Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Konferencja pra­sowa, pole­camy!

Dzisiaj (12.12) o g. 9.30 zapra­szamy na kon­fe­ren­cję pra­sową w Sejmie (trans­mi­sja na Facebooku)! W kon­fe­ren­cji weź­mie udział wice­pre­zes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Będzie ona poświę­cona Karcie Nauczyciela i wczo­raj­szej wypo­wie­dzi sze­fo­wej sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji. Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), prze­wod­ni­cząca sej­mo­wej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w wywia­dzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP, „Za Kartę Nauczyciela nie warto umie­rać”, str. B9) kry­tycz­nie odnio­sła się do Karty Nauczyciela i zachę­cała do jej likwi­da­cji.
– Wszyscy wiemy, kiedy powstał ten doku­ment, był to okres stanu wojen­nego – sty­czeń 1982 r. Wprowadzenie go w tym cza­sie miało swoje cele. A dziś Karta nauczy­ciela jest instru­men­tem, który poli­tycy wyko­rzy­stują przy oka­zji kam­pa­nii wybor­czych, jedni postu­lują jej znie­sie­nie, inni utrzy­ma­nie. A prze­cież nie w tym tkwi pro­blem – mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).
– Ale wyraź­nie pod­kre­ślam: ini­cja­tywa zmiany bądź likwi­da­cji tego aktu praw­nego leży po stro­nie nauczy­cieli. Nie warto jed­nak umie­rać za Kartę – mówiła sze­fowa sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji.

The post Konferencja pra­sowa, pole­camy! appe­ared first on ZNP.

Konferencja pra­sowa, pole­camy!

Dzisiaj (12.12) o g. 9.30 zapra­szamy na kon­fe­ren­cję pra­sową w Sejmie (trans­mi­sja na Facebooku)! W kon­fe­ren­cji weź­mie udział wice­pre­zes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Będzie ona poświę­cona Karcie Nauczyciela i wczo­raj­szej wypo­wie­dzi sze­fo­wej sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji. Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), prze­wod­ni­cząca sej­mo­wej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w wywia­dzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP, „Za Kartę Nauczyciela nie warto umie­rać”, str. B9) kry­tycz­nie odnio­sła się do Karty Nauczyciela i zachę­cała do jej likwi­da­cji.
– Wszyscy wiemy, kiedy powstał ten doku­ment, był to okres stanu wojen­nego – sty­czeń 1982 r. Wprowadzenie go w tym cza­sie miało swoje cele. A dziś Karta nauczy­ciela jest instru­men­tem, który poli­tycy wyko­rzy­stują przy oka­zji kam­pa­nii wybor­czych, jedni postu­lują jej znie­sie­nie, inni utrzy­ma­nie. A prze­cież nie w tym tkwi pro­blem – mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).
– Ale wyraź­nie pod­kre­ślam: ini­cja­tywa zmiany bądź likwi­da­cji tego aktu praw­nego leży po stro­nie nauczy­cieli. Nie warto jed­nak umie­rać za Kartę – mówiła sze­fowa sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji.

The post Konferencja pra­sowa, pole­camy! appe­ared first on ZNP.

Szefowa sej­mo­wej komi­sji posłanka PiS o likwi­da­cji Karty!

Szefowa sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji mówi: „Nie warto umie­rać za Kartę Nauczyciela”. Do tej pory za likwi­da­cją Karty opo­wia­dały się śro­do­wi­ska dążące do komer­cja­li­za­cji i pry­wa­ty­za­cji edu­ka­cji. Teraz dołą­cza do nich posłanka PiS!

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), prze­wod­ni­cząca sej­mo­wej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dzi­siej­szym wywia­dzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP, „Za Kartę Nauczyciela nie warto umie­rać”, str. B9) kry­tycz­nie odnosi się do Karty Nauczyciela i zachęca do jej likwi­da­cji.

– Wszyscy wiemy, kiedy powstał ten doku­ment, był to okres stanu wojen­nego – sty­czeń 1982 r. Wprowadzenie go w tym cza­sie miało swoje cele. A dziś Karta nauczy­ciela jest instru­men­tem, który poli­tycy wyko­rzy­stują przy oka­zji kam­pa­nii wybor­czych, jedni postu­lują jej znie­sie­nie, inni utrzy­ma­nie. A prze­cież nie w tym tkwi pro­blem – mówi Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

– Ale wyraź­nie pod­kre­ślam: ini­cja­tywa zmiany bądź likwi­da­cji tego aktu praw­nego leży po stro­nie nauczy­cieli. Nie warto jed­nak umie­rać za Kartę – mówi sze­fowa sej­mo­wej komi­sji edu­ka­cji.

Pani poseł przy­po­mi­namy, że histo­ria nauczy­cieli i nauczy­cie­lek w Polsce splata się z Kartą Nauczyciela, ustawą regu­lu­jącą prag­ma­tykę zawo­dową. Prababką dzi­siej­szej ustawy jest ustawa o sto­sun­kach służ­bo­wych nauczy­cieli z 1926 roku, a obec­nie funk­cjo­nu­jąca Karta powstała w stycz­niu 1982 roku i jest jedną z naj­czę­ściej nowe­li­zo­wa­nych ustaw w Polsce, regu­luje ona kwe­stie zwią­zane z warun­kami pracy, wyna­gro­dze­niem oraz okre­śla kwa­li­fi­ka­cje nauczy­cieli. Karta sta­nowi jedyny już dzi­siaj  wła­ści­wie w Polsce – zbio­rowy układ pracy.

Ustawa ta szcze­gó­łowo okre­śla warunki pracy nauczy­cieli, ich obo­wiązki, prawa oraz pre­cy­zuje stop­nie awansu zawo­do­wego i wyso­kość wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli. Karta broni edu­ka­cję przed uryn­ko­wie­niem i wyrów­nuje szanse edu­ka­cyjne (wszę­dzie nauczy­ciele muszą speł­niać te same wyma­ga­nia). Dzięki Karcie wszy­scy otrzy­mują pod­wyżki.

Karta – obok ustawy o sys­te­mie oświaty – jest naj­waż­niej­szym aktem praw­nym, który decy­duje o funk­cjo­no­wa­niu szkol­nic­twa w Polsce.

Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szko­dzi, ale wręcz prze­ciw­nie – gwa­ran­tuje wysoką jakość naucza­nia, dla­tego że ustawa zapew­nia szkole i jej pra­cow­ni­kom pewną sta­bi­li­za­cję pozwa­la­jącą im wyko­ny­wać swoje zada­nia nie­za­leż­nie od koniunk­tury eko­no­micz­nej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego opo­wiada się za edu­ka­cją publiczną: za sys­tem oświaty opar­tym na szkol­nic­twie publicz­nym, chro­nio­nym przed nad­mier­nym uryn­ko­wie­niem, obu­do­wa­nym pew­nymi gwa­ran­cjami ze strony pań­stwa.

Do tej pory Karta Nauczyciela oka­zała się dosyć sku­teczną zaporą chro­niącą sys­tem edu­ka­cji przed pełną komer­cja­li­za­cją, czyli przed uryn­ko­wie­niem zasad zatrud­nia­nia i wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli. Ewentualna jej likwi­da­cja lub ogra­ni­cze­nie ozna­czać będzie kon­ty­nu­ację pro­cesu uryn­ko­wie­nia (komer­cja­li­za­cji) edu­ka­cji.

 

 

 

The post Szefowa sej­mo­wej komi­sji posłanka PiS o likwi­da­cji Karty! appe­ared first on ZNP.

Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

JESTEŚMY
Nauczycielami i nauczy­ciel­kami, pra­cow­ni­kami oświaty i wycho­wa­nia oraz szkol­nic­twa wyż­szego i nauki dzia­ła­ją­cymi w naj­star­szym i naj­więk­szym związku zawo­do­wym w Polsce, ist­nie­ją­cym od 1905 roku.
Jest nas ponad 200 tysięcy, sku­pio­nych w 16 okrę­gach woje­wódz­kich, 1300 oddzia­łach powia­to­wych i gmin­nych, 12 tysią­cach ognisk w szko­łach i pla­ców­kach. Cieszymy się, że swoim doświad­cze­niem wspie­rają nas senio­rzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entu­zja­zmem zara­żają mło­dzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współ­pracę z samo­rzą­dami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, insty­tu­cjami edu­ka­cyj­nymi.
Jesteśmy człon­kami 30-milio­no­wej świa­to­wej spo­łecz­no­ści zrze­szo­nej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z któ­rej dorobku korzy­stamy i któ­rej doro­bek wzbo­ga­camy.

CHCEMY
Dobrej publicz­nej edu­ka­cji dla wszyst­kich
Bezpłatnego kształ­ce­nia na wszyst­kich pozio­mach edu­ka­cji
Godnych zarob­ków

PROPONUJEMY
Wzrost nakła­dów na edu­ka­cję do 5 proc. PKB
Odchudzenie pod­staw pro­gra­mo­wych (w tym lekki tor­ni­ster)
Kształcenie umie­jęt­no­ści zamiast nauki pamię­cio­wej
Zmniejszenie biu­ro­kra­cji w szko­łach
Zwiększenie auto­no­mii szkół i nauczy­cieli
Wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków oświaty

BRONIMY
Godności zawodu nauczy­ciela
Odpowiednich warun­ków pracy i płacy

INICJUJEMY
Obywatelskie pro­jekty usta­wo­daw­cze
Edukacyjne stra­te­gie i debaty
Kampanie i akcje spo­łeczne na rzecz edu­ka­cji
Akcje pro­te­sta­cyjne
Negocjacje pła­cowe
Projekty edu­ka­cyjne z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i mię­dzy­na­ro­dowe pro­jekty

OFERUJEMY
Pomoc prawną
Bezpłatne porad­nic­two prawne
Reprezentowanie przez przed­sta­wi­ciela związ­ko­wego przed sądem I i II instan­cji
Wniesienie skargi kasa­cyj­nej
Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym  w spra­wach z zakresu: prawa pracy, prawa oświa­to­wego i związ­ko­wego, ubez­pie­czeń spo­łecz­nych
Wsparcie finan­sowe w szcze­gól­nych przy­pad­kach życio­wych
Opiekę nad człon­kami eme­ry­tami wyma­ga­ją­cymi pomocy
Rzetelną infor­ma­cję
Wsparcie zawo­dowe
Szkolenia i kursy
Wydawnictwa

WIERZYMY W
Sprawiedliwość spo­łeczną, gwa­ran­tu­jącą każ­demu prawo do edu­ka­cji, wszech­stron­nego roz­woju jego talen­tów i umie­jęt­no­ści dla osią­gnię­cia szczę­ścia i nie­za­leż­no­ści.
Równość szans, zapew­nia­jącą wszyst­kim, bez względu na sta­tus spo­łeczny i miej­sce zamiesz­ka­nia, dobrą edu­ka­cję, sza­cu­nek dla ich god­no­ści i odmien­no­ści.
Demokrację, któ­rej fila­rem jest edu­ka­cja oby­wa­tel­ska kształ­cąca zaan­ga­żo­wa­nych, świa­do­mych i odpo­wie­dzial­nych człon­ków spo­łe­czeń­stwa.
Profesjonalizm nauczy­cie­lek i nauczy­cieli oraz pra­cow­nic i pra­cow­ni­ków edu­ka­cji.
Partnerstwo z rodzi­cami, lokal­nymi spo­łecz­no­ściami, śro­do­wi­skiem nauko­wym słu­żące osią­gnię­ciu przez uczen­nice i uczniów coraz lep­szych wyni­ków.
Współdziałanie człon­kiń i człon­ków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sym­pa­ty­ków, zapew­nia­jące bar­dziej sku­teczne dzia­ła­nie na rzecz edu­ka­cji jako dobra wspól­nego.

Dołącz do nas! Zapisz się do ZNP!

The post Zdecydowanie Najlepsza Przynależność! appe­ared first on ZNP.

Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

JESTEŚMY
Nauczycielami i nauczy­ciel­kami, pra­cow­ni­kami oświaty i wycho­wa­nia oraz szkol­nic­twa wyż­szego i nauki dzia­ła­ją­cymi w naj­star­szym i naj­więk­szym związku zawo­do­wym w Polsce, ist­nie­ją­cym od 1905 roku.
Jest nas ponad 200 tysięcy, sku­pio­nych w 16 okrę­gach woje­wódz­kich, 1300 oddzia­łach powia­to­wych i gmin­nych, 12 tysią­cach ognisk w szko­łach i pla­ców­kach. Cieszymy się, że swoim doświad­cze­niem wspie­rają nas senio­rzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entu­zja­zmem zara­żają mło­dzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współ­pracę z samo­rzą­dami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, insty­tu­cjami edu­ka­cyj­nymi.
Jesteśmy człon­kami 30-milio­no­wej świa­to­wej spo­łecz­no­ści zrze­szo­nej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z któ­rej dorobku korzy­stamy i któ­rej doro­bek wzbo­ga­camy.

CHCEMY
Dobrej publicz­nej edu­ka­cji dla wszyst­kich
Bezpłatnego kształ­ce­nia na wszyst­kich pozio­mach edu­ka­cji
Godnych zarob­ków

PROPONUJEMY
Wzrost nakła­dów na edu­ka­cję do 5 proc. PKB
Odchudzenie pod­staw pro­gra­mo­wych (w tym lekki tor­ni­ster)
Kształcenie umie­jęt­no­ści zamiast nauki pamię­cio­wej
Zmniejszenie biu­ro­kra­cji w szko­łach
Zwiększenie auto­no­mii szkół i nauczy­cieli
Wzrost wyna­gro­dzeń nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków oświaty

BRONIMY
Godności zawodu nauczy­ciela
Odpowiednich warun­ków pracy i płacy

INICJUJEMY
Obywatelskie pro­jekty usta­wo­daw­cze
Edukacyjne stra­te­gie i debaty
Kampanie i akcje spo­łeczne na rzecz edu­ka­cji
Akcje pro­te­sta­cyjne
Negocjacje pła­cowe
Projekty edu­ka­cyjne z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i mię­dzy­na­ro­dowe pro­jekty

OFERUJEMY
Pomoc prawną
Bezpłatne porad­nic­two prawne
Reprezentowanie przez przed­sta­wi­ciela związ­ko­wego przed sądem I i II instan­cji
Wniesienie skargi kasa­cyj­nej
Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym  w spra­wach z zakresu: prawa pracy, prawa oświa­to­wego i związ­ko­wego, ubez­pie­czeń spo­łecz­nych
Wsparcie finan­sowe w szcze­gól­nych przy­pad­kach życio­wych
Opiekę nad człon­kami eme­ry­tami wyma­ga­ją­cymi pomocy
Rzetelną infor­ma­cję
Wsparcie zawo­dowe
Szkolenia i kursy
Wydawnictwa

WIERZYMY W
Sprawiedliwość spo­łeczną, gwa­ran­tu­jącą każ­demu prawo do edu­ka­cji, wszech­stron­nego roz­woju jego talen­tów i umie­jęt­no­ści dla osią­gnię­cia szczę­ścia i nie­za­leż­no­ści.
Równość szans, zapew­nia­jącą wszyst­kim, bez względu na sta­tus spo­łeczny i miej­sce zamiesz­ka­nia, dobrą edu­ka­cję, sza­cu­nek dla ich god­no­ści i odmien­no­ści.
Demokrację, któ­rej fila­rem jest edu­ka­cja oby­wa­tel­ska kształ­cąca zaan­ga­żo­wa­nych, świa­do­mych i odpo­wie­dzial­nych człon­ków spo­łe­czeń­stwa.
Profesjonalizm nauczy­cie­lek i nauczy­cieli oraz pra­cow­nic i pra­cow­ni­ków edu­ka­cji.
Partnerstwo z rodzi­cami, lokal­nymi spo­łecz­no­ściami, śro­do­wi­skiem nauko­wym słu­żące osią­gnię­ciu przez uczen­nice i uczniów coraz lep­szych wyni­ków.
Współdziałanie człon­kiń i człon­ków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sym­pa­ty­ków, zapew­nia­jące bar­dziej sku­teczne dzia­ła­nie na rzecz edu­ka­cji jako dobra wspól­nego.

Dołącz do nas! Zapisz się do ZNP!

The post Zdecydowanie Najlepsza Przynależność! appe­ared first on ZNP.

Strona 10 z 442« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »