Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Polsat NEWS o naszej kam­pa­nii

Polsat NEWS, któ­rego gościem był wice­pre­zes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, już od rana (15 maja) infor­muje o naszej kam­pa­nii „Chcemy god­nie zara­biać!”, poka­zu­ją­cej rze­czy­wi­ste zarobki, a nie wir­tu­alne wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli. Startujemy o godz. 10.30!

 

The post Polsat NEWS o naszej kam­pa­nii appe­ared first on ZNP.

Inauguracja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii ZNP

15 maja 2018 roku rusza ogól­no­pol­ska kam­pa­nia infor­ma­cyjna „Chcemy god­nie zara­biać!”, w któ­rej Związek zapre­zen­tuje opi­nii publicz­nej zarobki nauczy­cieli. Rzeczywiste zarobki, a nie wir­tu­alne śred­nie wyna­gro­dze­nia, któ­rymi posłu­guje się mini­ster­stwo edu­ka­cji.

– Chcemy, aby w prze­strzeni publicz­nej poja­wiła się infor­ma­cja o rze­czy­wi­stych zarob­kach nauczy­cieli. Chcemy, żeby wszy­scy mieli świa­do­mość, że ile wynosi mini­malne wyna­gro­dze­nie począt­ku­ją­cego nauczy­ciela – mówi Sławomir Broniarz, pre­zes Związku. – To szo­ku­jąco niska stawka, szcze­gól­nie że w innych bran­żach pra­cow­nik otrzy­muje „na dzień dobry” o wiele wyż­sze pie­nią­dze, np. super­mar­kety ofe­rują zarobki na pozio­mie 3,5 tys. zł – dodaje. – Oburza nas to, co Anna Zalewska mówi o pen­sjach nauczy­cieli, kiedy chwali się pod­wyż­kami. Pokazujemy, jak jest naprawdę – pod­kre­śla.

W ten spo­sób chcemy zwró­cić uwagę na pro­blem niskich płac w oświa­cie oraz na to, że skromne zarobki połą­czone z ogromną odpo­wie­dzial­no­ścią już dziś znie­chę­cają mło­dych do pod­ję­cia pracy w oświa­cie. Widać to na przy­kład w przed­szko­lach, które mają czę­sto kło­pot ze skom­ple­to­wa­niem kadry. Za chwilę brak chęt­nych do pracy z dziećmi i uczniami może stać się poważ­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym.

 

Inauguracja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej ZNP 

odbę­dzie się we wto­rek, 15 maja o godz. 10.30 pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zesa ZNP. 

Zapraszamy!

 

The post Inauguracja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii ZNP appe­ared first on ZNP.

Głos: Dyrektor „feryjny” na urlo­pie

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 18–19 z 2–9 maja br.).

Temat z okładki: Próchnica ata­kuje, gabi­ne­tów nie będzie

Pomysł uru­cho­mie­nia gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych w szko­łach umarł. Marsza żałob­nego ode­grało mu Ministerstwo Zdrowia, które przy­go­to­wało pro­jekt ustawy o opiece zdro­wot­nej nad uczniami. Co się zmieni w porów­na­niu ze sta­nem obec­nym? W prak­tyce – nie­wiele… Projekt odpo­wiada także na nur­tu­jące nauczy­cieli, dyrek­to­rów i rodzi­ców pyta­nie: kto poda lek cho­remu uczniowi – pie­lę­gniarka czy nauczy­ciel? Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 18–19 z 2–9 maja br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Misją nas wszyst­kich nie jest tylko prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy, ale prze­ka­zy­wa­nie war­to­ści – pod­kre­ślał dr Adam Bodnar, RPO, odbie­ra­jąc Nagrodę Ikara na tere­nie Muzeum Auschwitz.
  • Uwaga na diety cud! Coraz wię­cej mło­dych jest nie­za­do­wo­lo­nych z wła­snego wyglądu. Jak ustrzec mło­dzież przed szko­dli­wymi spo­so­bami na odchu­dza­nie?
  • Właśnie trwa Tydzień Bibliotek. Jak stwo­rzyć w szkole spo­łecz­ność korzy­sta­jącą z biblio­teki?
  • Pomagamy dziecku zanie­dby­wa­nemu emo­cjo­nal­nie – trudne roz­mowy z dziec­kiem i rodzi­cami, kiedy wsz­cząć pro­ce­durę Niebieskiej Karty?
  •  „Bliżej prawa”: Godziny ponadwy­mia­rowe nauczy­ciela i dyrek­tora w roku szkol­nym 2018/2019; Poświadczanie stażu i wypła­ca­nie nagrody jubi­le­uszo­wej; Dyrektor „feryjny” na urlo­pie.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post Głos: Dyrektor „feryjny” na urlo­pie appe­ared first on ZNP.

Kancelaria Premiera odpo­wiada na nasz wnio­sek

Wniosek ZNP do pre­miera Mateusza Morawieckiego doty­czył odwo­ła­nia Anny Zalewskiej 

Odpowiedź KPRM

The post Kancelaria Premiera odpo­wiada na nasz wnio­sek appe­ared first on ZNP.

ZNP 2018-04-27 09:24:25

Polecamy naj­now­szy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 17 z 25 kwiet­nia br.)!

Temat z okładki: Dość szkol­nej biedy. Podwyżka 1000 zł!

Mamy dość! – skan­do­wali 21 kwiet­nia br. uczest­nicy mani­fe­sta­cji pra­cow­ni­ków oświaty przed MEN. W pety­cji do mini­ster­stwa pro­te­stu­jący napi­sali: dość cha­osu w szko­łach, dość nisz­cze­nia sta­tusu nauczy­cieli, dość odbie­ra­nia upraw­nień! Są też żąda­nia: zna­czą­cego zwięk­sze­nia nakła­dów na oświatę, pod­wy­żek na pozio­mie 1000 zł oraz dymi­sji Anny Zalewskiej. Więcej o zwo­ła­nej przez ZNP mani­fe­sta­cji i postu­la­tach w Głosie Nauczycielskim nr 17 z 25 kwiet­nia br.

Oprócz tego w nume­rze:

  • Tylko u nas: będą zmiany w orga­ni­za­cji prak­tyk w szko­łach. Opiekunowie prak­tyk będą mieli wię­cej obo­wiąz­ków, ale mają też wię­cej zaro­bić.
  • Nauczyciele tracą pracę – o zma­ga­niach z reformą w gim­na­zjum i liceum mówi Przemysław Fabjański, dyrek­tor AZSO w Chorzowie.
  • Proponowany przez MEN nowy sys­tem oceny pracy i awansu to sys­tem opre­syjny dla nauczy­cieli i stre­so­genny – opi­nia ZNP.
  • Czy zapra­szać uczniów do grona zna­jo­mych w inter­ne­cie? To zależy… Rozmowa z dr. Jerzym Gradem, byłym kura­to­rem oświaty.
  •  „Bliżej prawa”: Przekształcenie umowy o pracę na mia­no­wa­nie – gwa­ran­to­wane; Uwaga na błędy w regu­la­mi­nie fun­du­szu socjal­nego; Ruch służ­bowy 2018/2019.

Polecamy!

EWYDANIE

PRENUMERATA tel.: 22 318 92 60

The post appe­ared first on ZNP.

Strona 10 z 360« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »