Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Polecamy arty­kuł

Dotyczący pro­wa­dze­nia zajęć przez nauczy­cieli w ramach ppp

Zadania domowe

Zadawać czy nie? Prace domowe zaj­mują nie­któ­rym uczniom sporo czasu. Narzekają ucznio­wie i rodzice. Niektórzy nauczy­ciele i szkoły chwalą się tym, że nie zadają nic. Inni zadają rela­tyw­nie dużo. Jakie jest więc naj­lep­sze roz­wią­za­nie w świe­tle wyni­ków badań? Jak dużo zadają pol­skie szkoły i czy jest to zwią­zane z wyni­kami uczniów? Co mówią bada­nia eks­pe­ry­men­talne? Odpowiedzi na te pyta­nia szu­kaj­cie w naj­now­szej Policy Note Evidence Institute i ZNP.

Prezenty od Zalewskiej

Nauczycielu, od nowego roku zaro­bisz mniej, bo tra­cisz dodatki socjalne! Ale to nie koniec złych wie­ści, bo m.in. awans zosta­nie powią­zany z oceną pracy (jedno z kry­te­riów: moral­ność), trud­niej będzie o urlop dla pora­to­wa­nia zdro­wia.

Zmarł kol. Franciszek Bobrowski

Zaproszenie do udziału w kon­fe­ren­cji

Nauczyciele na rzecz wyso­kiej jako­ści edu­ka­cji uczen­nic i uczniów z doświad­cze­niem migra­cji
Strona 1 z 33112345...102030...Ostatnia »