Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Oświatowa „S” chce likwi­da­cji Karty Nauczyciela

ZNP z coraz więk­szym nie­po­ko­jem odbiera dzia­ła­nia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zmie­rza­jące do podzie­le­nia śro­do­wi­ska pra­cow­ni­ków oświaty.

Poniedziałek, 4 wrze­śnia godz. 16.00 przed gma­chem Ministerstwa Edukacji w Warszawie!

Pismo ZNP do MEN w spra­wie pod­wy­żek dla nauczy­cieli

List pre­zesa ZNP na roz­po­czę­cie roku szkol­nego 2017/2018

ZNP prosi pre­mier Szydło o spo­tka­nie

w celu omó­wie­nia zagad­nień zwią­za­nych z finan­so­wa­niem zadań oświa­to­wych oraz pod­wyż­sze­niem wyna­gro­dzeń nauczy­cieli od 1 stycz­nia 2018 r.
Strona 10 z 331« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »