Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Wniosek do Prezydenta RP o zawe­to­wa­nie ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej

Związek Nauczycielstwa Polskiego wysto­so­wał dzi­siaj (18.02.2020) list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy z wnio­skiem o zawe­to­wa­nie tzw. ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej. W usta­wie znaj­duje się zapis mówiący o 6% pod­wyż­kach dla nauczy­cieli dopiero od 1 wrze­śnia br., a Związek Nauczycielstwa Polskiego zapro­po­no­wał, aby pod­wyżki wyna­gro­dzeń nauczy­ciel­skich nastę­po­wały już od 1 stycz­nia br. Poprawkę ZNP przy­jął Senat, ale nie­stety Sejm – gło­sami posłów PiS – odrzu­cił ją w ubie­głym tygo­dniu.

– W związku z uchwa­le­niem przez Sejm RP ustawy z dnia 23 stycz­nia 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych reali­za­cji ustawy budże­to­wej na rok 2020, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystę­puje do Pana Prezydenta o wyko­rzy­sta­nie kom­pe­ten­cji okre­ślo­nej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i prze­ka­za­nie ww. ustawy Sejmowi do ponow­nego roz­pa­trze­nia w zakre­sie zmiany art. 5. – czy­tamy w liście ZNP do Prezydenta RP. Przypominamy, że tylko pod­wyżki od stycz­nia spra­wią, że zade­kla­ro­wana przez Ministra Edukacji Narodowej pod­wyżka osią­gnie śred­nio­roczny wskaź­nik 6%.

Wprowadzenie pod­wyżki z wyrów­na­niem od 1 wrze­śnia br., zgod­nie z aktu­al­nym brzmie­niem art. 5 ustawy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych reali­za­cji ustawy budże­to­wej na rok 2020, nie speł­nia tego postu­latu.

Ponadto, zgod­nie ustawą Karta Nauczyciela, pod­wyż­sze­nie wyna­gro­dzeń dla nauczy­cieli nastę­puje nie póź­niej niż w ciągu 3 mie­sięcy po ogło­sze­niu ustawy budże­to­wej, z wyrów­na­niem od dnia 1 stycz­nia danego roku.

– W związku z powyż­szym uza­sad­niona jest prośba, aby Sejm RP na wnio­sek Prezydenta RP doko­nał ponow­nej ana­lizy art. 5 ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej, zmie­nia­jąc jego treść w taki spo­sób, aby wyrów­na­nie pod­wyżki wyna­gro­dzeń nastę­po­wało od 1 stycz­nia 2020 r., tym bar­dziej, że Senat RP reko­men­do­wał Sejmowi przy­ję­cie poprawki tej tre­ści – piszemy w liście do pre­zy­denta Andrzeja Dudy.

The post Wniosek do Prezydenta RP o zawe­to­wa­nie ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej appe­ared first on ZNP.

XV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2020

Polecamy! XV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2020!

Regulamin

Karta zgło­sze­niowa

The post XV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2020 appe­ared first on ZNP.

Sejm nie wsparł nauczy­cieli

13 lutego wie­czo­rem gło­sami posłów PiS Sejm odrzu­cił pomysł wspie­ra­jący nauczy­cieli.

Chodzi o senacką poprawkę zapro­po­no­waną przez ZNP, aby 6% pod­wyżki były od stycz­nia a nie dopiero od wrze­śnia br.

Sejm nie chciał przy­znać nauczy­cie­lom godzi­wych pod­wy­żek i odmro­zić środ­ków na zakła­dowy fun­dusz świad­czeń socjal­nych. Izba odrzu­ciła więk­szość popra­wek zgło­szo­nych przez Senat do tzw. ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej. Chodziło o to, by wpro­wa­dzić pod­wyżki dla nauczy­cieli w wyso­ko­ści 6 proc. nie jak pro­po­nuje rząd od 1 wrze­śnia, ale od 1 stycz­nia 2020 r. Izba wyż­sza zapro­po­no­wała, by nauczy­ciele, owszem, for­mal­nie otrzy­mali pod­wyżkę we wrze­śniu, ale z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia 2019 r. Przyjęcie tej poprawki ozna­cza­łoby, że np. nauczy­ciel dyplo­mo­wany otrzy­małby we wrze­śniu wyrów­na­nie w wyso­ko­ści co naj­mniej 1832 zł brutto.

Niestety Sejm odrzu­cił tę senacką poprawkę ZNP. Podwyżki dla nauczy­cieli poparło 201 posłów, 231 było im prze­ciw­nych, a 10 wstrzy­mało się od głosu.  Sejm przy­jął za to poprawkę Senatu, by pulę środ­ków na nagrody dla nauczy­cieli za osią­gnię­cia dydak­tyczno-wycho­waw­cze przy­zna­wane przez MEN oraz woje­wo­dów usta­lane były w opar­ciu o kwotę bazową obo­wią­zu­jącą nie 1 stycz­nia 2018 r., ale 1 stycz­nia 2020 r. Według Ministerstwa Finansów cho­dzi o kwotę ok. 2,5 mln zł.

Źródło: Głos Nauczycielski, www.glos.pl

FOTO: Kancelaria Sejmu

The post Sejm nie wsparł nauczy­cieli appe­ared first on ZNP.

Złożyliśmy doku­menty dot. zare­je­stro­wa­nia komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej

12 lutego 2020 r. zło­ży­li­śmy w Sejmie wszyst­kie nie­zbędne doku­menty potrzebne do zare­je­stro­wa­nia komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej wraz z pro­jek­tem i pod­pi­sami oby­wa­teli.

– Od mie­siąca cze­kamy na spo­tka­nie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie docze­ka­li­śmy się, dla­tego dziś skła­damy doku­menty w wydziale podaw­czym Sejmu – poin­for­mo­wał pre­zes ZNP, Sławomir Broniarz.

Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przy­ję­cie zawia­do­mie­nia o powo­ła­niu komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej, co pozwoli uru­cho­mić pro­ce­durę zbiórki mini­mum 100 tys. pod­pi­sów pod pro­jek­tem.

Celem naszego oby­wa­tel­skiego pro­jektu jest pod­wyż­sze­nie nauczy­ciel­skich wyna­gro­dzeń.
Nasza pro­po­zy­cja polega na powią­za­niu wyna­gro­dzeń nauczy­cieli z prze­cięt­nym wyna­gro­dze­niem w kraju. Chcemy wpro­wa­dzić ten mecha­nizm poprzez oby­wa­tel­ską ini­cja­tywę usta­wo­daw­czą.

Dzisiaj dys­pro­por­cja pomię­dzy zarob­kami nauczy­cieli a sytu­acją na rynku pracy jest coraz więk­sza. Taka sytu­acja obniża pre­stiż zawodu nauczy­ciela. Sprawia też, że nauczy­ciele rezy­gnują z pracy w szkole, bo rynek pracy ofe­ruje wyż­sze wyna­gro­dze­nia. Dlatego pro­po­nu­jemy, aby wyso­ko­ści kwot śred­niego i zasad­ni­czego wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli na poszcze­gól­nych stop­niach awansu zawo­do­wego, sta­no­wiły okre­ślony pro­cent kwoty prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia obo­wią­zu­ją­cej w III kwar­tale poprze­dza­ją­cego roku budże­to­wego.

Gdyby pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia obo­wią­zy­wały obec­nie, to od 1 stycz­nia 2020 r. wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze dyplo­mo­wa­nego wyno­si­łoby mini­mum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile prze­ciętne wyna­gro­dze­nia w gospo­darce w III kwar­tale 2019 r., a wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze sta­ży­sty – co naj­mniej 3599 zł. To – odpo­wied­nio – ok. 1000 i 800 zł wię­cej niż obec­nie.

The post Złożyliśmy doku­menty dot. zare­je­stro­wa­nia komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej appe­ared first on ZNP.

Nasze ini­cja­tywy doty­czące wzro­stu wyna­gro­dzeń

Dzisiaj na kon­fe­ren­cji mówi­li­śmy o naszej oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wie zrów­nu­ją­cej płace nauczy­cieli ze śred­nim wyna­gro­dze­niem oraz o naszych popraw­kach, które przy­jął Senat, aby tego­roczne pod­wyżki płac w wyso­ko­ści 6% były nie od wrze­śnia, ale z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia br.

– Apelujemy do posłów i posła­nek o przy­ję­cie popra­wek Senatu do tzw. ustawy oko­ło­bu­dże­to­wej. Senat przy­jął naszą pro­po­zy­cję, aby tego­roczne pod­wyżki płac w wyso­ko­ści 6% były nie od wrze­śnia, ale z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia br. W ubie­głym tygo­dniu te nasze poprawki przy­jął Senat, teraz zaj­mie się nimi Sejm. Wczoraj zło­ży­li­śmy we wszyst­kich Klubach Parlamentarnych odpo­wied­nie pismo w tej spra­wie, w któ­rym zwra­camy się o nie­odrzu­ca­nie przy­ję­tych przez Senat popra­wek – poin­for­mo­wał dziś na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Sławomir Broniarz, pre­zes ZNP.

Poprawki ZNP są korzystne dla nauczy­cieli, bo doty­czą:
· pod­wyż­sze­nia nauczy­ciel­skich płac od wrze­śnia 2020 r. z wyrów­na­niem wzro­stu wyna­gro­dzeń od 1 stycz­nia,
· peł­nego „odmro­że­nia” zakła­do­wego fun­du­szu świad­czeń socjal­nych,
· zacho­wa­nia wyso­ko­ści odpisu prze­zna­czo­nego na fun­dusz nagród mini­stra i kura­to­rów oświaty, nali­cza­nego w opar­ciu o kwotę bazową obo­wią­zu­jącą 1 stycz­nia br.

– Mamy nadzieję, że posło­wie i posłanki wszyst­kich opcji real­nie popra­wią sytu­ację mate­rialną nauczy­cieli. Jest to konieczne, ponie­waż dzi­siaj – zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem mini­stra edu­ka­cji – wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze nauczy­cieli zaczy­nają się od kwoty 2600 zł brutto – powie­dział szef ZNP.
Podobny apel o popar­cie naszych popra­wek skie­ro­wa­li­śmy do kie­row­nic­twa oświa­to­wej „Solidarności”.

– Chcemy także poin­for­mo­wać, że dzi­siaj, 12 lutego 2020 r. zło­żymy w Sejmie wszyst­kie nie­zbędne doku­menty potrzebne do zare­je­stro­wa­nia komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej wraz z pro­jek­tem i pod­pi­sami oby­wa­teli, któ­rych zebra­li­śmy 5 tysięcy (skła­damy wyma­ganą usta­wowo liczbę) – powie­dział pre­zes ZNP. – Od mie­siąca cze­kamy na spo­tka­nie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie docze­ka­li­śmy się, dla­tego nasze kroki kie­ru­jemy do biura podaw­czego.

Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przy­ję­cie zawia­do­mie­nia o powo­ła­niu komi­tetu ini­cja­tywy oby­wa­tel­skiej, co pozwoli uru­cho­mić pro­ce­durę zbiórki mini­mum 100 tys. pod­pi­sów pod pro­jek­tem.

Celem naszego oby­wa­tel­skiego pro­jektu jest pod­wyż­sze­nie nauczy­ciel­skich wyna­gro­dzeń.

Nasza pro­po­zy­cja polega na powią­za­niu wyna­gro­dzeń nauczy­cieli z prze­cięt­nym wyna­gro­dze­niem w kraju. Chcemy wpro­wa­dzić ten mecha­nizm poprzez oby­wa­tel­ską ini­cja­tywę usta­wo­daw­czą.

Dzisiaj dys­pro­por­cja pomię­dzy zarob­kami nauczy­cieli a sytu­acją na rynku pracy jest coraz więk­sza. Taka sytu­acja obniża pre­stiż zawodu nauczy­ciela. Sprawia też, że nauczy­ciele rezy­gnują z pracy w szkole, bo rynek pracy ofe­ruje wyż­sze wyna­gro­dze­nia. Dlatego pro­po­nu­jemy, aby wyso­ko­ści kwot śred­niego i zasad­ni­czego wyna­gro­dze­nia nauczy­cieli na poszcze­gól­nych stop­niach awansu zawo­do­wego, sta­no­wiły okre­ślony pro­cent kwoty prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia obo­wią­zu­ją­cej w III kwar­tale poprze­dza­ją­cego roku budże­to­wego.

Gdyby pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia obo­wią­zy­wały obec­nie, to od 1 stycz­nia 2020 r. wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze dyplo­mo­wa­nego wyno­si­łoby mini­mum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile prze­ciętne wyna­gro­dze­nia w gospo­darce w III kwar­tale 2019 r., a wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze sta­ży­sty – co naj­mniej 3599 zł. To – odpo­wied­nio – ok. 1000 i 800 zł wię­cej niż obec­nie.

Konferencję można obej­rzeć na pro­filu ZNP na Facebooku, pole­camy!

The post Nasze ini­cja­tywy doty­czące wzro­stu wyna­gro­dzeń appe­ared first on ZNP.

Strona 1 z 44212345...102030...Ostatnia »