). Zgodnie z nią w skład komi­sji wcho­dzić będzie po jed­nym przed­sta­wi­cielu orga­ni­za­cji związ­ko­wych repre­zen­ta­tyw­nych w rozu­mie­niu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Celem nowe­li­za­cji jest dopre­cy­zo­wa­nie regu­la­cji doty­czą­cych udziału przed­sta­wi­cieli związ­ków zawo­do­wych w komi­sji kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora szkoły, a także utaj­nie­nie gło­so­wań rad peda­go­gicz­nych w szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych, jeśli doty­czą one osób peł­nią­cych w nich funk­cje kie­row­ni­cze.

Wcześniej posło­wie Prawa i Sprawiedliwości zapro­po­no­wali zmiany w skła­dzie komi­sji kon­kur­so­wej na dyrek­tora szkoły lub pla­cówki oświa­to­wej, które eli­mi­no­wały part­ne­rów spo­łecz­nych, tj. ZNP i FZZ. W komi­sji kon­kur­so­wej pozo­stałby jedy­nie zwią­zek zawo­dowy „Solidarność”.

–  Zaproponowane przez posłów PiS nowe brzmie­nie arty­kułu 63 ustawy Prawo oświa­towe wyklu­czało ze składu komi­sji dwa repre­zen­ta­tywne związki zawo­dowe dzia­ła­jące w oświa­cie. Dlatego ZNP zapro­po­no­wał poprawkę, przy­wra­ca­jącą udział wszyst­kich repre­zen­ta­tyw­nych związ­ków zawo­do­wych w komi­sji kon­kur­so­wej – mówi Krzysztof Baszczyński, wice­pre­zes ZG ZNP.

 

The post Udział związ­ków zawo­do­wych w kon­kur­sie na dyrek­tora appe­ared first on ZNP.

Nasz wnio­sek o odwo­ła­nie Anny Zalewskiej nadal aktu­alny

Przed zakoń­cze­niem roku szkol­nego przy­po­mi­namy, że Związek już w marcu zwró­cił się do pre­miera Mateusza Morawieckiego z wnio­skiem o odwo­ła­nie Anny Zalewskiej z funk­cji Ministra Edukacji Narodowej z powodu:

 1. wdro­że­nia, wbrew opi­nii eks­per­tów i więk­szo­ści opi­nii publicz­nej, nie­prze­my­śla­nej, źle przy­go­to­wa­nej i nie­zwy­kle kosz­tow­nej reformy ustro­jo­wej i pro­gra­mo­wej pol­skiej szkoły;
 2. znisz­cze­nia 18-let­niego dorobku gim­na­zjów poprzez ich stop­niową likwi­da­cję;
 3. spo­wo­do­wa­nia cha­osu orga­ni­za­cyj­nego i kadro­wego w szko­łach;
 4. pozo­ro­wa­nia dia­logu oraz posłu­gi­wa­nia się nie­prawdą i mani­pu­la­cją;
 5. skła­da­nia dekla­ra­cji bez pokry­cia, mię­dzy innymi w zakre­sie przy­wró­ce­nia prag­ma­tyki nauczy­ciel­skiej pra­cow­ni­kom domów dziecka i pogo­towi opie­kuń­czych oraz przy­wró­ce­nia upraw­nień nauczy­ciel­skich w zakre­sie prze­cho­dze­nia na eme­ry­turę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela);
 6. przy­zwo­le­nia na pracę nauczy­cieli w for­mie wolon­ta­riatu;
 7. nowe­li­za­cji Karty Nauczyciela pro­wa­dzą­cej do likwi­da­cji nie­któ­rych dodat­ków i upraw­nień socjal­nych, ogra­ni­cze­nia dostępu do urlo­pów zdro­wot­nych, a także wydłu­że­nia ścieżki awansu zawo­do­wego i wpro­wa­dze­nia per­ma­nent­nej oceny pracy nauczy­cieli;
 8. prze­for­so­wa­nia w Parlamencie sprzecz­nego z logiką i zdro­wym roz­sąd­kiem obo­wiązku two­rze­nia w każ­dej szkole i pla­cówce regu­la­mi­nów wskaź­ni­ków oceny pracy nauczy­ciela, a w każ­dym samo­rzą­dzie regu­la­mi­nów wskaź­ni­ków oceny pracy dyrek­to­rów;
 9. wpro­wa­dza­nia podzia­łów w radach peda­go­gicz­nych poprzez usta­no­wie­nie dodatku za wyróż­nia­jącą pracę tylko dla nauczy­cieli dyplo­mo­wa­nych;
 10. dal­szej pau­pe­ry­za­cji śro­do­wi­ska pra­cow­ni­ków oświaty.

Te dzie­sięć – nadal aktu­al­nych – powo­dów upo­waż­niają Związek Nauczycielstwa Polskiego do pod­trzy­ma­nia wnio­sku o odwo­ła­nie Anny Zalewskiej z funk­cji Ministra Edukacji Narodowej. 

Odpowiedź KPRM (tutaj).

Fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

The post Nasz wnio­sek o odwo­ła­nie Anny Zalewskiej nadal aktu­alny appe­ared first on ZNP.

Pilaszków: ZNP dla Niepodległej

Uroczystości z oka­zji 100-lecia nie­pod­le­gło­ści

Miejsce: Dom Ludowy w Pilaszkowie (obok muzeum) i Muzeum ZNP w Pilaszkowie 

Termin: 8 czerwca 2018 r. (pią­tek), godz. 14.00

 

The post Pilaszków: ZNP dla Niepodległej appe­ared first on ZNP.

Rozporządzenie doty­czące oceny pracy nauczy­cieli

29 maja br. mini­ster edu­ka­cji pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i trybu doko­ny­wa­nia oceny pracy nauczy­cieli, zakresu infor­ma­cji zawar­tych w kar­cie oceny pracy, składu i spo­sobu powo­ły­wa­nia zespołu oce­nia­ją­cego oraz trybu postę­po­wa­nia odwo­ław­czego (dostępne tutaj). Obecnie czeka ono na publi­ka­cję. Opublikowane roz­po­rzą­dze­nie pozwoli dyrek­to­rom szkół na roz­po­czę­cie prac nad pro­jek­tem szkol­nego regu­la­minu wskaź­ni­ko­wego tej oceny. Wraz z prze­pi­sami usta­wo­wymi i roz­po­rzą­dze­niem regu­la­min powi­nien obo­wią­zy­wać od 1 wrze­śnia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarówno na eta­pie prac par­la­men­tar­nych, jak i toczą­cej się dys­ku­sji w Zespole do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty, kry­tycz­nie odno­sił się do nowej kon­cep­cji oceny pracy nauczy­cieli. W opi­niach i sta­no­wi­skach kie­ro­wa­nych do mini­ster edu­ka­cji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że nowa for­muła oceny, okre­ślona w zno­we­li­zo­wa­nej Karcie Nauczyciela, nie wpły­nie na pod­nie­sie­nie jako­ści pracy szkoły. Zaproponowany regu­la­min wskaź­ni­ków oceny to kolejne biu­ro­kra­tyczne obcią­że­nie, które sta­nie się narzę­dziem anta­go­ni­zo­wa­nia śro­do­wi­ska oświa­to­wego.

Przypominamy, że roz­po­rzą­dze­nie mini­stra edu­ka­cji for­mu­łuje wyma­ga­nia wobec nauczy­cieli i dyrek­to­rów szkół w for­mie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów, które zostaną roz­pi­sane w szkol­nych regu­la­mi­nach na wskaź­niki okre­śla­jące poziom ich speł­nia­nia.

Polecamy zapo­zna­nie się z pod­pi­sa­nym roz­po­rzą­dze­niem, zwłasz­cza że osta­teczny kształt zawar­tych w nim kry­te­riów, a także nie­któ­rych roz­wią­zań pro­ce­du­ral­nych, różni się od przed­sta­wio­nego w pro­jek­cie.

Warto prze­dys­ku­to­wać przy­jęte roz­wią­za­nia w gro­nie nauczy­cieli w ogni­skach związ­ko­wych.

Przypominamy, że szkolne regu­la­miny wskaź­ni­kowe zostaną usta­lone przez dyrek­tora po zasię­gnię­ciu opi­nii rady peda­go­gicz­nej oraz zakła­do­wych orga­ni­za­cji związ­ko­wych. Opinie te musi uzy­skać dyrek­tor zanim – swoim zarzą­dze­niem – wpro­wa­dzi regu­la­min.

Ogniwa związ­kowe przy­go­to­wują się do pro­cesu opi­nio­wa­nia pro­jek­tów regu­la­mi­nów, które w naj­bliż­szych tygo­dniach będą prze­ka­zy­wane przez dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek.

The post Rozporządzenie doty­czące oceny pracy nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Strona 2 z 35712345...102030...Ostatnia »